Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ինչպե՞ս պատրաստել և գրել գիտական հոդված» թեմայով առցանց դասընթացին մասնակցելու հրավեր

Դասընթացի հայտ. նկար

Հարգելի՛ համալսարանականներ, 2021թ. մայիսի 6-8-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է  «Ինչպե՞ս պատրաստել և գրել գիտական հոդված» թեմայով առցանց դասընթաց, որը կվարի Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ք.գ.թ., դոցենտ Գևորգ Սարգսի Սիմոնյանը:

Դասընթացը միտված է ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտական հոդված գրելու ունակության զարգացմանը, նրանց մոտիվացիայի բարձրացմանը:

Առցանց դասընթացի ժամանակ քննարկվելիք հարցերի շրջանակն է՝ գիտական հանդեսների ընտրություն, անալիզի կազմակերպում և անցկացում, գրականական տվյալների անալիզի կառուցվածք, գիտական հոդվածների կառուցվածքի IMRAD ֆորմատի բաղադրիչների, այն է՝ համառոտագրի և ռեֆերատի, բանալի բառերի,   հիմնական տեքստի, արդյունքների քննարկում, եզրակացություն:

Դասընթացին  մասնակցելու  համար  կարող  եք  գրանցվել  հետևյալ հղումով՝ https://forms.gle/vU38jBFrcfxj1i627:  

Գերմանիայի Բունդեսթագի «Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ» ծրագրին մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկ.

Գերմանիայի Բունդեսթագը, համագործակցելով Բեռլինի Ազատ համալսարանի, Հումբոլդտի համալսարանի և Տեխնիկական համալսարանի հետ, այս տարի նույնպես առաջարկում է քաղաքականությամբ հետաքրքրվող, բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդներին Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ Բեռլինում:

Ծրագիրը տևում է 2022թ. մարտի 1-ից մինչև հուլիսի 31-ը:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը 2021թ. հուլիսի 31-ն է

Գերմանիայի Բունդեսթագի www.bundestag.de/ips համացանցային էջում զետեղված են ծրագրի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ, այդ թվում՝ մասնակցության նախադրյալներն ու մրցութային փաստաթղթերի ցանկը, գերմաներենի գիտելիքները հաստատող լրացման թերթիկը, ինչպես նաև մրցույթին վերաբերող հարցաթերթիկը։

Դեսպանության www.eriwan.diplo.de կայքում տեղադրված է համապատասխան հղում:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել դեսպանություն:

«Ուսուցման կազմակերպումը Google Apps-ի և նրա գործիքակազմի օգնությամբ» թեմայով առցանց վերապատրաստմանը մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկար

Հարգելի՛ դասախոսներ, 2021թ. ապրիլի 19-ին, 20-ին  և 21-ին՝ ժամը 18:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է «Ուսուցման կազմակերպումը Google Apps-ի և նրա գործիքակազմի  օգնությամբ» թեմայով առցանց վերապատրաստումը, որը կվարի ԵՊՀ ԻՄ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ Մելանյա Սաշայի Բարսեղյանը:

Վերապատրաստման ընթացքում մասնակիցներին կներկայացվեն Google Apps-ը և նրա գործիքակազմը (Google mail, Google drive, Google doc, Google table, Google sites, Google Forms և այլն), դրանց օգնությամբ ուսուցման կազմակերպման առավելությունները:

Հանդիպմանը մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել  հետևյալ հղումով՝ https://forms.gle/ErgaUUTE9c8frm396:  

«Հաղորդակցության դիվանագիտություն» թեմայով առցանց հանդիպում-քննարկմանը մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկար

Հարգելի՛ համալսարանականներ, 2021թ. ապրիլի 17-ին և 28-ին՝ ժամը 18:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է «Հաղորդակցության դիվանագիտություն» թեմայով առցանց հանդիպումքննարկումը, որը կվարի Օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.դ. Գայանե Հարությունի Մուրադյանը:

Քննարկման նպատակն է ներկայացնել դիվանագիտական խոսույթը (դիսկուրսը) որպես հաղորդակցվելու արվեստ, որպես էթիկայի նորմերին համապատասխան վարվեցողություն ցուցաբերելու ռազմավարություն և մշակույթ, որոնց համատեքստում առանձնապես կարևորվում է լեզվական արտահայտումը: Այն այսօր հիմնականում ներկայանում է անգլերենով և նպատակ ունի դիվանագիտական բանավոր ու գրավոր խոսքի ճիշտ և արդյունավետ կիրառման միջոցով հաստատել միջպետական, միջմշակութային և միջանձնային ներդաշնակ և արդյունավետ հարաբերություններ:

Հանդիպմանը մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել  հետևյալ հղումով` https://forms.gle/NGnx99hoS5miG6hi8:

«Ինքնության դրսևորումները պատմալեզվամշակութային համատեքստերում» թեմայով առցանց դասընթաց-քննարկմանը մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկարը

Հարգելի՛ համալսարանականներ, 2021թապրիլի 15-ին և 22-ին՝ ժամը 16:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է «Ինքնության դրսևորումները պատմալեզվամշակութային համատեքստերում» թեմայով առցանց դասընթացքննարկումը, որը կվարի Օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Նուարդա Վարդգեսի Երնջակյանը:

Դասընթացն անդրադառնում է մշակույթ-ինքնություն-լեզու համընդգրկուն կապի դրսևորումներին բազմաբնույթ համատեքստերում:

Ժամանակակից ըմբռնմամբ ինքնությունն իր իմաստային հատկանիշներով և կիրառություններով բնութագրվում է երկու՝ նախնական և հիմնարար հասկացություններով, նույնականություն և այլականություն (sameness/otherness) երկբաղադրիչ հակադրությամբ և կիրառվում է որպես աշխարհի լեզվական  պատկերն ուսումնասիրող մշակութաբանական առարկաների, տեսությունների ու մեթոդաբանության կարևոր հարացույցներից մեկը: Տվյալ դեպքում այն դիտարկվում է պատմալեզվամշակութային, ազգային, գրական, մարդաբանական, ազգագրական/ ազգաբանական և այլ միջգիտակարգային հետազոտություններում:

Հանդիպմանը մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել  հետևյալ հղումով` https://forms.gle/VtPAo2cASSazTBFi7: