Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ակունք» գիտական պարբերական

hy
 «Ակունք» -ը, որպես գիտական հոդվածների ժողովածու առաջին անգամ լույս է տեսել 2011 թվականին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ: Ակունքում լույս են տեսնում գիտամեթոդական (գիտական և մեթոդական) բնույթի աշխատանքներ:  «Ակունք»-ի նպատակն է խթանել ՀՀ կրթական հաստատությունների՝ մասնավորապես ԵՊՀ ԻՄ-ի, գիտա-հետազոտական գործունեությունը հումանիտար գիտությունների ոլորտում: Այժմ «Ակունք» գիտամեթոդական պարբերականը հրատարակվելու է  տարեկան առնվազն երկու անգամ և առաքվելու է Հայաստանի ազգային գրապալատ, Հայաստանի ազգային գրադարան, մասնագիտական և գիտական գրադարաններ:

«Ակունք»-ի ընդհանուր ծավալը լինելու է 150-200 էջի սահմաններում: Տպագրական ծախսերը հոգում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը:

 «Ակունք»-ում տպագրելու համար հոդվածին կից ներկայացվում է  երաշխավորագիր՝ պարտադիր երաշխավորող մասնագետի անվան առկայությամբ:  Հոդվածները ուսումնասիրվում և առանձին գրախոսվում են նաև խմբագրական խորհրդի անդամների կողմից՝ ըստ մասնագիտական կողմնորոշման: Պարբերականում նշվում են հոդվածների ներկայացման, գրախոսման և տպագրության ընդունման ամսաթվերը։ Տպագրված հոդվածների բնագրերը, գրախոսությունները և երաշխավորագրերը արխիվացվում են (պահվում են խմբագրությունում, պահանջների դեպքում ներկայացվում են ԲՈԿ):

 «Ակունք» հանդեսի էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրվում են «Ակունք հանդեսի» համացանցային կայքում՝ http://ijevan.ysu.am/science/collection-of-scientific-articles/: Տեղադրվում են նաև խմբագրակազմի տվյալները և կոնտակտային տվյալներ:

Հանդեսի խմբագրակազմը ապահովում է պարբերականում հրապարակվող նյութերի գիտական նորույթը, նյութերում առկա փոխառված մտքերի ու պնդումների համար հղումների առկայությունը։

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Աշոտ Ներսիսյան  – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 Ասատրյան Ա. Գ.  – արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Գասպարյան Ս. Ք. – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Դերձյան Հ. Մ. – իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Զաքարյան Ս. Ա. – փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

Ղարիբյան Գ. Ա.– տնտեսագիտության դոկտոր,  պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Մանուչարյան Հ. Գ. – քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Մինասյան Է. Գ. – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Միքայելյան Մ. Վ.– տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Միքայելյան Վ. Հ.  – հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Մուրադյան Ս. Պ. – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Նահապետյան Ռ. Ա. –պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածուում տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները

 

  • ԱԿՈՒՆՔ -1 (21)- 2019                                                                                                                                                                                                                                            
  • ԱԿՈՒՆՔ – 4 (20) -2018                                                                                                                                                                                                                                              
  • ԱԿՈՒՆՔ – 3(19) – 2018                                                                                                                                                                                                                                                
  • ԱԿՈՒՆՔ – 2 (18) – 2018