Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրատարակություններ

 

Մենագրություններ

 • Ներսիսյան Ա. Ա., Զորավար Սեպուհ, մենագրություն, երկրորդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2014, 340 էջ:
 • Վանյան Հ. Ս., Ավետիք Իսահակյանի չափածո և արձակ լեգենդները, մենագրություն, Երևան, «Տիր» հրատ., 2014, 176 էջ:
 • Նահապետյան Ռ., Ազգագրական տեղեկությունները Փ. Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում, մենագրություն, Եր., Հեղինակային հրատ., 2013, 149 էջ:
 • Ներսիսյան Ա. Ա., Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն /1908-1918/, հատոր Գ, մենագրություն, Բեյրութ, «Զավարեան մատենաշար», 2013, 350 էջ:
 • Մանուկյան Ա. Մ., Պրոբլեմային իրավիճակներում մանկավարժական խնդիրների լուծման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և տեխնոլոգիական համակարգեր /կիրառական մանկավարժություն/, մենագրություն, Երևան, «Զանգակ – 97» հրատ., 2013, 300 էջ:
 • Պոտոսյան Ա. Հ., Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, մենագրություն, «Աստղիկ» գրատուն, Երևան, 2013, 416 էջ:

 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ

 • Ճաղարյան Մ. Ա., Տվյալների կառույցներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 85 էջ:
 • Գ. Ս. Սիմոնյան, Ա. Ա. Թութունջյան, Ջրերի գլխավոր իոններ և լուծված գազեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 72 էջ:
 • Բրուտյան Վ. Ա., Ընդհանուր և զինվորական մանկավարժության բառարան -տեղեկատու, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, 2013, 160 էջ:
 • Саргсян Д. Ю., Проблемы психологической безопасности личности: теоретические и экпериментальные проблемы /соавтор/, образовательно-методическое пособие, Ереван, Издательство ЕГУ, 2013, 136 с.
 • Գալստյան Գ. Ս., Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 95 էջ:
 • Աբրահամյան Հ. Մ.- Մեթոդական ձեռնարկ կրեդիտային համակարգով ուսանողների և բակալավրիատի կրթական ծրագրով սովորողների համար, Շուշի 2011, 339 էջ:
 • Նավոյան Վ. Խ., Օթարյան Ք.Վ., Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ հրատ., Եր 2011, 70էջ:
 • Ղալումյան Ա. Գ.,- Սովորական դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, Եր 2011, ԵՊՀ հրատ., էջ 108:
 • Մարզպանյան Հ.Ս. – Տնտեսական զարգացման հումանիզացման պատմական միտումը /հեղինակային հրատ./- Եր 2010, 162 էջ:
 • Ավագյան Վ. Վ.- Հայ գրականության թեստեր- Եր. 2010, 122 էջ:
 • Ներսիսյան Ա., Առաքելյան Ս., Ալեքսանյան Վ.-Կիլիկիայի հայկական թագավորության ծագումը, զարգացումը և անկումը: Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ. 2010, 18էջ:
 • Ներսիսյան Ա., Առաքելյան Ս., Ալեքսանյան Վ.-Հայ ազգային ազատագրական ձգտումները 16-18 դարերում: Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ. 2010, 24էջ:
 • Միրզոյան Ռ. Վ. – Ֆրանսերեն լեզվի գործնական քերականության ձեռնարկ «Անտարես» հրատ., Եր 2010, 232 էջ:
 • Սարհատյան Ա.Ա. –Հայոց լեզվի համառոտ ուղեցույց պրակտիկանտի համար, ԵՊՀ հրատ., Եր 2010, 44 էջ:
 • Նահապետյան Ռ. Ա.-Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, Եր 2009, ԵՊՀ հրատ. 180էջ:

 

ՈՒսումնական ձեռնարկներ

 • Այվազյան Կ. Բ., Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 135 էջ:
 • Էվինյան Ս., Աբրահամյան Ս., Թեմրազյան Է., Ուսումնական ձեռնարկ հոգեբանության բաժնի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 247:
 • Թեմրազյան Է., Էվինյան Ս., Աբրահամյան Ս., Նամակագրություն և ինքնակենսագրություն, գրքույկ անգլերեն լեզու ուսումնասիրողների համար, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2014, էջ 228:
 • Հովսեփյան Վ. Ե., Ազգային տնտեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 232 էջ:
 • Арутюнян Л.М., Русский язык. Учебное пособие для студентов-психологов. Изд-во ЕГУ, Ереван – 2012, 70 стр.
 • Էվինյան Ս.Աբրահամյան Ս. Թեմրազյան Է.- Անգլերեն զբոսաշրջիկների և ճանապարհորդների համար Եր 2011, ԵՊՀ հրատ, 218էջ:
 • Եղիազարյան Ս.,Զարգարյան Ռ. –Ռուսաց լեզվի ձեռնարկ կիրառական արվեստի ուսանողների համար, Եր 2011, ԵՊՀ հրատ., 112էջ:
 • Անանյան Գ. – Ռուսաստանի պատմություն , մաս1, ԵՊՀ հրատ., Եր 2010 116 էջ:
 • Անանյան Գ.- Ռուսաստանի պատմություն , մաս2, ԵՊՀ հրատ., Եր 2010 208 Էջ:
 • Անանյան Գ. –Ռուսաստանի պատմություն, մաս3, ԵՊՀ հրատ., Եր 2010 128 էջ:
 • Հովսեփյան Վ. Ե. – Տնտեսագիտության տեսություն, ԵՊՀ հրատ., Եր 2010, 246 էջ:
 • Նահապետյան Ռ. Ա.- Հայ ազգագրության պատմություն, մաս1, ԵՊՀ հրատ Եր 2010, 152էջ: