Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Նաիրի Ճաղարյան – Ներդրումային ռիսկերի գնահատումը հավանականությունների բաշխման միջոցով

Наири Джагарян – Оценка инжестиционных рисков путем распределения ве­ро­ятностей. –  Инвестиции играют значительную роль в развитии экономики. Для эффективного осуществлении инвестиции следует оценивать риски, которых ин­вес­тор будет столкнуться во время инвестирования. В статье изучены оценки ин­вес­ти­ционных рисков путем распределения вероятностей.Изучены критерии вы­бо­ра оптимальной стратегии в условиях неопределенности. Для до­пол­ни­тель­ной интерпретации каждой критерии, приведены примеры.

Էջեր