Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխավոր

2021թ. ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա.Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. Հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 3. Առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների կազմման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 4. Դիմորդների հավաքագրման համար տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Վ.Աղաբաբյան):
 5. Ընթացիկ հարց.
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձերի վճարման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Մ.Մխիթարյան):

Օրակարգի առաջին հարցի մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն իրականացվել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի՝ մարտի 18-30-ը: Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացման է ներկայացվել 23 ուսանող, որոնցից մեկը քննություններին չմասնակցելու, 22 ուսանող՝ ուսման վճարը չմուծելու և քննություններին չմասնակցելու պատճառով: Մինչև 12 կրեդիտ է կուտակել 45 ուսանող՝ 57 առարկայից:

Որոշվեց՝ ելնելով հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներից՝ 23 ուսանողի հեռացնել մասնաճյուղից:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ավարտական կուրսերի քննաշրջանը և առկա ուսուցման ոչ ավարտական կուրսերի ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն իրականացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի՝ ապրիլի 5-10-ն ընկած ժամանակահատվածում: Քննությունները գլխավորապես իրականացվում են առցանց եղանակով, իսկ որոշ քննություններ, դասախոսների և ուսանողների հետ համաձայնեցված, իրականցվում են առկա տարբերակով՝ պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները: Առկա եղանակով մասնաճյուղում նախատեսված է իրականացնել 17 քննություն. Բնական գիտությունների ֆակուլտետում՝ 12, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝ 1, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում՝ 1, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ 3:

Ուսանողներին նախապես տրամադրվել են առարկայական հարցաշարերը, որոնց հիման վրա կազմվել են տոմսերը և ուղարկվել համապատասխան ամբիոններ: Առցանց տարբերակով իրականացվող քննությունները տեսաձայնագրվում են՝ հետագա խնդիրներից խուսափելու և բացթողումները շտկելու նպատակով: Այս պահին ժամանակացույցի խախտումներ և ուսանողների բողոքներ չեն արձանագրվել: Հեռակա ուսուցմամբ ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն սկսվելու են ապրիլի 12-ից, իսկ մագիստրատուրայի քննությունները՝ ապրիլի 13-ից:

Որոշվեց՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ հարցի կապակցությամբ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ֆակուլտետների դեկանները ՈՒՄՎ են ներկայացրել առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսումնական պլանները՝ մասնագիտությունների ժամանակացույցին համապատասխան: Դրանք Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել և կատարվել են համապատասխան ուղղումներ: Այս պահին արդեն պատրաստ են բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսումնական պլանները: Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը ևս պատրաստ է, առարկայական փոփոխություններ չեն լինելու, որոշակի խնդիր էր առաջացել գործնական ժամերի փոփոխության հարցում, որը գրեթե լուծված է: Այժմ աշխատանքներ են իրականացվում 2021-2022 ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանների կազմման ուղղությամբ:

Որոշվեց՝ առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների կազմման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Չորրորդ հարցի մասին զեկուցող Վ.Աղաբաբյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժինը Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում հանդիպումներ է կազմակերպել 5 ավագ, 45 միջնակարգ դպրոցների և 1 վարժարանի 12-րդ դասարանների աշակերտների հետ:

ՄԿՊԿ բաժնի կազմակերպած հանդիպումները նպատակ են ունեցել մարզի ավագ դասարանների աշակերտներին ծանոթացնելու ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2020-2021 ուստարվա ընդունելության մասնագիտություններին, կրթական ծրագրերին և քննություններին, վերհանելու նրանց կարիքները և նախատրամադրվածությունը:

Հանդի­պումների ընթացքում աշակերտները ստացել են մարզում բարձ­րագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունների և ԵՊՀ ԻՄ-ում իրա­կա­նացվող կրթական ծառայությունների մասին իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ավելի սեր­տացնելու և խորացնելու աշակերտ-ուսուցիչ-դասախոս համագործակցությունը:

Այս հարցի կապակցությամբ արտահայտվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա նշեց, որ դպրոց-համալսարան կապն ամրապնդե­լու, դիմորդներին անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով անհրաժեշտ է պարբերաբար կազմակերպել ճանաչողական այցեր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ինչպես նաև դպրոցում ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների մասնակցությամբ իրականացնել թեմատիկ և ակնարկային դասա­խոսություններ ու քննարկում­ներ: Նման հանդիպումները կարևոր են բուհական քննություններին նախապատրաստվող դպրոցականների համար, օգնում են կողմնորոշվելու մասնագիտությունների ընտրության հարցում, ինչպես նաև նպաստում են դպրոց-բուհ հարաբերությունների սերտացմանը: Սակայն համավարակի պայմաններում փոխադարձ այցեր իրականացնելը մի քիչ բարդ է:

Որոշվեց՝ դիմորդների հավաքագրման համար տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին Վ.Աղաբաբյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Հինգերորդ՝ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա, անդրադառնալով ուսման վճարների մուծման դինամիկային, նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ուսման վարձերը վճարվում են, սակայն առկա ուսուցման 5 ուսանող դեռևս 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակից ունի ուսման վճարների պարտք:

Որոշվեց՝ հանձնարարել դեկաններին հետևողական լինել ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձերի վճարմանը:

2

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. Տնօր. նիստի նկար - գլխավոր

2021թ. մարտի 27-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա.Մակարյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանի և ոչ ավարտական կուրսերի առաջին ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 2. Հաղորդում առկա ուսուցման ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների անցկացման մասին (զեկուցողներ՝ Ա.Դավթյան, ֆակուլտետների դեկաններ):
 3. Ընթացիկ հարցեր.
    • ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով հատկացվող միավորներում փոփոխություններ կատարելու առաջարկի մասին (զեկուցող՝ Ա.Մակարյան):
    • Պաշտոնների անձնագրերի վերանայման և հաստատման գործընթացի մասին (զեկուցող՝ Ա.Մակարյան):
    • Իջևանի համայնքապետարանի «Իջևան» անվանական կրթաթոշակին և Տավուշի թեմի կողմից տրամադրվող ակտիվության կրթաթոշակին հավակնող ուսանողների առաջադրման և ընտրության մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանը կիրականացվի ըստ հաստատված ժամանակացույցի (առկա ուսուցման համակարգում՝ մարտի 29-ից ապրիլի 10-ը, հեռակա ուսուցման համակարգում՝ մարտի 29-ից ապրիլի 17-ը): Նա հավելեց, որ ֆակուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը ավարտական և ոչ ավարտական կուրսերի քննաշրջանների գրաֆիկները ներկայացրել են ՈՒՄՎ, դրանք ստուգվել և հետ են ուղարկվել:

Ա.Մակարյանը հանձնարարեց, որ նախքան քննություններն սկսելը ևս մեկ անգամ ստուգվեն հարցաշարերն ու տոմսերը:

Որոշվեց.

 1. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանը և ոչ ավարտական կուրսերի առաջին ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն իրականացնել նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան՝ առցանց եղանակով, իսկ դասախոսների և ուսանողների համաձայնության դեպքում՝ առկա եղանակով (դեկանների կողմից նախապես ներկայացված զեկուցագրերի հիման վրա):
 2. Նախքան ընթացիկ քննությունների և ստուգումների մեկնարկը ՈՒՄՎ ներկայացնել առկա ուսուցման համակարգում դասերի կատարողականը 8 շաբաթվա կտրվածքով:
 3. Քննությունների տեղեկագրերը չսքանավորել առանց ուսանողների հետ գնահատականների քննարկման։

Երկրորդ հարցի կապակցությամբ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններն անհրաժեշտ է իրականացնել մասնաճյուղի գիտական խորհրդի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 25-ի №48 նիստով հաստատված՝ «Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգ»-ին համապատասխան, այսինքն՝ պաշտպանությունից առնվազն 2 շաբաթ առաջ։ 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցով նախատեսված է ամփոփիչ ատեստավորումները կազմակերպել 2021թ. մայիսի 3-29-ը, այսինքն՝ նախապաշտպանությունները պետք է սկսել ապրիլի 5-ից՝ պայմանավորված ամփոփիչ ատեստավորման օրով։ Ա.Դավթյանն առաջարկեց մինչև նախապաշտպանությունները մասնագիտական ամբիոններում կազմակերպել ավարտական աշխատանքների արդյունքների ամփոփում։

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը նշեց, որ անկախ նրանից, թե ինչ տարբերակով կիրականացվի ամփոփիչ ատեստավորումը (առցանց, առկա), հարկավոր է պաշտպանությունից 5 օր առաջ հանձնաժողովների անդամներին ուղարկել ավարտական աշխատանքների ամբողջական փաթեթները (PDF տարբերակ, տեսասահիկ, ղեկավարի և գրախոսի կարծիքներ)։ Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների հաստատումից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է ձևավորել հանձնաժողովների կազմերը։

Որոշվեց.

 1. Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին՝ հետևել, որպեսզի ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններն իրականացվեն մասնաճյուղի գիտական խորհրդի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 25-ի №48 նիստով հաստատված՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգին համապատասխան։
 2. Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին շարունակել հետևողական լինել ավարտական աշխատանքների իրականացման ընթացքին։

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը նշեց, որ ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով մասնաճյուղում ներդրվել է հետազոտական բաղադրիչ մասնագիտական առարկաներից։ Ըստ կարգի III մասի 9 կետի՝ դասընթացի շրջանակներում կատարված աշխատանքի արդյունքները հաշվի են առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում որպես 2-րդ ընթացիկ քննության գնահատական՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում առավելագույն 5 միավոր արժեքով, իսկ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում՝ 10 միավոր արժեքով։ Ա.Մակարյանը նշեց, որ I կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող առարկաների գնահատման և կազմակերպման վերաբերյալ Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման ու Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինների կողմից համատեղ անցկացվել է հարցում դասախոսների և ուսանողների շրջանում։ Հարցման ընթացքում և՛ դասախոսները, և՛ ուսանողներն առաջ են քաշել այն հարցը, որ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում դասընթացի երկրորդ մասը գնահատումից դուրս է մնում։ Դասախոսները և ուսանողներն առաջարկում են նմանատիպ մի մոտեցում՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացում հետազոտական բաղադրիչին տալ 5 միավոր, մյուս 5 միավորը հատկացնել առարկայի երկրորդ մասին։

Որոշվեց՝ առաջարկել դասախոսներին փորձի կարգով որոշ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների համար կիրառել 5/5 մոտեցումը՝ 5 միավոր հատկացնել հետազոտական աշխատանքին, 5 միավոր՝ դասընթացի երկրորդ մասին։

Երկրորդ ընթացիկ հարցի մասին պարոն Մակարյանը նշեց, որ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի պաշտոնի անձնագրերը կազմվում են բուհի իրավախորհրդատուի և համապատասխան բաժինների հետ համատեղ, հաստատվում են տնօրենի հրամանով։ Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված՝ աշխատողների մի մասն ունի առողջական խնդիրներ։ Բուհի աշխատանքը բնականոն շարունակելու նպատակով դրսից հրավիրվել են աշխատակիցներ (խոսքը վերաբերում է վարորդներին)։ Թեև մասնաճյուղում առկա է վարորդի մի քանի հաստիք, սակայն վարորդական իրավունքի կարգերը չեն համապատասխանում մեծ մարդատար տրանսպորտներ վարելու կարգին։ Այժմ դասերն իրականացվում են համակցված՝ առկա և առցանց եղանակներով, և դրսից եկող դասախոսներին տեղափոխելու խնդիր է առաջանում։ Ուստի ՏԳԿՍ բաժնի ղեկավարը առաջարկ է ներկայացրել վարորդի պաշտոնի անձնագրում կատարել որոշակի փոփոխություններ՝ հետագայում խնդիրներից խուսափելու նպատակով։

Որոշվեց՝ հանձնարարել իրավախորհրդատուին վարորդի պաշտոնի անձնագրում պարտադիր դարձնել D կարգի պահանջը, իսկ ՏԳԿՍ բաժնի ղեկավարին՝ հետևողական լինել, որ ամեն տարի վարորդներն անցնեն բժշկական բուժզննում՝ օտվելով ԵՊՀ ԻՄ-ի առողջապահական ապահովագրությունից։

Երրորդ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ֆակուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը «Իջևան» անվանական կրթաթոշակի համար ներկայացրել էին հավակնորդ ուսանողների թեկնածությունները՝ առաջնորդվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի 4-րդ կետի դրույթներով: «Իջևան» անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրված թեկնածուներից ընտրվեց հեռակա ուսուցման համակարգի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Լուսինե Գառնիկի Դավթյանը, ով վերջին չորս կիսամյակի ընթացքում ցուցաբերել է գերազանց առաջադիմություն (ՄՈԳ-ը 18-ից բարձր է) և ունի հասարակական բարձր ակտիվություն։

Տավուշի թեմի կողմից տրամադրվող ակտիվության կրթաթոշակի կապակցությամբ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի №8 նիստում (12.12.2020թ.) որոշում է կայացվել ուսանողական կառույցների սահմանած ակտիվության սանդղակի համաձայն՝ կրթաթոշակը տրամադրել Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հրաչուհի Հրաչիկի Թամամյանին։

Որոշվեց.

 1. «Իջևան» անվանական կրթաթոշակը տրամադրել հեռակա ուսուցման համակարգի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Լուսինե Գառնիկի Դավթյանին։
 2. Տավուշի թեմի ակտիվության կրթաթոշակը տրամադրել Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հրաչուհի Հրաչիկի Թամամյանին։

Նիստի ընթացքում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Վ.Աղաբաբյանը ներկայացրեց ԵՊՀ ռեկտորի հրամանը, ըստ որի, պայմանավորված համավարակի թվերի աճով, դպրոցական օլիմպիադան չի իրականանալու, քանի որ ոչ բոլոր ուսումնական հաստատություններն են ի վիճակի ապահովել հակահամաճարակային բոլոր պայմանները։

Գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանն ադրադարձավ ուսման վճարների մուծման դինամիկային։ Նա նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ուսման վարձերը վճարվում են, սակայն առկա ուսուցման 8 և հեռակա ուսուցման 3 ուսանողներ դեռևս առաջին կիսամյակից ունեն ուսման վճարների պարտք։ Այդ ուսանողները հիմնականում Արցախի մարտական գործողությունների մասնակիցներ են, և նրանց ուսման վճարները փոխհատուցելու է պետությունը։

2. Տնօր. նիստի նկար

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխավոր նկար՝ տնօրենութ. նիստի

2021թ. մարտի 12-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա.Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակում ուսանողների հաճախելիության մասին (զեկուցողներ՝ ֆակուլտետների դեկաններ):
 2. Հաղորդում ուսանողների՝ մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի մասին (զեկուցող՝ Ն.Առուշանյան):
 3. 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 4. Ընթացիկ հարցեր.

4.1. Հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողների իրավունքների վերականգնման հարցը (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):

4.2. Հաղորդում ԵՊՀ-ի հետ համատեղ Տավուշի մարզի դպրոցների ավարտական դասարանների աշա­կերտ­ների համար հանրակրթական տարբեր առարկաների գծով ամե­նամյա օլիմպիա­դայի կազմակերպման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Վ.Աղաբաբյան):

4.3. Հաղորդում պրակտիկաների (արտադրական, ուսումնական, մանկավարժական) կազմակերպման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Լ.Բեգինյան):

4.4. Իջևան քաղաքի անվանական կրթաթոշակ նշանակելու մասին (զեկուցող՝ Ա.Եգանյան):

Օրակարգի առաջին հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկանները ներկայացրին 2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասերին ուսանողների մասնակցության ընդհանուր վիճակը (մեկ ամսվա կտրվածքով): Նրանք նշեցին, որ ընդհանուր առմամբ 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակում ուսանողների հաճախելիությունը բավարար է: Սակայն բոլոր ֆակուլտետներում էլ առկա են ուսանողներ, ովքեր ունեն 40 և ավել ժամ բացակայություններ, ընդ որում՝ մի մասը հարգելի, մյուս մասը՝ անհարգելի: Դեկանները զեկուցեցին, որ անհարգելի բացակայած ուսանողներին տրվել են նկատողություններ: 

Որոշվեց՝ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարել, առաջնորդվելով «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոններ»-ի 10-րդ կետի դրույթներով, պատասխանատվության ենթարկել ուսումնական կարգապահությունը խախտած ուսանողներին:  

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցող Ն.Առուշանյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ունեցել ենք 12 կրեդիտ կուտակած 44 ուսանող, որից 5-ը՝ առկա, 39-ը՝ հեռակա ուսուցման համակարգում: 44 ուսանողից 22-ն ուներ ակադեմիական պարտքերը մարելու վերջին հնարավորություն: Հեռակա ուսուցման համակարգի 17 ուսանողից 16-ը դիմել է վերահանձնելու համար, պարտքերը մարել է 15 ուսանող: Առկա ուսուցման համակարգի 4 ուսանող պիտի դիմեր վերահանձնելու համար, դիմել և պարտքերը մարել է 3 ուսանող: Վերոնշյալից ելնելով՝ վերահանձնման համար չդիմելու և ակադեմիական պարտքերը չմարելու պատճառով 3 ուսանող ենթակա է հեռացման:    

 Որոշվեց՝ Ն.Առուշանյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ հարցի մասին  զեկուցող Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման առաջին կիսամյակի քննաշրջանն իրականացվել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի: Քննաշրջանի արդյունքների համաձայն՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից հեռացվել է 6 ուսանող, իսկ 7 ուսանող կուտակել է կրեդիտ՝ ակադեմիական պարտք: Ըստ այդմ՝ կազմվել է 34 ձևին համապատասխան հաշվետվություն՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ներկայացնելու համար:

Որոշվեց՝ Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Առաջին ընթացիկ հարցի՝ հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողների իրավունքների վերականգնման մասին դարձյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա ներկայացրեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Արթուր Արգիշտի Սիմոնյանը դիմել է ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար:

Նա նշեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողի ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին (17.12.2018, N 1676 -Ն), և դրանք բավարարում են վերոնշյալ կարգի III մասի կետերին:

Որոշվեց՝ «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի III մասի կետերին համապատասխան՝ թույլատրել վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանող Արթուր Արգիշտի Սիմոնյանի ուսանողական իրավունքները «Ֆինանսներ» մասնագիտությունում 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցող Վ.Աղաբաբյանը նշեց, որ Մայր բուհից տեղեկացրել են ԵՊՀ օլիմպիադայի 1-ին փուլի հետաձգման  մասին: Այն պիտի կայանար 2021թ. մարտի 13-ին, սակայն ՀՀ-ում եղանակի անբարենպաստ պայմանների պատճառով անորոշ ժամանակով հետաձգվել է: Օլիմպիադայի անցկացման օրը ԵՊՀ-ից լրացուցիչ կհայտնեն:

Որոշվեց՝ Վ.Աղաբաբյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ ընթացիկ հարցի կապակցությամբ զեկուցող Լ.Բեգինյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացում նախատեսված է իրականացնել 17 պրակտիկա, որից 9-ը՝ առկա, 8-ը՝ հեռակա ուսուցման համակարգում (7-ը՝ բակալավրում, 1-ը՝ մագիստրատուրայում): Առկա ուսուցման համակարգում պրակտիկաներն անցկացվել են առկա և առցանց եղանակներով, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի պրակտիկաներն, ըստ ժամանակացույցի, կմեկնարկեն ապրիլից: Պրակտիկաների մի մասը նախատեսված է իրականացնել մշակված երթուղիներով, որոնք ընդգրկում են Տավուշի, Լոռու, Արագածոտնի, Վայոց ձորի մարզերը և մայրաքաղաք Երևանը:

Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնին հանձնարարվեց հետևել պրակտիկաների պատշաճ իրականացմանը, մշակել վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ՝ պրակտիկաներին ուսանողների լիարժեք մասնակցությունն  ապահովելու համար:

Որոշվեց՝ Լ.Բեգինյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Չորրորդ ընթացիկ հարցի մասին զեկուցեց Արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Ա.Եգանյանը: Նա տնօրենության անդամներին ներկայացրեց, որ Իջևան համայնքի ավագանու՝ 2021թ. մարտի 4-ի նիստում քննարկվել և հավանության է արժանացել ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողներից մեկին Իջևան քաղաքի անվանական կրթաթոշակ նշանակելու մասին հարցը: Զեկուցողը նշեց, որ Իջևանի համայնքապետարանը Իջևան քաղաքի անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու կարգն ու պայմանները թողել է ԵՊՀ ԻՄ-ի հայեցողությանը:

Որոշվեց՝ հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին տնօրենության առաջիկա նիստի քննարկմանը ներկայացնել Իջևան քաղաքի անվանական կրթաթոշակին հավակնող ուսանողների թեկնածությունները՝ առաջնորդվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգով:

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

Տնօր. նիստի նկար. 20.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների ամփոփում:
 2. «Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգ»-ում լրացում կատարելու որոշման կիրարկման մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր.

3.1. Ուսման վարձերի վճարման դինամիկայի մասին:

3.2. Մագիստրատուրայի դասերի կազմակերպման և ընթացքի մասին:

3.3. Մասնաճյուղից ուսանողի հեռացման հարցի մասին:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ նախ, ըստ ֆակուլտետների, զեկուցեցին դեկանները, ապա մասնաճյուղի առաջադիմության ընդհանուր պատկերը ներկայացրեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի 562 ուսանողից դրական գնահատականներ է ստացել 501 ուսանող: Չներկայացած կամ անբավարար է ստացել 61 ուսանող: Ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 89%:

Որոշվեց 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների մասին ֆակուլտետների դեկանների և ՈՒՄՎ պետի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Օրակարգի երկրորդ հարցի մասին հաղորդեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ գիտական խորհրդի՝ 2020թ. նոյեմբերի 19-ի նիստում ներկայացվել է «Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգ»-ում լրացում կատարելու նախագիծը: Տվյալ նախագծով առաջարկվել է կարգը լրացնել նոր՝ «Պրակտիկայի անցկացումը հեռավար (առցանց) եղանակով» բաժնով: Ըստ նոր բաժնի դրույթների՝ որոշակի հանգամանքների (արտակարգ դրության, ռազմական դրության, համաճարակի և այլն) դեպքում ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել հեռավար (առցանց) եղանակով: Նախագծի համաձայն՝ ուսումնական պրակտիկան առցանց անցկացվում է ԵՊՀ դասախոսների կողմից՝ օգտագործելով համապատասխան գործիքակազմ՝ համակարգչային վիրտուալ լաբորատորիաներ, տարբեր թվային հարթակներ, ուսումնական տեսաֆիլմեր, ներկայացումներ և այլն: Մասնագիտական պրակտիկան առցանց անցկացվում է կարգով նախատեսված վայրերում, որին մասնակցում են ֆակուլտետի կողմից նշանակված անմիջական ղեկավարը, ինչպես նաև ընդունող կողմի մասնագետները, իսկ մանկավարժական պրակտիկան առցանց անցկացվում է տվյալ պահին հանրակրթական ուսումնական հաստատության կողմից օգտագործվող հարթակ(ներ)ի միջոցով: ԵՊՀ գիտխորհուրդը հաստատել է առաջարկված փոփոխությունները: 

Ներկայացվեց նաև մի շարք արտասահմանյան (օրինակ՝ Հարվարդի համալսարան, Դերեկ Բոկի կենտրոն) և ՀՀ (օրինակ՝ ՀՊՄՀ) համալսարանների փորձը, երբ մանկավարժական պրակտիկան և այդ պրակտիկայի ժամանակ տարբեր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող դասերը տեսաձայնագրվում են՝ հետագայում քննարկելու, բացթողումները վերհանելու և բարելավելու նպատակով։

Որոշվեց.

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ում պրակտիկաները առցանց կազմակերպելիս առաջնորդվել ԵՊՀ գիտական խորհրդի՝ 2020թ. նոյեմբերի 19-ի նիստի որոշումով հաստատված «Պրակտիկայի անցկացումը հեռավար (առցանց) եղանակով» բաժնի դրույթներով:
 2. Առցանց պրակտիկաները տեսաձայնագրել՝ հետագա մասնագիտական քննարկումների և պրակտիկայի բարելավման նպատակով:
 3. Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել հետևողական լինել, որպեսզի պրակտիկաների ղեկավարները պատշաճ կարգով, ըստ հաստատված ծրագրերի, իրականացնեն պրակտիկաները:

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա ներկայացրեց առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող ուսանողների կողմից վարձավճարների մուծման հետ կապված խնդիրները՝ ըստ ֆակուլտետների: Հանրապետությունում և առանձնապես մարզում ստեղծված ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի պատճառով ուսանողությունը չի կարողանում կատարել իր պայմանագրային պարտականությունները և ժամանակին ու սահմանված չափով վճարել ուսման վարձը:

Ա.Մակարյանը նշեց, որ մասնաճյուղի տնօրենությունը միշտ ընդառաջ է գնացել ուսանողության դիմումներին, թույլատրել է հետաձգել վճարումները, և ոչ մի ուսանող դեռևս չի հեռացվել վարձավճարը չմուծելու պատճառով: Սակայն մասնաճյուղի բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ապահովել դրամական միջոցների որոշակի մինիմալ մուտքեր: Այդ տեսակետից ֆակուլտետների դեկանատները հաշվապահության հետ համատեղ պետք է աշխատեն՝ ցուցաբերելով անհատական մոտեցում ամեն մի ուսանողի նկատմամբ:

Որոշվեց՝ ուսման վարձերի վճարման դինամիկայի մասին Մ.Մխիթարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի մասին զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2020-2021 ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցմամբ  մագիստրատուրա լիցենզիայով սահմանված 25 տեղի համար ս.թ. սեպտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 12-ը դիմել էր մասնաճյուղի տարբեր տարիների և այլ ՀՀ պետական բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում ունեցող 38 շրջանավարտ: Ընդունելությունը կազմակերպվել է երկու փուլով. 2020թ. հոկտեմբերի 23-24-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել են մագիստրատուրայի ընդունելության հարցազրույցը և քննությունը: Մանդատային հանձնաժողովի որոշմամբ՝ հարցազրույց է անցկացվել 7 դիմորդի հետ, ովքեր ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացել են մանկավարժի լրացուցիչ որակավորում, եղել են «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման ձևերի վերջին երեք տարվա շրջանավարտներ կամ ունեցել են առնվազն 5 տարվա մանկավարժական փորձ: «Մանկավարժություն» առարկայից, ըստ նախապես տրամադրված հարցաշարի, քննություն պետք է հանձներ 31 դիմորդ, որից 6-ը, սակայն, չի ներկայացել քննությանը:

Արդեն չորրորդ օրն է՝ ս.թ. նոյեմբերի 16-ից, ինչ առցանց եղանակով՝ միասնական Zoom հարթակում, մեկնարկել են մագիստրատուրայի դասերը: Դասաբաշխումն իրականացվել է այնպես, որ մասնագիտական դասընթացները վարում են բացառապես գիտությունների դոկտորներ։ Դասերն իրականացվում են պատշաճ կարգով, ըստ հաստատված դասացուցակի: 

Որոշվեց՝ մագիստրատուրայի դասերի կազմակերպման և ընթացքի մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց դարձյալ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը ներկայացրել է զեկուցագիր՝ ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանող Խաժակ Սահակի Սարգսյանին մասնաճյուղից հեռացնելու մասին՝ այլ բուհ տեղափոխվելու կապակցությամբ 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին և առաջին ընթացիկ քննություններին չմասնակցելու, կիսամյակի ուսման վարձը սահմանված ժամկետներում չվճարելու պատճառով:  

Որոշվեց, հիմք ընդունելով Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանի զեկուցագիրը, «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանող Խաժակ Սահակի Սարգսյանին հեռացնել մասնաճյուղից:

Կայացավ տնօրենության նիստ

Տնօր. նիստի նկար

2020թ. հոկտեմբերի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում (զեկուցող՝ ՈՒՄՎ ՈՒԳԿ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի նախկին ուսանողի ուսանողական իրավունքները վերականգնելու մասին (զեկուցող՝ ՈՒՄՎ ՈՒԳԿ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան):
 3. Ընթացիկ հարցեր.
  • Հայաստանում և Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից աջակցության տրամադրման աշխատանքների ընթացքի մասին:
  • ԵՊՀ ԻՄ-ում հակահամաճարակային կանոնները խստորեն պահպանելու մասին:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցելով՝ Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը նշեց, որ քննաշրջանին մասնակցել է 952 ուսանող, որից 371-ը առկա ուսուցման համակարգից է, 581-ը՝ հեռակա:

Քննաշրջանի արդյունքների համաձայն՝ հեռացման է ներկայացվել 16 ուսանող, որից 13-ը ներկայացվել է հեռացման ոչ միայն քննաշրջանի արդյունքում ակադեմիական պարտքեր ունենալու, այլև կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու պատճառով:

29 ուսանող (24-ը՝ հեռակա, 5-ը՝ առկա) կուտակել է մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքեր:

Տարկետման մեջ գտնվող 39 ուսանողից առկա ուսուցման 1 ուսանող երեխայի խնամքի կապակցությամբ երկարաձգել է տարկետման ժամկետը: 36 ուսանող (9-ը՝ առկա, 27-ը՝ հեռակա) ՀՀ զինված ուժերից զորացրվելու կապակցությամբ վերադարձել է տարկետումից: 2 ուսանող էլ (1-ը՝առկա, 1-ը՝ հեռակա) զորացրվել են, բայց չեն ցանկացել վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները: Բարձր կուրսերի 6 ուսանող (3-ը՝ առկա, 3-ը՝ հեռակա) զորակոչվել է ՀՀ ԶՈՒ՝ պարտադիր զինվորական ծառայության:

Որոշվեց, հիմք ընդունելով ՀՀ բուհ-ի ուսանողների հեռացման և վերականգնման կարգի II մասի 3-րդ կետի 1) և 3) ենթակետերը, 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակից հեռակա ուսուցման համակարգի 16 ուսանողի հեռացնել մասնաճյուղից՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանում ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու՝ կիսամյակի արդյունքերով անհրաժեշտ գումարային կրեդիտներ չհավաքելու և կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու պատճառով:

Օրակարգային երկրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցելով՝ Ն.Առուշանյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսի նախկին ուսանող ՀՀ ազգային հերոս Ռուբեն Ռազմիկի Սանամյանը 2015-2016 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակից հեռացվել է մասնաճյուղից (հր. 52 §4, 30.03.2016թ.)՝ տարկետման ժամկետը լրանալու և ուսանողական իրավունքները չվերականգնելու պատճառով: 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում Ռուբեն Սանամյանը դիմել է իր  ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար:

Որոշվեց 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի նախկին ուսանող Ռուբեն Ռազմիկի Սանամյանի ուսանողական իրավունքները «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսում ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆինանսական միջոցների հաշվին՝ ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ:

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ Հայաստանում և Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից աջակցության տրամադրման աշխատանքներն իրականացվում են համակարգված ձևով:  Սեպտեմբերի 29-ին ԵՊՀ ԻՄ-ը «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» խորագրով համազգային դրամահավաքի շրջանակներում հատուկ բացված հաշվեհամարին փոխանցել է 1.000.000 ՀՀ դրամ: Բացի այդ՝ մասնաճյուղը նախաձեռնել է դրամահավաք, որի արդյունքում հավաքված դրամական միջոցները արդյունավետ և նպատակային իրացնելու համար ԵՊՀ ԻՄ-ի համապատասխան ստորաբաժանումները (Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժին, Հաշվապահություն) գնումները կատարում են՝ առաջին անհրաժեշտության իրերի և ապրանքների ցանկը պարտադիր ճշտելով և համաձայնեցնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու շտաբների հետ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից Արցախին աջակցության տրամադրման աշխատանքների ընթացքի մասին զեկուցումն ընդունվեց ի գիտություն:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի կապակցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց հետևողական լինել, որ մասնաճյուղում խստորեն պահպանվեն հակահամաճարակային բոլոր կանոնները: