Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի

Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1995-1999թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,

 ֆրանսիական բաժին, բակալավրիատ

1999-2001թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,

 ֆրանսիական բաժին, մագիստրատուրա

Մասնագիտական գործունեություն

2003թ.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի  հումանիտար գիտությունների

Ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

2001-2003թթ. ֆրանսերեն և իտալերեն լեզուների դասավանդող,

Իջևանի §Գալիք¦ կրթարան

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է