Ijevan Branch of Yerevan State University

DEPARTMENT OF TOURISM MANAGMEMENT AND CUTURAL STUDIES

Head of Department, PhD, Associate Professor G. J. Hovhannisyan

 

The Department of Tourism Management and Cultural Studies organizes education for the “Service” specialization and also serves other specializations of the branch.

In 2004, the Department of “Service and Tourism Management” was formed at the Faculty of Economics, headed by PhD, Associate Professor S. Hmayakyan.

In 2005, the Department was renamed Department of Tourism Management and Cultural Studies, headed by Ph.D., Associate Professor S. Hmayakyan.

In 2007, Assistant P. Asilbekyan was the Acting Head of the Department of Tourism Management and Cutural Studies.

In 2011-2014, The Department was headed by Ph.D. Associate Professor A.Potosyan.

Since 2014, the head of the department is a Candidate of Sciences, Associate Professor Gurgen J. Hovhannisyan.

Schedule of 2018-2019 academic year

Schedule of professorial staff with the list of substitutes

Schedule of open classes of 2018-2019 academic year first semester

Schedule of mutual open classes of 2018-2019 academic years first semester

DEPARTMENT STAFF

Hovhannisyan J. Gurgen

PhD, Associate professor,Head of Department

Grigoryan V. Vachagan

PhD, Associate Professor

Potosyan H. Aksel

PhD, Associate professor

Ohanjanyan S. Ruben

PhD, Associate Professor

Beginyan G. Liana

PhD, assistant

Azizyan M. Hripsime

PhD, assistant

Iskajanyan H. Simon

PhD assistant

Apresyan Z. Mekhak

assistant

Asilbekyan N. Pavel

assistant

Lachikyan E. Levon

assistant

Ulikhanyan V. Alina

assistant

Beknazaryan I. Yura

lecturer

Margaryan G. Narine

lecturer

 Address: Chair of Tourism Management and Cultural study, Faculty of Economics, YSU IB, Usanoghakan 3, Ijevan, Tavush region, RA.

Tel: (+374263) 40035

e-mail: ysu_ib@ysu.am

Research work

Azizyan Hripsime

Asilbekyan Pavel

Beginyan Liana

Lachikyan Levon

Hovhannisyan Gurgen

Potosyan Aksel

Ulikhanyan Alina

Ohanjanyan Ruben

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|