Հովհաննիսյան Քնարիկ Ասլանի

Hovhannisyan Qnar

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

 • 1996-2000թթ.- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /համալսարանի/ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
 • 1990-1995թթ. -Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի ֆիզիկա և մաթեմատիկա բաժին /դիպլոմ՝ Ա №018758, տրված 1995թ. հունիսի 28-ին, ք. Երևան, գրանցման № 189/

Գիտական աստիճան

2016թ.- Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես միջառարկայական կապերի իրականացման արդյունավետ միջոց», ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /մաթեմատիկա/ մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող մանկավարժության 020 մասնադիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ 

 • 2016-2017թթ. Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի՝ ,,Դասագրքերին և ուսուցչի ձեռնարկներին ներկայացվող պահանջների կիրառման մասին միջազգային փորձի ուսումնասիրում և ՀՀ-ում օգտագործվող դասագրքերին և ուսուցչի ձեռնարկներին ներկայացվող չափորոշիչների կազմում, խորագրով դրամաշնորհային ծրագրի փորձագետ
 • 2006թ. մինչև օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան՝ մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
 • 2015 թ. մինչև օրս՝ մաթեմատիկական կրթության գիտական լաբորատորիա
 • 2014թ. մինչև օրս՝ Երևանի Գր. Նարեկացու անվան 137 դպրոցի բնագիտական առարկաների գծով փոխտնօրեն
 • 1996թ. մինչև օրս՝ Երևանի Գր. Նարեկացու անվան 137 դպրոց՝ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցիչ
 • 1993-1996թթ. Մասիսի երեկոյան /հերթափոխային/ դպրոց՝ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցիչ

Շնորհակալագրեր, հավաստագրեր և վկայականներ

 • Կրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը նվիրված սեմինար /2016/
 • Certificate ,,The issues of educational quality measurability and assessment,,
 • International Scientific Conference /2015/
 • ՀՀ ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագիր՝ «Կրթության բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար» /2016/

Դասընթացների վարում

Բակալավրի կրթական ծրագիր

 • Մաթեմատիկայի ներածություն
 • Մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
 • Երկրաչափության տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
 • Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

 • Կոգնիտիվ մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` 

 • տարրական, հիմնական և ավագ դպրոցների բնագիտամաթեմատիկական առարկաների միջառարկայական կապերի իրագործման մեթոդական մշակումներ
 • դասագրքերին և ուսուցչի ձեռնարկներին ներկայացվող չափորոշիչների կազմում,
 • մաթեմատիկայի առարկայական չափորոշիչների պահանջների գործնական մշակումներ /ուսումնամեթոդական փաթեթների, առաջադրանքների շտեմարանների, ուսումնական արդյունքների գնահատման գործիքների, թեստերի, էլեկտրոնային ռեսուրների պատրաստում/
 • մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքներ
 • Կոգնիտիվ մաթեմատիկա,, ընտրովի դասընթացի ուսումնամեթոդական համալիրի մշակում
 • Մաթեմատիկա,, և ,,Մաթ. դաս. մեթ.,, ընտրովի դասընթացի ուսումնամեթոդական համալիրի մշակում

Լեզուների իմացություն

Հայերեն  / տիրապետում եմ գերազանց/,

ռուսերեն /տիրապետում եմ ազատ/ ,

 անգլերեն /կարդում և հաղորդակցվում եմ բառարանի օգնությամբ/

Համակարգչային հմտություններ՝ Windows 9×/2000/XP/2003/Vista7/8, Microsoft Offise 2003/2007/2010/2013,  Internet Use, Adobe Photoshop.