Բարսեղյան Մելանյա Սաշայի 

46816186_1861792227273161_6293897946605813760_n

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն 
• 1995-1999 Հեռակա ասպիրանտուրա, ասպիրանտ Խ. Աբովյանի անվ. hայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

• 1990-1994 Մասնագիտությունը՝ մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ «Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի» ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

2003 թ. առ այսօր Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1998-2003 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1994-1998 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ 
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ՏԽԵԴ-ում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ԼԽԵԴ-ում
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկան ԽԽԵԴ-ում

Վերապատրաստումներ 
24.01-16.03.2005 Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման ծրագիր «Մանկավարժության տեսություն» մասնագիտացմամբ

Մարտ-ապրիլ 2006 «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր
Այռեքս-Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ կազմակերպություն

30.06.2010 «Հումանիստական մանկավարժության տեխնոլոգիաները՝ որպես կրթության որակի բարձրացման միջոց» գիտագործնական կոնֆերանս

24.10.2016թ.-04.11.2016թ. Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում:

05.10-06.10-2017թ. Շարունակական կրթության զարգացումը Հայաստանում նախընթաց կրթության ճանաչման միջոցով խորագրով սեմինար վերապատրաստում: 

Հրապարակումներ 
«Ուսումնական գործունեության օպտիմալացումը որպես խնդրադիր ուսուցման բավարար պայման» Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր (ժողովածու, պրակ 5), Երևան, «Յասոն», 2011:

Открытыи урок игрового типа обучения математике в начальных школах как одна из форм технологии личностно-ориентированного обучения.Инновационные стратегии развития педагогического образования: Сбр. научн, трудов 13-ой Международной научно-методическох конф. Саратов: 2017.

Բաց խնդիրները տարրական դասարաններում: Մաթեմատիկական կրթություն: Միջազգային գիտաժողով: Երևան. Ճարտարապետ 2017:

Լեզուներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (լեզուների իմացության C1 մակարդակ)