Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում իրականացվեց «Ինքնավերլուծության իրականացում. ՈԱԱԿ մոտեցումներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց

2015թ. ապրիլի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումների 34 աշխատակիցների համար իրականացրեց «Ինքնավերլուծության իրականացում. ՈԱԱԿ մոտեցումներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց:

Վերապատրաստման դասընթացի նպատակն էր ներկայացնել ինքնավերլուծության իրականացման կարևորությունը մասնաճյուղում իրականացվող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի, ուսանողների ուսումնառության որակի բարելավման գործում, զարգացնել մասնակիցների` ինքնավերլուծություն իրականացնելու կարողությունները:

Դասընթացի ժամանակ պրեզենտացիայի ուղեկցությամբ քննարկվեցին հետևյալ առանցքային հարցերը.

• ի՞նչ է ինքնավերլուծությունը,

• ինքնավերլուծության նպատակները,

• ինքնավերլուծության կազմակերպումը,

• փորձագիտական գնահատման մոտեցումները,

• ինքնավերլուծության իրականացման քայլերը,

• գործնական խորհուրդներ ինքնավերլուծություն իրականացնողներին:

Ներկայացվեց, որ ինքնավերլուծությունն իրականացվում է հաստատության կամ ՄԿԾ-ի շրջանակներում՝ գնահատելու, թե արդյոք բուհի մատուցած կրթական ծառայությունները, ինչպես նաև ՄԿԾ-ները ծառայում են նախանշված կրթական նպատակներին և ուսումնառության վերջնարդյունքներին:

Մատնանշվեցին ինքնավերլուծության հիմնական նպատակները `

• խթանել պարտավորվածությանը՝ իրականացնելով ներքին և արտաքին գնահատումների արդյունքում ձեռք բերված երաշխավորումները,

• գնահատվող հաստատության կամ ՄԿԾ-ի համար ապահովել տեղեկատվության համապատասխան հիմքեր` որոշումներ կայացնելու (պլանավորման) համար,

• ապահովել գրավոր նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել թե՛ արտաքին փոխդիտարկման և թե՛ հաստատությունը ամբողջությամբ գնահատելու ժամանակ:

Ինքնավերլուծության համար կարևորվեցին օբյեկտիվ, կառավարելի լինելու և զարգացման ուղղությամբ գնալու գործոնները:

Նախանշվեցին ինքնավերլուծութան իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները.

• աշխատանքային խմբի ձևավորում,

• ինքնավերլուծություն իրականացնող խմբին ներկայացվող պահանջների սահմանում և նրա ձևավորում,

• ինքնավերլուծություն իրականացնող խմբի գործառույթների պարզաբանում,

• չափանիշների և չափորոշիչների մեկնաբանությանը /ՈԱԱԿ-ի հետ /,

• առաջացող դժվարությունների քննարկում,

• լավագույն փորձի ուսումնասիրում և այլն:

Ներկայացվեցին ինքնավերլուծություն իրականացնող խմբի հիմնական գործառույթները.

• ինքնավերլուծության գործընթացի կազմակերպում,

• դերերի, պատասխանատվությունների և ռեսուրսների բաշխում,

• անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում և տարածում (սոցհարցումներ, քննարկումներ, ներկայացումներ և այլն),

• ստացված տեղեկատվության մշակում,

• արդյունքների մեկնաբանում և հիմնավորում,

• վերլուծության իրականացում,

• մասնակցություն հիմնական աշխատանքային խմբի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին (չափորոշիչների, վերլուծության արդյունքների քննակումներ և այլն):

«Ինքնավերլուծության իրականացում. ՈԱԱԿ մոտեցումներ» թեմայով վերապատրաստման դասընթացը բավականին խորն էր ու բովանդակալից. այն մեծապես նպաստեց մասնակիցների` ինքնավերլուծություն իրականացնելու կարողությունների զարգացմանը: