Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արհբյուրո

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ, Դեկ. կիր. արվ. ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ, Դեկ. կիր. արվ. ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ, Դեկ. կիր. արվ. ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ, Դեկ. կիր. արվ. ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և  գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ,  Դեկ. կիր. արվ.  ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և  գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ,  Դեկ. կիր. արվ.  ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
 • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
 • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
 • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
 • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
 • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից, ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով`ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների նախագահները:

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի կազմը

Նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի տնօրենի օգնական, Ընդհանուրֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Քարտուղար
Բաղդասարյան Սուսան Լենտրուշի գանձապահ
Անդամներ
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի տնօրենի իրավախորհրդատու
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և  գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի Տնտ. ֆակ., Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Դիլբարյան Անդրանիկ Սրաֆիլի Կիր. արվ. ֆակ,  Դեկ. կիր. արվ.  ամբիոնի դասախոս
Աթաբեկյան Լիլիթ Եղիշի Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչ
Սարգսյան Ստանիսլավ Մաստերի պահեստապետ-գործակալ
ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իմ արհբյուրոյի նախագահ Ալեքսան Մարգարյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.

 • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
 • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
 • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ`իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերի%