Yerevan State University Ijevan Branch

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի տարածաշրջանները հօգուտ եվրասիական ինտեգրման» թեմայով միջազգային համաժողով

2014թ. սեպտեմբերի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի օնլայն լսարանում տեղի ունեցավ «Հայաստանի տարածաշրջանները հօգուտ եվրասիական ինտեգրման» թեմայով միջազգային համաժողով: Այն կազմակերպվել էր «Ինտեգրացիա եւ զարգացում» հետազոտության և վերլուծության հասարակական կազմակերպության ու ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կողմից:

Համաժողովին մասնակցեցին ԵՊՀ Իջեւանի մասնաճյուղի վարչական եւ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ «Ինտեգրացիա և զարգացում» ՀԿ-ի նախագահ Արամ Սաֆարյանը:

Համաժողովի աշխատանքային լեզուն ռուսերենն էր:

Զեկուցումներով հանդես եկան պատմ. գիտ. դոկտոր Ալեքսանդր Սիտինը, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Մարատ Զուրաբյանը, «Ցիտադել» վերլուծական ծրագրի ղեկավար Ալեքսանդր Շպակովսկին, տնտ. գիտ. թեկնածու Աշոտ Թավադյանը, Հայաստանում Ղազախստանի Հանրապետության դեսպանատան խորհրդատու Ալմատ Տոեկինը, սոց. գիտ. թեկնածու Սամվել Մանուկյանը:

Ներկայացված զեկուցումների շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում. մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների և ուսանողների կողմից զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր:

Համաժողովի օրակարգը տե ́ս այստեղ:

2013-14 ուստարում մասնաճյուղի դասախոսները հեղինակել են մեկուկես տասնյակ գրքեր

2013-14 ուստարում մասնաճյուղի դասախոսները հեղինակել են 15 գիրք` 6 մենագրություն, 5 ուսումնամեթոդական, 4 ուսումնական ձեռնարկ:

Ստորև ներկայացնում ենք գրքերի ցանկը` ըստ ամբիոնների.

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն.

1. Այվազյան Կ. Բ., Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 135 էջ:

2. Ճաղարյան Մ. Ա., Տվյալների կառույցներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 85 էջ:

Անտառագիտության ամբիոն.

3. Գ. Ս. Սիմոնյան, Ա. Ա. Թութունջյան, Ջրերի գլխավոր իոններ և լուծված գազեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 72 էջ:

Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն.

4. Նահապետյան Ռ., Ազգագրական տեղեկությունները Փ. Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում, մենագրություն, Եր., Հեղինակային հրատ., 2013, 149 էջ (Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն) :

5. Ներսիսյան Ա. Ա., Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն /1908-1918/, հատոր Գ, մենագրություն, Բեյրութ, «Զավարեան մատենաշար», 2013, 350 էջ (Հայոց պատմության ամբիոն):

6. Ներսիսյան Ա. Ա., Զորավար Սեպուհ, մենագրություն, երկրորդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2014, 340 էջ: (Հայոց պատմության ամբիոն):

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն.

7. Վանյան Հ. Ս., Ավետիք Իսահակյանի չափածո և արձակ լեգենդները, մենագրություն, Երևան, «Տիր» հրատ., 2014, 176 էջ:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն.

8. Մանուկյան Ա. Մ., Պրոբլեմային իրավիճակներում մանկավարժական խնդիրների լուծման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և տեխնոլոգիական համակարգեր /կիրառական մանկավարժություն/, մենագրություն, Երևան, «Զանգակ – 97» հրատ., 2013, 300 էջ:

9. Բրուտյան Վ. Ա., Ընդհանուր և զինվորական մանկավարժության բառարան -տեղեկատու, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, 2013, 160 էջ:

10. Саргсян Д. Ю., Проблемы психологической безопасности личности: теоретические и экпериментальные проблемы /соавтор/, образовательно-методическое пособие, Ереван, Издательство ЕГУ, 2013, 136 с.

Օտար լեզուների ամբիոն.

11. Էվինյան Ս., Աբրահամյան Ս., Թեմրազյան Է., Ուսումնական ձեռնարկ հոգեբանության բաժնի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 247:

12. Թեմրազյան Է., Էվինյան Ս., Աբրահամյան Ս., Նամակագրություն և ինքնակենսագրություն, գրքույկ անգլերեն լեզու ուսումնասիրողների համար, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2014, էջ 228:

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն.

13. Հովսեփյան Վ. Ե., Ազգային տնտեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 232 էջ (ԵՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոն):

14. Գալստյան Գ. Ս., Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 95 էջ (ԵՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոն):

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն.

15. Պոտոսյան Ա. Հ., Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, մենագրություն, «Աստղիկ» գրատուն, Երևան, 2013, 416 էջ (Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն):

Համալսարանականների պարգևատրումները շարունակվում են

ԵՊՀ 95-ամյակի կապակցությամբ մի խումբ աշխատակիցներ  2014թ. հունիսի 26-ին կայացած գիտխորհրդի նիստի ժամանակ պարգևատրվել են ԵՊՀ հուշամեդալով և արծաթե մեդալով:

Համալսարանականների պարգևատրումները շարունակվում են

 

ԵՊՀ ԻՄ բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի  դոցենտ,   ֆ.մ.գ.թ.  Վարազդատ Նավոյանը արժանացավ ԵՊՀ հուշամեդալի:

Համալսարանականների պարգևատրումները շարունակվում են

Ստորև ներկայացնում ենք պարգևատրված մնացած  համալսարանականներին՝

ԵՊՀ հուշամեդալ

 1. Կարո Կարապետյան ՝ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ,
 2. Սոնա Սեֆերյան՝ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
 3. Սամվել Ջիլավյան՝ Մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ,
 4. Լևոն Հակոբյան՝ Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ,
 5. Սրբուհի Լամբարջյան՝ Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ,
 6. Բելլա Խոջումյան՝ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) վարիչ,
 7. Դավիթ Հովհաննիսյան՝ Արաբագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 8. Վիլիկ Հարությունյան՝ Օրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ,
 9. Ռոմիկ Հարությունյան՝ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի վարիչ,
 10. Շիրազ Մարգարյան՝ Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի վարիչ,
 11. Ռուբեն Սաքապետոյան՝ Հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ,
 12. Վազգեն Սաֆարյան՝ Հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 13. Ալբերտ Մակարյան՝ Հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 14. Արտաշես Սարգսյան՝ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
 15. Լարիսա Մնացականյան՝ Հայ նոր գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 16. Աստղիկ Բեքմեզյան՝ Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ,
 17. Զավեն Ադամյան՝ Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող,
 18. Հակոբ Հակոբյան՝ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր,
 19. Կարինե Սահակյան՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկանատի գործավար,
 20. Սարգիս Ղանթարջյան՝ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ,
 21. Կարեն Գրիգորյան՝ Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ,
 22. Վահագն Վարագյան՝ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ
 23. Կարինե Դավթյան՝ Մշակույթի կենտրոնի տնօրեն,
 24. Ալիկ Ղարիբյան՝ Ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար,
 25. Մենուա Սողոմոնյան՝ ԵՊՀ գիտքարտուղար,
 26. Արմեն Ավետիսյան՝ ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,
 27. Արտակ Խաչատրյան՝ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ,
 28. Արթուր Աթանեսյան՝ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
 29. Հասմիկ Գևորգյան՝ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
 30. Գևորգ Պետրոսյան՝ Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ,
 31. Վահե Ենգիբարյան՝ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
 32. Լիաննա Սարգսյան՝ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
 33. Վարդան Այվազյան՝ Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
 34. Դավիթ Սերոբյան՝ Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
 35. Անուշավան եպս. Ժամկոչյան՝ Աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկան,
 36. Էմին Սանթրոսյան՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչության դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ
 37. Արմեն Սարգսյան՝ Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի պետ
 38. Գուրգեն Հովհաննիսյան՝ Ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչ
 39. Անահիտ Նիկողոսյան՝ Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ,
 40. Նաղաշ Մարտիրոսյան՝ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան,
 41. Մարիա Առաքելյան՝ ԵՊՀ գրադարանի գրապահոցի բաժնի վարիչ,
 42. Նաիրա Մնացականյան՝ Միջազգային համագործակցության վարչության միջազգային կապերի բաժնի վարիչի տեղակալ,
 43. Արարատ Մալխասյան՝ Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր,
 44. Քնարիկ Միրզոյան՝ Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ,
 45. Լևոն Ավետիսյան՝ «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ,
 46. Գագիկ Ղազինյան՝ Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 47. Էմիլ Գևորգյան՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան,
 48. Գուրգեն Մելիքյան՝ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 49. Վլադիմիր Մաղալյան՝ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հայ-վրացական հարաբերությունների բաժնի ավագ գիտաշխատող,
 50. Վարազդատ Նավոյան՝ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ:

 

ԵՊՀ արծաթե մեդալ

 1. Հասմիկ Բաղդասարյան՝ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ,
 2. Զավեն Հարությունյան՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ,
 3. Յուրա Գաբրիելյան՝ Գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ,
 4. Աննա Կարապետյան՝ Կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ, Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտքարտուղար,
 5. Ատոմ Մուրադյան՝ Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ,
 6. Գեորգի Պողոսյան՝ Հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի տնօրեն,
 7. Սարգիս Սանթրոսյան՝ Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի վարիչ,
 8. Արշալույս Հովհաննիսյան՝ Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչության պետ,
 9. Իննա Դավիդյան՝ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի գործավար-օպերատոր,
 10. Մերի Պետրոսյան՝ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ,
 11. Տատյանա Աֆանասևա` Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ասիստենտ,
 12. Իվետտա Մանուչարյան՝ Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ,
 13. Մարիետա Մկրտչյան՝ Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ,
 14. Արշալույս Գալստյան՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչության նախապատրաստական դասընթացների բաժնի վարիչ, հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ,
 15. Աշոտ Հայրապետյան՝ Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ,
 16. Լեոնարդ Շեկյան՝ Միջազգային կրթական կենտրոնի տնօրեն,
 17. Կամո Աթայան՝ Միջազգային կրթական կենտրոնի հանրակրթական առարկաների ամբիոնի վարիչ,
 18. Գեղամ Գևորգյան՝ Գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր,
 19. Մարատ Գրիգորյան՝ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան,
 20. Արծրուն Ավագյան՝ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան,
 21. Նվարդ Երնջակյան՝ Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ,
 22. Սիլվա Խասապետյան՝ Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դոցենտ:

 

Աղբյուրը`  www.ysu.am

Մասնաճյուղի տնօրենն արժանացավ ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի

2014թ. հունիսի 11-ին ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ անցկացված ԵՊՀ գիտխորհրդի հանդիսավոր նիստում համալսարանականներին տրվեցին ՀՀ նախագահի, վարչապետի, ԿԳՆ-ի և ԵՊՀ-ի մեդալներ ու շնորհակալագրեր:

Մասնաճյուղի տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Արշավիրի Առաքելյանը արժանացավ ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի:

Մասնաճյուղի տնօրենն արժանացավ ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի

 

Ստորև ներկայացնում ենք պարգևների արժանացած մյուս համալսարանականներին՝  

Անանիա Շիրակացու մեդալ

 1. Ալեքսանդր Գրիգորյան՝ ԵՊՀ պրոռեկտոր
 2. Արթուր Սահակյան՝ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկան

Մովսես Խորենացու մեդալ

 1. Նատալյա Գոնչար՝ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ
 2. Էդվարդ Հարությունյան՝ Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ
 3. Լիաննա Հովսեփյան՝ Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

ՀՀ վաստակավոր գործչի կոչում

 1. Յուրի Վարդանյան՝ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան

ՀՀ գիտության վաստակավոր մանկավարժի կոչում

 1. Ամալյա Մուրադյան՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
 2. Անահիտ Չուբարյան՝ Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

 1. Ռուբեն Հարությունյան՝ Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ
 2. Գեղամ Պետրոսյան՝ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան,
 3. Նազիկ Հարությունյան՝ Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ
 4. Սամվել Մուրադյան՝ Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ
 5. Վաչագան Գալստյան՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչության պետ

ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր

 1. Սամվել Առաքելյան՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն
 2. Վարուժան Աթաբեկյան՝ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
 3. Ռուբեն Մելքոնյան՝ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 4. Մագդալինա Ջանփոլադյան՝ Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի պրոֆեսոր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հուշամեդալ

 1. Ալեքսանդր Մարգարով՝ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի պրոֆեսոր
 2. Լևոն Սարգսյան՝ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի վարիչ
 3. Նելլի Հովհաննիսյան՝ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
 4. Արթուր Մկրտիչյան՝ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
 5. Արմեն Բուդաղյան՝ Որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

 1. Սոնա Տոնիկյան՝ Արաբագիտության ամբիոնի վարիչ
 2. Ալեքսանդր Եսայան՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 3. Պավել Բալայան՝ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
 4. Սամվել Աբրահամյան՝ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
 5. Վահրամ Դումանյան՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի շնորհակալագիր

 1. Կարեն Ղամբարյան՝ Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի դոցենտ
 2. Մարգարիտա Ապրեսյան՝ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ
 3. Ժասմեն Աղասյան՝ Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության պետ,
 4. Էդգար Շաթիրյան՝ Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
 5. Գագիկ Հովհաննիսյան՝ Մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ

ԵՊՀ ոսկե մեդալ

 1. Ռուբեն Մարկոսյան՝ Ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
 2. Ռաֆիկ Գրիգորյան՝ ԵՊՀ գլխավոր հաշվապահ
 3. Ելենա Երզնկյան՝ Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ
 4. Հենրիկ Էդոյան՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
 5. Պետրոս Հովհաննիսյան՝ Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 6. Վիկտոր Օհանյան՝ Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնի վարիչ
 7. Էռնա Շիրինյան՝ Աստվածաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
 8. Աշոտ Սաղյան՝ Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
 9. Յուրի Ավետիսյան՝ Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
 10. Հենրիկ Սեմերջյան՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 11. Գոհար Հարությունյան՝ Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
 12. Առաքել Թասլաքյան՝ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
 13. Գևորգ Հաջյան՝ Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
 14. Արամայիս Ավագյան՝ Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի պրոֆեսոր
 15. Համլետ Ավետիսյան՝ Ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոնի տնօրեն
 16. Արամ Առաքելյան՝ Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ
 17. Սեյրան Զաքարյան՝ Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչ
 18. Անահիտ Սահակյան՝ Ուսումնամեթոդական վարչության մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ

 

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

2014թ. հունիսի 5-ին Իջևանի քաղաքային պատկերասրահում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոս Սերգեյ Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունների անհատական ցուցահանդեսը, որը նվիրված էր նկարչի ծննդյան 60-ամյակին և ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակին:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Ցուցահանդեսի նպատակն էր արվեստասեր հասարակության առջև բացել նկարչի ստեղծագործական կյանքի տարբեր շրջաններում կատարած բազմաժանր աշխատանքները և ստեղծագործական կյանքից պատառիկներ:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Ներկա էին մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, Իջևանի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հյուրեր, քաղաքացիներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրենը՝ նշելով, որ համատեղ ջանքերով Իջևանը հնարավոր է դարձնել մշակութային քաղաք:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ տնօրենը շնորհավորեց Ս.Հովհաննիսյանին` շնորհակալություն հայտնելով նրան անձնական և մասնագիտական բարձր հատկանիշների համար, հղելով բարեմաղթանքներ:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Սերգեյ Հովհաննիսյանին շնորհավորանքի և մեծարանքի խոսք ասացին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Կամո Այվազյանը, դասախոսներ Լ.Լաչիկյանը, Ռ.Պողոսյանը, Իջևանի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի վարիչ Լ.Ղալումյանը, ուսանողներ, հյուրեր:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

«Հարգարժա՛ն գործընկեր Ս.Հովհաննիսյան, ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ողջ աշխատակազմի ուսանողության և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ Ձեզ` ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ: Ցանկանում են լինեք առողջ, կյանքում հաջողակ, նվաճեք ստեղծագործական նորանոր գագաթներ. եղել եք, կաք և կմնաք Ձեր ծնողների, հարազատների, Ձեր ընտանիքի, մեր բոլորիս հպարտությունը: Շնորհակալություն»,- մասնավորապես նշեց Կ.Այվազյանը:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Սերգեյ Թորգոմի Հովհաննիսյանը ծնվել է 1954թ. հունիսի 5-ին ք. Գյումրիում:

1961թ. հաճախել է Հովհ. Թումանյանի անվան թիվ 13 միջնակարգ դպրոց:

1968թ. տեղափոխվել է Երևան` թիվ 94 միջնակարգ դպրոցը և այն ավարտել 1971թ.:

Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Փ.Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, որտեղ երկու տարի սովորելուց հետո մեկնել է Խորհրդային բանակ, 1975-ին` զորացրվել մոտոհրաձգային զորամիավորում շարունակել ուսումնառությունը և 1977թ. ավարտել գերազանցության դիպլոմով:

1977-78թթ. աշխատել է Երևանի քիմիական ռեակտիվների գործարանում` որպես գեղարվեստական շրջանակների վերանորոգող վարպետ:

1978-79թթ. աշխատել է Երևանի ավտոդողերի գործարանում: 1979թ. ընդունվել է Մոսկվայի պետական ԿԴՇ գեղարվեստի ինստիտուտի գրաֆիկայի բաժինը:

1989թ. ավարտել է` ստանալով նկարչի որակավորում: 1994թ.-ից Երևանի Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում դասավանդել է գծանկարչություն, գեղանկարչություն, արվեստի պատմություն:

Գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներ է ցուցադրել մեր հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս:

1998թ. ՀՀ նկարիչների միության գրաֆիկայի սեկցիայի անդամ է:

2005թ. մարտի 7-ին աշխատանքի է անցել Իջևանի «Քարարտ» ընկերությունում` որպես քանդակագործ-վարպետ:

2006թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչ օրս Ս.Հովհաննիսյանն աշխատում և ստեղծագործում է ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` որպես Գծանկարի և գունանկարի ամբիոնի ասիստենտ: Ս.Թ. Հովհաննիսյանը սիրված և ընդունված արվեստագետ է և´ ուսանողության,և´ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, և´ արվեստասեր հասարակության կողմից:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ

Նա հայրենասեր մարդ է, օինակելի ամուսին, երկու զավակների սրտացավ հայր: Էությամբ նուրբ, շատ զգայուն արվեստագետ է, լավ մանկավարժ:

Ուսանողները սիրահոժար են դիմում Ս.Հովհաննիսյանի օգնությանը, քանի որ նրա ցուցումները և դիտողությունները միշտ տեղին են և օգտակար:

Նա կերպարվեստի գիտակ է: Տիրապետում է պատկերներ ստեղծելու շատ ու շատ տեխնիկաների ու հնարքների: Նյութով աշխատելու և նախագծի նույնական գեղարվեստական նմուշ ստեղծելու վարպետ է:

Սերգեյ Հովհաննիսյան գեղանկարիչը մարդասեր է, բարության մարմնացում: Նա նկարիչ լինելուց առաջ մարդ է և իր գերագույն խնդիրն է համարում գեղանկարչության աշխարհ մուտք գործողին պատգամել մարդ լինել:

Անհատական ցուցահանդես` ծննդյան 60-ամյակի առթիվ