Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Էլեկտրոնային պաշարներ

Ընթերցասրահն ապահովում է WiFi անվճար ինտերնետ կապ:

Ընթերցասրահում կազմակերպված է 456 անուն էլեկտրոնային գրականության հավաքածու` դիսկադարան, որը գրադարանային պաշարների մասն է կազմում և ունի ինքնուրույն էլեկտրոնային ունիվերսալ քարտադարան: Էլեկտրոնային պաշարները հասանելի են ընթերցասրահի համակարգիչներից, ինչպես նաև` համամասնաճյուղային համակարգչային կենտրոնի թիվ 2 սրահից:

Գրադարանից օգտվողները կարող են սեփական կրիչի վրա արտագրել իրենց հարկավոր էլեկտրոնային նյութը:

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆՃՅՈՒՂԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՅՔԷՋ

Երևանի պետական համալսարանի Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվ. գրադարան

Էլեկտրոնային գրքերի քարտադարան

Քարտադարան (հայալեզու գրքեր)

Քարտադարան (ռուսալեզու գրքեր)

Քարտադարան (ֆրանսալեզու գրքեր)

Քարտադարան (անգլալեզու գրքեր)