Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ամառային հանգիստն անցկացնելու հրավեր ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցների համար

EPH-baza

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հարգելի՛ աշխատակիցներ, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպությունն առաջարկում է ձեզ անցկացնել ձեր ամառային հանգիստը Ծաղկաձորի «Համալսարան» ուսումնաարտադրական բազայում:

Տեղերը սահմանափակ են, ուստի ցանկացողները մանրամասների և գրանցվելու համար շտապեն դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրոյի նախագահ Ա.Մարգարյանին (հեռ.՝ 093 20 65 05): 

ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրո

 

Ծաղկաձորի «Համալսարան» ուսումնաարտադրական բազա

EPH-baza-1

EPH-baza-2 EPH-baza-3

EPH-baza-6

EPH-baza-4 EPH-baza-5

Վերապատրաստման հնարավորություն ԵՊՀ դասախոսների համար

ԵՊՀ

ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԵՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍ,

Երևանի պետական համալսարանը համակարգում է ERASMUS+ PRINTEL «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ. ՆՈՐԱ­ՐԱ­ՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴ­ՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆ­ԴԱԿՈՒՄ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾ­ԸՆԿԵ­ՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍԱ­ՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱ­ՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ» նախագիծը, որի շրջանակներում 2018թ-ի նոյեմ­բեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել ԵՊՀ դասախոսների 5-օրյա ինտենսիվ (արագացված) վերապատրաստում նախագծի գործընկեր եվրոպական համալսարաններում (Լյովենի կաթոլիկ, Բարսելոնայի, Պորտոյի, Լինշոպինգի և Գրացի Կիրառական գիտությունների համալսարաններ)։

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել վերապատրաստողներ, ովքեր կտիրապետեն ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ­ՊԵՍ ՀԱԳԵՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻՆ` ձեռք բերած փորձը հետագայում ԵՊՀ-ում տարածելու նպատակով։ Նախատեսվում է վերապատրաստել թվով 16 այդպիսի վերապատրաս­տող։

Թեկնածուների ընտրությունը կատարվելու է մրցութային հիմունքով` համա­պա­տասխան հանձնաժողովի կողմից։ Վերապատրաստման և գործուղման բոլոր ծախսերը փոխ­հատուցվելու են  PRINTEL նախագծի միջոցներից։

Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները և մրցույթի չափանիշներն են`

        * ԵՊՀ հիմնական աշխատող,
        * տարիքը` մինչև 50,
        * անգլերենի լավ իմացություն (առնվազն C1 մակարդակ),
        * տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման հմտու­թյուն­ներ,
        * պարտավորություն` վերապատրաստումից հետո` 3 ամսվա ընթացքում վե­րա­­պատրաստելու առնվազն տասը գործընկեր դասախոսի, ինչի մասին թեկ­նածուի և նախագծի ղեկավարի միջև կնքվելու է համապատասխան համա­ձայնագիր,
        * առավելությունը տրվելու է այն թեկնածուներին, ովքեր արդեն դասավանդում են ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության դասախոսների վերապատրաստման ծրագրերում և հանձնառու են շարունակելու այդ գոր­ծունեությունը առնվազն 2 (երկու) տարի։

Դիմում-հայտերը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային կամ թղթային տարբե­րակով` ԵՊՀ որակի ապահովման կնետրոն (կենտրոնական մասնաշենք, 4-րդ հարկ, 402 սենյակ կամ printel@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով)` ս.թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 4-ԻՑ ՄԻՆՉև ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ։

Մրցույթը կկայանա ս.թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-5-Ը, իսկ ար­դյունք­ները կհրապարակվեն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 7-ԻՆ։

Ի գիտություն մասնաճյուղի աշխատակիցների

Ի գիտություն մասնաճյուղի աշխատակիցների

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հարգելի՛ աշխատակիցներ, այսուհետ ձեր աշխատավարձերը կարող եք ստանալ միայն  բանկի միջոցով, ուստի խնդրում ենք մինչև 2018թ. հուլիսի 15-ը ձեր բանկային (քարտային) հաշվեհամարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվապահություն:

 

«ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի հաշվապահություն

Տեղի կունենա ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

Նիստ

2018թ. հուլիսի 10-ին՝ ժամը 12:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեության մասին:
(Զեկուցող՝ Մ. Ճաղարյան)

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների  ամփոփում:(Զեկուցող՝ Ա. Դավթյան)

3. ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության
գնահատման 2018թ. հարցման արդյունքների մասին: (Զեկուցող՝ Մ. Ճաղարյան)

4. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի քննարկում:(Զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան)

5. Ընթացիկ հարցեր.

5.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական աշխատանքային նորմերի մասին:(Զեկուցող՝ Ա. Դավթյան)


5.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին: (Զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան)


5.3. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի աշխատողներին
աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին: (Զեկուցող Ա. Ցուցուլյան)

«Կյանքի հմտությունններ» ԴԱՍԸՆԹԱՑ ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ

 IAB International Academy of Business‎

IAB Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան Տավուշի մարզի 18-30 տարեկան երիտասարդներին հրավիրում է մասնակցելու «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ընկերության «Երիտասարդների զարգացում» եռամյա ծրագրի շրջանակում կազմակերպվող «Կյանքի հմտություններ» անվճար դասընթացին, որը տեղի կունենա 2018թ. օգոստոսի 10-ին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հանդիսությունների դահլիճում:

Ծրագիրը նախատեսում է մինչև 2020թ.-ը վերապատրաստել շուրջ 8000 երիտասարդ «Կյանքի հմտություններ» և «Բիզնեսի հմտություններ» դասընթացներով։

Տավուշի մարզում այս տարի նախատեսված է վերապատրաստել 100 երիտասարդի։

«Կյանքի հմտություններ» դասընթացի տևողությունը 8 ժամ է և ներառում է հետևյալ թեմաները՝

  • Ինքնաճանաչում և ինքնազարգացում,
  • Մասնագիտական կապերի ստեղծում և ամրապնդում,
  • Հետադարձ կապի հմտություններ,
  • Ես՝ որպես հաղորդակցվող:

Դասընթացի ընթացքում յուրաքանչյուր 10 մասնակցի հետ կաշխատի մեկ ՄԵՆԹՈՐ։ 

Մենթոր կարող են լինել դասախոսները, գործատուները, մարդկային ռեսուրսների, մարքեթինգի, վաճառքի, հաղորդակցման և հարակից ոլորտներում որոշակի փորձառություն ունեցող անձինք: Մենթորները հետագայում հնարավորություն կունենան մասնակցելու IAB Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի կողմից իրականացվող այլ ծրագրերին:

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս.թ. հուլիսի 31-ը լրացնել համապատասխան հայտը.

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ համար՝ https://goo.gl/oRf48T
ՄԵՆԹՈՐՆԵՐԻ համար՝ https://goo.gl/qE9X3W 

Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ համակարգող Սլավիկ Ալավերդյանին, կամ զանգահարել 098-398-311 հեռախոսահամարով: