Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստ

1․ գլխավոր

2024 թ. մայիսի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցությանը, Տավուշի մարզում «ԵՊՀ օլիմպիադա 2024»-ի անցկացմանը, վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների վարձավճարների զեղչերի արդյունքներին, դասախոսների և ուսանողների կրթական և այլ կարիքների վերհանմանը, մատուցվող ծառայություններից նրանց բավարարվածության գնահատմանը, 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 2-րդ ընթացիկ քննությունների, ստուգումների, ստուգարքների և քննաշրջանի կազմակերպմանը, մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացին, մասնաճյուղ ճանաչողական այցերի կազմակերպմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ից ուսանողների հեռացմանը վերաբերող հարցեր:

Առաջին հարցի՝ դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի փոխտնօրեն Մ. Օթարյանը: Ներկայացվեց 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության պատկերը՝ ըստ կուրսերի: Առանձնակի ուշադրություն դարձվեց այն կուրսերին, որոնցում կային բացակայությունների թույլատրելի սահմանը հատած (կամ դրա շեմին հայտնված), նկատողություն ստացած ուսանողներ, որոնց մեջ գերակշռող էին առաջին կուրսեցիները:

Դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության վիճակն առավել վերահսկելի դարձնելու և թույլատրելի սահմանի խախտումները կրճատելու նպատակով առաջարկվեց և տնօրենի կողմից դեկաններին հանձնարարվեց ուսանողների բացակայությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացնել ոչ թե ամսվա, այլ շաբաթվա կտրվածքով:

ԵՊՀ-ի հետ համատեղ Տավուշի մարզի դպրոցների ա­վար­տական դասարանների աշակերտների համար հանրակրթական տար­բեր առարկաների գծով ամե­նամյա օլիմպիա­դաներն անցկացնելու հարցի մասին զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ում այդ գործընթացի պատասխանատու Վ. Աղաբաբյանը: Նշվեց, որ 2024 թ. ապրիլի 6-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն Իջևանի՝ Սպարտակ Սարգսյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում իրականացրել է ԵՊՀ-ի հետ համատեղ անցկացվող 2024 թ. դպրոցական օլիմպիադայի 1-ին փուլը: Օլիմպիադան նախատեսված էր անցկացնել հանրակրթական («Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», «Հայոց պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն», «Ինֆորմատիկա») և լրացուցիչ կրթական առարկաներից («Հայոց եկեղեցու պատմություն», «Տրամաբանություն», «Սոցիոլոգիա», «Պետություն և իրավունքի հիմունքներ», «Էկոլոգիա և կայուն զարգացման հիմունքներ», «Տնտեսագիտություն»): «Ինֆորմատիկա» առարկայից օլիմպիադան նախատեսված էր իրականացնել մեկ փուլով:

Այս տարի Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից օլիմպիադային 11 առարկայից մասնակցել է 30 դպրոցի 11-րդ և 12-րդ դասարանի 153 աշակերտ: Նրանցից I փուլը  հաղթահարել է 10 դպրոցի 29 աշակերտ:

Օլիմպիադայի II փուլը տեղի է ունեցել ապրիլի 20-ին Երևանի պետական համալսարանում: Տավուշի մարզի մասնակիցները հաջող են հանդես եկել, և 2 աշակերտ ստացել է I կարգի դիպլոմ, 5 աշակերտ՝ գովասանագիր:

Զեկուցողը ներկայացրեց հաղթողներին՝ ըստ առարկաների․

 • «Աշխարհագրություն».
 • Թևոսյան Մաքսիմ – I կարգ – Դիլիջանի ավագ դպրոց,
 • Աղաջանյան Վահագ – գովասանագիր – Դիլիջանի ավագ դպրոց,
 • Մուսայելյան Իգոր – գովասանագիր – Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց:
 • «Հայոց լեզու և գրականություն».
 • Առաքելյան Թամարա – I կարգ – Իջևանի ավագ դպրոց,
 • Կալեյան Նելլի – գովասանագիր – Դիլիջանի ավագ դպրոց:
 • «Գերմաներեն».
 • Սիմոնյան Մերի – գովասանագիր – Այրումի միջնակարգ դպրոց:
 • «Ֆրանսերեն».
 • Դավթյան Ջուլիետա – գովասանագիր – Իջևանի ավագ դպրոց:

Իբրև ամփոփում՝ նշվեց, որ ԵՊՀ-ի հետ համատեղ անցկացվող 2024 թ. դպրոցական օլիմպիադայի 1-ին փուլը ևս մասնաճյուղը կազմակերպել է բարձր մակարդակով, որի կապակցությամբ բուհի ղեկավարությունը շնորհակալություն հայտնեց օլիմպիադայի բոլոր կազմակերպիչներին և պատասխանատուներին, առանձնապես՝ Վ. Աղաբաբյանին:

Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների վարձավճարների զեղչերի արդյունքների հարցի վերաբերյալ զեկուցեց փոխտնօրեն Մ. Օթարյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու համար ԵՊՀ ԻՄ մանդատային հանձնաժողովին դիմում է ներկայացրել 45 ուսանող (առկա ուսուցման համակարգի 26 և հեռակա ուսուցման համակարգի 19 ուսանող):

Ուսանողների վարձավճարների զեղչում է իրականացվել ոչ միայն ԵՊՀ ԻՄ մանդատային հանձնաժողովին, այլև անմիջապես տնօրենին ուղղված դիմումների հիման վրա (տնօրենին դիմում են ներկայացրել առկա ուսուցման համակարգի 32 և հեռակա ուսուցման համակարգի 33 ուսանողներ):

Ընդհանուր առմամբ այս կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգում իրականացվել է ԵՊՀ ԻՄ ուսանողների ուսման վարձավճարների մասնակի փոխհատուցում՝ 6 միլիոն 410 հազար ՀՀ դրամի չափով, հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 2 միլիոն 392 հազար ՀՀ դրամի չափով:

Դասախոսների և ուսանողների կրթական և այլ կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայություններից նրանց բավարարվածության գնահատման հարցի մասին զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի վարիչ Մ. Ճաղարյանը: Ներկայացվեց, որ ՄԿՈԱ բաժնի կողմից 2022-23 ուստարում տարբեր մեխանիզմներով վերհանվել են դասախոսների և ուսանողների մի շարք խնդիրներ և կարիքներ:

Բաժնում այդ խնդիրները տրոհվել են ըստ ուղղությունների (ստացվել է խնդիրների 34 խումբ), ապա առանձնացվել են ըստ պատասխանատվության և ընթացիկ ուստարում ուղարկվել են բոլոր ստորաբաժանումներին, որով ստորաբաժանումները կազմել են ներառված խնդիրների լուծման իրենց ծրագրերը՝ նշելով խնդիրների լուծման իրենց քայլերը, ակնկալիքները և ժամկետները:

Այդ խնդիրների պատճառների հստակեցման, դրանց հնարավոր լուծման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները կազմակերպել են հանդիպում-քննարկումներ ուսանողների և դասախոսների հետ:

Նիստում զեկուցողն անդրադարձավ վերհանված հիմնական խնդիրներին և դրանց լուծման համար իրականացված գործընթացներին՝ ըստ կատարված ուսումնասիրության աղբյուրների․

 1. ուսանողների նշած խնդիրներ՝ կապված հետազոտական աշխատանքների իրականցման և գնահատման հետ, դասավանդման որակի և արդյունավետության հետ,
 2. շրջանավարտների նշած խնդիրներ,
 3. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների նշած խնդիրներ,
 4. պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների բարձրաձայնած խնդիրներ,
 5. Դասախոսական կազմի բարձրաձայնած խնդիրներ:

2023-2024 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի 2-րդ ընթացիկ քննությունների, ստուգումների, ստուգարքների և 2-րդ կիսամյակի բակալավրի ու մագիստրատուրայի քննաշրջանի կազմակերպման հարցի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի 2-րդ ընթացիկ քննությունները, ստուգումները և ստուգարքները տեղի կունենան ս.թ. մայիսի 29-ից հունիսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում, հեռակա ուսուցմանը՝ մայիսի 25-ից հունիսի 1-ը: 2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման քննաշրջանը կիրականացվի ս.թ. հունիսի 11-29-ը, հեռակա ուսուցման (բակալավրի և մագիստրատուրայի) քննաշրջանը՝ հունիսի 4-29-ը: Կատարվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ՝ քննաշրջանը պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

Մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի ամփոփման հարցի վերաբերյալ զեկուցեց ՈՒՄՎ ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն. Առուշանյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերը վերահանձնելու համար դիմել էր 11 ուսանող: Դիմումների ընդունելության գործընթացը տեղի է ունեցել ս.թ. ապրիլի 4-10-ը, քննությունների հանձնումը՝ ապրիլի 25-ից մայիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում: 11 ուսանողից 1-ը Բնական գիտությունների ֆակուլտետից էր (հեռակա ուսուցում), 10-ը՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետից (առկա ուսուցման 4 և հեռակա ուսուցման 6 ուսանող, այդ թվում՝ 1-ը՝ մագիստրատուրայից): Դիմած 11 ուսանողներն էլ քննությունները դրական են հանձնել:

Ավագ դպրոցներում և քոլեջներում սովորողների համար ամենամյա «Բաց դռների օրեր» և ճանաչողական այցեր մասնաճյուղ կազմակերպելու հարցի վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության (ՊԿՇՀ) բաժնի վարիչ Լ. Բեգինյանը:

Զեկուցողը նշեց, որ ըստ ԵՊՀ ԻՄ 2022-26 թթ․ զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ 2024 թվականին նախատեսված էր կազմակերպել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 5 ճանաչողական այց, որոնցից 4-ը (Աչաջրի (2 այց), Հովքի և Խաշթառակի միջնակարգ դպրոցների սաների այցերը) արդեն իրականացվել է, իսկ 1-ը՝ «Տավուշի Պատրիկ Տէվէճեան տարածաշրջանային քոլեջ» հիմնադրամի այս տարվա շրջանավարտների այցը, կիրականացվի հաջորդ շաբաթ:

Աշակետրները շրջայց են կատարել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, ծանոթացել են համալսարանական առօրյային, ֆակուլտետներին, իրականացվող կրթական ծրագրերին, բուհում կրթությունը շարունակելու հնարավորություններին, ստացել են տեղեկատվություն մասնաճյուղում գործող ուսումնագիտական կենտրոնների (Տավուշի մարզի Գիտելիքի նորարարական հաբ, «Ամերիկյան գրադարան և դասընթացների կենտրոն» և այլն), ուսանողական կառույցների մասին:

Ելնելով իրենց հետաքրքրություններից՝ Խաշթառակի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները համալսարանում նաև մասնակցել են դասերի՝ «Պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» կրթական ծրագրերում ընդգրկված դասընթացների շրջանակներում:

Տնօրենը նշեց մասնաճյուղի կողմից դպրոցների հետ մշտապես սերտ կապ պահելու անհրաժեշտության մասին՝ տարբեր միջոցառումների և նախաձեռնությունների («Բաց դռների օրեր», ճանաչողական այցեր, ակնարկային դասախոսություններ, ինտելեկտուալ խաղեր և այլն) միջոցով: Գործընթացի արդյունավետության առումով պարոն Մակարյանը կարևորեց գործողությունների հստակ ու մանրակրկիտ պլանավորումը և դրանց հետևողական իրականացումը:

Ընթացիկ՝ մասնաճյուղից ուսանողների հեռացման հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոնները խախտելու, մասնավորապես՝ բացակայությունների թույլատրելի սահմանը հատելու պատճառով ֆակուլտետների կողմից 5 ուսանող ներկայացվել է հեռացման: 5 ուսանողից 3-ը առկա ուսուցման (Կիրառական արվեստի, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ), 2-ը հեռակա ուսուցման (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ) ուսանողներ են:

Մագիստրատուրայի 1 ուսանող էլ ենթակա էր հեռացման՝ ընթացակարգով սահմանված ժամկետներում դասընթացը կրկնելու համար չդիմելու պատճառով:

Նշված 6 ուսանողները հեռացվեցին մասնաճյուղից:

 

Տնօրենության նիստ

1. գլխավորԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության նիստ, որի ընթացքում քննարկվեցին 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների նախապատրաստման ընթացքին, մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի կազմակերպմանը, 2-րդ կիսամյակում հետազոտական աշխատանքների կազմակերպման ընթացքին, կամընտրական դասընթացների կազմակերպման խնդիրներին, 2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի լուծարքային շրջանի ամփոփմանը, մասնաճյուղից ուսանողների հեռացմանը, ուսանողի իրավունքների վերականգնմանը վերաբերող հարցեր:

Առաջին հարցի մասին նշվեց, որ 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին ընթացիկ ստուգումները և քննությունները կազմակերպվել են՝ համաձայն ժամանակացույցի: Քննաշրջանը կիրականացվի 2024 թ. ապրիլի 3-10-ն ընկած ժամանակահատվածում: Ամբիոններում քննարկումներից հետո ֆակուլտետների դեկանները Ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացրել ընթացիկ ստուգումների և քննությունների կազմակերպման ժամանակացույցները: Դրանք տեղադրվել են ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքում, և դրանց մասին իրազեկվել են դասախոսները և ուսանողները: Ֆակուլտետներին են տրամադրվել քննությունների համար նախատեսված տետրերը: Իրականացվել են նախապատրաստական այլ աշխատանքներ, և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը պատրաստ է քննաշրջանի իրականացմանը:

Երկրորդ հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացին մասնակցել է հեռակա ուսուցման 11 ուսանող, որոնցից դրական է ստացել 10-ը: 2023-2024 ուստարում ունեցել ենք դասընթացը կրկնող 7 ուսանող (6-ը՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգից, 1-ը՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգից), ովքեր ստացել են դրական:

2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում հետազոտական աշխատանքների կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ նշվեց, որ հաշվետու կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների ընդհանուր թիվը 31 է, հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 15: Ըստ կարգի՝ ամբիոններում երրորդ շաբաթվա ընթացքում հաստատվել են հետազոտական աշխատանքների թեմաները, և դրանք ներկայացվել են ուսանողներին:

Ապա ներկայացվեց, որ 2024-2025 ուսումնական տարվա կամընտրական դասընթացների ընտրությունն ուսանողների կողմից իրականացվելու  է էլեկտրոնային կառավարման համակարգով՝ «Registrar»-ով: Դասընթացների ընտրության գործընթացը կավարտվի ս.թ. ապրիլի 6-ին, որից հետո, ըստ նորմատիվների, կձևավորվեն խմբերը:

Մյուս հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ 2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներից ելնելով՝ ունենք հեռացման ենթակա 3 ուսանող և մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքեր կուտակած 4 ուսանող:

Նույն ուստարվա 1-ին կիսամյակի հեռակա ուսուցման քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփելով՝ ունենք հեռացման ենթակա 10 ուսանող, մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքեր  կուտակած 12 ուսանող (2-ը՝ մագիտրատուրայից, 10-ը՝ բակալավրիատից) և դասընթացը կրկնող 21 ուսանող (1-ը՝ մագիտրատուրայից, 20-ը՝ բակալավրիատից):

Ըստ այդմ՝ 13 ուսանող (3-ը՝ առկա ուսուցման, 10-ը՝ հեռակա) հեռացվեց մասնաճյուղից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության (նաև ուսման վարձը չվճարելու), 120 ժամ և ավելի անհարգելի բացակայության պատճառներով:

Հաջորդիվ ներկայացվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի II կուրսի 1 նախկին ուսանողուհի դիմել է իր ուսանողական իրավունքները վերականգնելու նույն կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգում: Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ նախկին ուսանողուհուն թույլատրել վերականգնելու իր ուսանողական իրավունքները:

Տնօրենության նիստերի որոշումների կատարողականի ներկայացման ժամանակ անդրադարձ կատարվեց մասնավորապես 2023-24 ուստարվա ընթացքում «E-learning» և «Registrar» համակարգերում ծագած խնդիրների լուծման ընթացքին և ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին ամբիոններում առկա մատյանները ղեկավարների և ուսանողների կողմից լրացվելուն, և արձանագրվեց, որ դրանք իրականացվում են:

Տնօրենության նիստ

1․ գլխավոր2024 թ. փետրվարի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին 2023-24 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանի արդյունքներին (առանց լուծարքային շրջանի), 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակների տրամադրմանը (ներառյալ՝ Վազգեն Սարգսյան, Մոնթե Մելքոնյան), 2024 թ. բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներին, 2023-24 ուստարվա ընթացքում «E-learning» և «Registrar» համակարգերում ծագած խնդիրներին, ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքին, ուսանողների իրավունքների վերականգնման գործընթացին, հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի՝ 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպմանը վերաբերող օրակարգային հարցերը:

2023-24 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանի (առանց լուծարքային շրջանի) արդյունքներն ամփոփելիս նշվեց, որ ըստ հաստատված ժամանակացույցի՝ քննաշրջանն իրականացվել է 2024 թ. հունվարի 10-30-ն ընկած ժամանակահատվածում: Այն անցկացվել է սահմանված կարգով, բողոքարկումներ չեն եղել: Քննաշրջանին մասնակցել է 656 ուսանող: 2023-24 ուստարում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 73.3 % (նախորդ ուստարում՝ 71.4 %):

Տնօրենության անդամների կողմից հավանության արժանացան 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակների համար ֆակուլտետների կողմից առաջարկված թեկնածությունները: Մասնաճյուղում մրցութային կարգով տրվող անվանական կրթաթոշակների համար ֆակուլտետների կողմից ներկայացված թեկնածուների ընդհանուր ցանկից, ըստ կարգի, ընտրվեցին ամենաբարձր առաջադիմությամբ ուսանողները:

Մյուս հարցի կապակցությամբ քննարկվեցին դեկանների կողմից ըստ մասնագիտությունների ներկայացված 2024 թ. բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները: Պարոն Մակարյանը դեկաններին հանձնարարեց առաջադրված թեկնածուների հետ ձեռք բերել վերջնական պայմանավորվածություն՝ սեղմ ժամկետներում նրանց թեկնածությունները հաստատման ներկայացնելու նպատակով:

2023-24 ուստարվա ընթացքում «E-learning» և «Registrar» համակարգերում ծագած խնդիրների մասին զեկուցեցին Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչը և Ուսումնամեթոդական վարչության պետը՝ անդրադառնալով այդ համակարգերում աշխատանքի ընթացքում առաջացած տեխնիկական ու ծրագրային խնդիրներին և խոչընդոտներին, դրանց արդեն տրված կամ առաջարկվող լուծումներին:

2023-24 ուստարվա ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները: Նրանք ըստ կուրսերի ներկայացրին աշխատանքների կատարման ընթացքը՝ նշելով, որ թե՛ առկա և թե՛ հեռակա ուսուցման համակարգերում աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացվում են, ուսանողները համապատասխան ցուցումների, խորհրդատվության և շտկումների համար հանդիպում են ղեկավարների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը զեկուցողները բավարար համարեցին:

Տնօրենը դեկաններին հանձնարարեց նաև հետևողական լինել, որ աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին ամբիոններում առկա մատյանները ղեկավարների և ուսանողների կողմից պատշաճ լրացվեն:

Հաջորդիվ ներկայացվեց, որ իրենց ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար դիմել են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 6 նախկին ուսանողներ, որոնցից 1-ը առկա ուսուցման համակարգից է, 5-ը՝ հեռակա (այդ թվում՝ 1-ը՝ մագիստրատուրայից):

Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողների ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին, որի համաձայն՝ նրանց թույլատրվում է վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները: Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ 6 նախկին ուսանողներին թույլատրել վերականգնելու իրենց ուսանողական իրավունքները:

Հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի՝ 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ընթացքի մասին մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ա. Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2024 թ. մարտի 12-ից կմեկնարկի այս կիսամյակի հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացը, որի համար իրականացվել են դասացուցակների, դասամատյանների, ըստ կուրսերի և խմբերի՝ լսարանային ֆոնդի բաշխման և այլնի հետ կապված անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ: Ըստ այդմ՝ մասնաճյուղը պատրաստ է սկսելու 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի դասերը:

Նիստում ներկայացվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում ներհամալսարանական փորձնակության ծրագիր (ինտերնշիփ) իրականացնելու հնարավորության, «Վիքիմեդիա Հայաստան»-ի հետ անցկացվող պրակտիկաների փորձի մասին ընթացիկ հարցերը:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ներհամալսարանական փորձնակության ծրագիր (ինտերնշիփ) իրականացնելու հնարավորության հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ ԵՊՀ զարգացման և նորարարության գծով պրոռեկտոր Մ. Հովհաննիսյանի՝ ստորաբաժանումների ղեկավարներին ուղղված շրջաբերականի համաձայն՝ ԵՊՀ-ն մեկնարկում է ներհամալսարանական փորձնակության ծրագիր, որի նպատակն է ուսանողներին ներգրավել համալսարանի համար կարևոր նախաձեռնությունների և ընթացիկ աշխատանքների իրականացման գործընթացներում: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ մինչև ս.թ. մարտի 1-ը ԵՊՀ բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարները ներկայացնեն իրենց ստորաբաժանումներում առկա փորձնակության հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Մակարյանը Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչին հանձնարարեց ստորաբաժանումների ղեկավարներին ուղարկել բաժնի կողմից մշակված ԵՊՀ ԻՄ-ում լրացուցիչ պրակտիկաների իրականացման աշխատակարգը, որպեսզի դրանից ելնելով՝ ստորաբաժանումների ղեկավարներն ուսումնասիրեն առկա հնարավորությունները և սեղմ ժամկետներում ներկայացնեն համապատասխան առաջարկություններ:

«Վիքիմեդիա Հայաստան»-ի հետ իրականացվող պրակտիկաների փորձի մասին նշվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության միջև կնքված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում 2021-22 ուստարվանից իրականացվում է «Պատմություն» կրթական ծրագրի մասնագիտական պրակտիկան:

2021-22 ուստարում մասնագիտական պրակտիկայի ժամանակ ուսանողները պատրաստել են 8-ական հոդված՝ հայոց պատմության և պատմական աշխարհագրության թեմաներով: 2022-23 ուստարում «Վիքիմեդիա Հայաստան»-ի հետ են իրենց պրակտիկան իրականացրել ոչ միայն «Պատմություն», այլև «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի ուսանողները, որի ընթացքում նրանք պատրաստել են 6-ական հոդված՝ հայ ժողովրդի պատմության և հայ գրականության տարաբնույթ թեմաներով:

2023-24 ուստարում իրենց պրակտիկան «Վիքիմեդիա Հայաստան»-ի հետ անցկացնում են Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 4 կրթական ծրագրերի («Պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն») ուսանողները:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրերի ուսանողները կատարելու են թարգմանություններ համապատասխանաբար անգլերենից և ֆրանսերենից, «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի ուսանողները պատրաստելու են 6-ական հոդված հայ նշանավոր գրողների ու նրանց ստեղծագործությունների վերաբերյալ:

«Պատմություն» կրթական ծրագրի մասնագիտական պրակտիկայի ծրագիրն ավելի հագեցված է. պրակտիկայի շրջանակներում ուսանողներն իրականացնելու են մի քանի տեսակ աշխատանքներ: Օրինակ՝ բազմազանացվել է թեմատիկան, ընտրվել են թեմաներ հիմնական ուղղություններից. եթե նախորդ 2 տարիներին ուսանողները հոդվածներ են գրել հայոց պատմության շրջանակներում, ապա այս տարի գրելու են և՛ հայոց պատմությունից, և՛ ազգագրությունից, հնագիտությունից, Ռուսաստանի պատմությունից, համաշխարհային պատմությունից: Զեկուցող Ն. Գրիգորյանը նաև տվեց «Պատմություն» կրթական ծրագրի մասնագիտական պրակտիկայի հիմնավորումը՝ ներկայացնելով, թե այն ինչ կրթական վերջնարդյունքներ է ձևավորելու:

Տնօրենության նիստ

1․ գլխավոր 2024 թ. հունվարի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ՝ 6 օրակարգային  և 2 ընթացիկ հարցերով:

Նիստում մասնավորապես քննարկվեցին 2024-2025 ուստարվա ԵՊՀ ԻՄ ուսման վճարների չափերին, 2023-2024 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վերլուծությանը, 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակում իրականացված պրակտիկաներին և 2-րդ կիսամյակի պրակտիկաների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:

Հաղորդումներ ներկայացվեցին 2023-24 ուստարվա 1-ին կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման, 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների, տնօրենության նախորդ նիստի որոշումների կատարողականի մասին:

Առաջին հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ թեև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի որոշ կրթական ծրագրերի համար իրականացվող ծախսերը գերազանցում են ուսման վարձավճարների չափերին, այնուամենայնիվ փոփոխություններ կատարելիս անհրաժեշտ է առավելագույնս հաշվի առնել տարածաշրջանի բնակչության սոցիալական վիճակը և սահմանամերձ մարզին բնորոշ այլ հանգամանքներ: Ըստ այդմ՝ որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդին առաջարկել ոչ մեծ չափով փոփոխություններ իրականացնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2024-2025 ուստարվա ուսման վճարների չափերում:

Երկրորդ հարցի մասին նշվեց, որ 2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների թիվը 32 է, հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 15:

Առկա ուսուցման համակարգում հետազոտական աշխատանքների ընդհանուր թիվը պետք է լիներ 382, որից 273-ը՝ եզրափակիչ գնահատումով, 109-ը՝ առանց եզրափակիչ գնահատման:

Հեռակա ուսուցման համակարգում հետազոտական բաղադրիչ ունեցող դասընթացների թիվը 15 է, որից 13-ը եզրափակիչ գնահատումով է, 2-ը՝ առանց եզրափակիչ գնահատման: Եզրափակիչ գնահատմամբ աշխատանքների թիվը պետք է լիներ 245, առանց եզրափակիչ գնահատման դեպքում՝ 21:

Մյուս հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ 2023-2024 ուստարվա ընթացքում, ըստ բակալավրի և մագիստրատուրայի աշխատանքային ուսումնական պլանների, նախատեսված է եղել 13 պրակտիկա՝ 4 ուսումնական (առկա ուսուցում), 6 արտադրական /մանկա­վար­ժա­կան/ (չորս՝ առկա ուսուցում, երկու՝ հեռակա ուսուցում), 2 մասնագիտական (հեռակա ուսուցում) և 1 գիտամանկավարժական (հեռակա ուսուցում):

Պրակտիկաները կազմակերպվել են ըստ ժամանակացույցի և մասնագիտական ամբիոնների կողմից Պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության բաժին ներկայաց­ված ծրագրերի:

Երկրորդ կիսամյակում, ըստ բակալավրի և մագիստրատուրայի աշխատանքային ուսումնական պլանների,  նախատեսված է 33 պրակտիկա (20-ը՝ առկա ուսուցման համակարգում, 13-ը՝ հեռակա): Առայժմ նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացվել են առկա ուսուցման պրակտիկաների համար: Կատարվել է թափուր ժամերի բաշխում (զեկուցագիր գրվել է Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի կողմից), բոլոր ծրագրերը ներկայացվել են Պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության բաժին, կատարվել է պրակտիկաների իրականացման վայրերի քննարկում:

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի I լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին նշվեց, որ այն կիրականացվի ս.թ. փետրվարի 6-13-ն ընկած ժամանակահատվածում: Լուծարքների անցկացման նպատակով հատկացվել են տեսախցիկներով կահավորված լսարաններ, պատրաստվել են առարկայական հանձնաժողովների կազմերը և ժամանակացույցները:

Հաջորդիվ ներկայացվեց, որ 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասերն սկսելու համար իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ՝ կապված կազմակերպման ժամանակացույցի, դասացուցակների կազմման, դասամատյանների տրամադրման և այլնի հետ:  Արդեն պատրաստ են դասացուցակները, հաստատվելուց հետո սեղմ ժամկետներում կտեղադրվեն կայքում, դրանց մասին կիրազեկվեն դասախոսները և ուսանողները: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը պատրաստ է ս.թ. փետրվարի 7-ից սկսելու երկրորդ կիսամյակի առկա ուսուցման դասապրոցեսը:

Տնօրենության նախորդ նիստերի որոշումների կատարողականին անդրադառնալիս նշվեց, որ ընդունված որոշումներն իրականացվում են:

Բացակայությունների թույլատրելի սահմանը հատած ուսանողների հետ իրականացված խորհրդատվական և բացատրական աշխատանքներից հետո որոշակիորեն բարելավվել է դասապրոցեսին նրանց մասնակցության ընդհանուր վիճակը:

Ընթացիկ առաջին հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ մասնաճյուղում իրականացվում է 2023-24 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման համար դիմումների ընդունելության գործընթացը. առկա ուսուցման համակարգի համար այն կտևի մինչև ս.թ. փետրվարի 21-ը, հեռակա ուսուցման համար՝ մինչև մարտի 12-ը:

Այս պահին իրենց ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար դիմել են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 4 նախկին ուսանողներ (2-ը՝ առկա ուսուցման, 2-ը՝ հեռակա): Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողների ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին, որի համաձայն՝ նրանց թույլատրվում է վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները:

Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ 4 նախկին ուսանողներին թույլատրել վերականգնելու իրենց ուսանողական իրավունքները:

Վերջին ընթացիկ հարցի կապակցությամբ որոշվեց 120 ժամ և ավելի անհարգելի բացակայության պատճառով առկա ուսուցման համակարգի 1 ուսանողի հեռացնել մասնաճյուղից:

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր 2023 թ. դեկտեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Նիստում քննարկվեցին 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասալսումների արդյունքներին, առկա ուսուցման 2-րդ և հեռակա ուսուցման 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների, քննաշրջանի նախապատրաստմանը և անցկացմանը, վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների վարձավճարների զեղչերի արդյունքներին, ավագ դպրոցներում և քոլեջներում սովորողների համար մասնաճյուղում ամենամյա «Բաց դռների օրեր» և ճանաչողական այցեր կազմակերպելուն, դասախոսներին հանրակրթական ուսումնա­կան հաստատությունների հետ աշխատանքներում առավելագույնս ներգրավելուն, տնօրենության նախորդ նիստի որոշումների կատարողականին և մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերը 2023-24 ուստարվա առաջին կիսամյակում վերահանձնելու գործընթացին վերաբերող հարցեր:

Առաջին հարցի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ուսումնամեթոդական վարչության պետը՝ ներկայացնելով 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակում մասնագիտական ամբիոնների վարիչների իրականացրած դասալսումների և դասախոսների կատարած փոխադարձ դասալսումների արդյունքները: Մասնավորապես նշվեց, որ դասալսումներն իրականացվել են համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում դասալսումների անցկացման կարգի և ֆակուլտետների կողմից հաստատված ժամանակացույցների:

Ամբիոնների վարիչների և դասախոսների կողմից վերլուծվել են իրականացված դասալսումների արդյունքները, մասնավորապես՝ նշվել են դասավանդողի մանկավարժական ու մեթոդական ուժեղ և թույլ կողմերը, առանձնացվել նրա կիրառած նորարարական մեթոդները, գրվել են դիտողություններ, կատարվել բարելավման առաջարկներ, և վերլուծությունն ամփոփվել է եզրակացությամբ:

Արդյունքները քննարկվել են ամբիոնների նիստերում, և արձանագրությունների համապատասխան քաղվածքներն ուղարկվել են Ուսումնամեթոդական վարչությանը:

Հաջորդիվ ներկայացվեց, որ 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման 2-րդ, հեռակա ուսուցման 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների, ինչպես նաև 2023-24 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի անցկացման համար իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ:

Մասնավորապես նշվեց, որ առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի 2-րդ ընթացիկ ստուգումները, քննությունները և ստուգարքները, ըստ հաստատված ժամանակացույցի, կանցկացվեն 2023 թ. դեկտեմբերի 22-29-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Հեռակա ուսուցման 1-ին ընթացիկ քննությունները և ստուգումները, ժամանակացուցի համաձայն, նախատեսված է իրականացնել ս.թ. դեկտեմբերի 19-29-ն ընկած ժամանակահատվածում:

2023-24 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանը կմեկնարկի 2024 թ. հունվարի 10-ին և կտևի մինչև հունվարի 30-ը:

Ֆակուլտետների դեկանները ամբիոններում քննարկումներից հետո հաստատման են ներկայացրել ընթացիկ ստուգումների և քննությունների կազմակերպման ժամանակացույցները, դրանք հասանելի են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում, իրազեկվել են դասախոսները և ուսանողները: Իրականացվել են նախապատրաստական այլ աշխատանքներ:

Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների վարձավճարների զեղչերի արդյունքների ամփոփման հարցի վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի փոխտնօրեն Մ. Օթարյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում՝ 2023-24 ուստարվա առաջին կիսամյակում, 2-4-րդ կուրսի 143 ուսանողի տրամադրվել է ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում (ուսուցման անվճար համակարգ): 13 ուսանողի տրվել է ուսման վարձավճարի 100% փոխհատուցում: 27 ուսանող անվճար ուսուցման համակարգից անցել է վճարովի ուսուցման համակարգ:

Ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում է տրվել 138 (առկա ուսուցման 61 և հեռակա ուսուցման 77) ուսանողի: 2-4-րդ կուրսի 114 ուսանողի նշանակվել է պետական կրթաթոշակ:

2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության (ՊԿՇՀ) բաժինը նախապես մշակված ժամանակացույցով հոկտեմբերին Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի դպրոցներում իրականացրել է 34 հանդիպում: Դպրոցներն առաջարկել են իրենց նախաձեռնությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ ճանաչողական այցեր կազմակերպել գարնանը: ՊԿՇՀ բաժնի նախաձեռնությամբ մինչև դեկտեմբերի 22-ը ճանաչողական այց կկազմակերպվի Աչաջրի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար:

Դասախոսներին հանրակրթական ուսումնա­կան հաստատությունների հետ աշխատանքներում առավելագույնս ներգրավելու վերաբերյալ նշվեց, որ ՊԿՇՀ բաժնի կողմից 2023-24 ուստարվա 1-ին կիսամյակում մարզի դպրոցներում կազմակերպվել է յոթ դասախոսություն:

Բաժինը Իջևանի և Դիլիջանի տարածաշրջանների 22 դպրոցների ուղարկել է գրություն հանրակրթական հայոց պատմություն, հայոց լեզու և գրակա­նություն, ռուսաց լեզու, անգլերեն, ֆրանսերեն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա առարկաներից ներկայացնելու դասախոսությունների՝ իրենց կողմից նախընտրելի թեմաները: Գրությանն արձագանքել են Ազատամուտի և Աչաջրի միջնակարգ դպրոցները: Ազատամուտի միջնակարգ դպրոցի կողմից ըստ դասարանների առաջարկվել է հինգ թեմա, որոնք ուղարկվել են համապատասխան ամբիոններին՝ դասախոսներ առաջարկելու: Աչաջրի միջնակարգ դպրոցն առաջարկել է ուսուցիչների համար իրականացնել դասախոսություն՝ «Տարիքային հոգեբանություն» թեմայով: Ամբիոնների և դեկանի կողմից առաջարկված դասախոսների բեռնվածու­թյունից ելնելով՝ ս.թ. դեկտեմբերի 22-ին Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ, պ.գ.թ. Ազատյանը դասախոսություն կանցկացնի Ազատամուտի միջնակարգ դպրոցում, մյուսները կիրականացվեն հունվարին:

Դպրոցների հետ համագործակցության շրջանակներում ՊԿՇՀ բաժինը Ուսանողական գիտական ընկերության հետ 2023-2024 ուսումնական տարվա ընթացում պլանավորել է 4 դպրոցում (Իջևանի ավագ դպրոց, Իջևանի վարժարան, Գանձաքարի միջնակարգ դպրոց, Աչաջրի միջնակարգ դպրոց) իրականացնել «Ամենախելացին» ինտելեկտուալ խաղը: Առաջին կիսամյակում խաղն իրականացվել է Իջևանի վարժարանում:

Պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության բաժնին հանձնարարվեց առավել ակտիվացնել դպրոց-համալսարան համագործակցության խորացմանն ուղղված աշխատանքները թե՛ «Բաց դռների օրեր»-ի, ճանաչողական այցերի և թե՛ ակ­նար­կային ու բովան­դակային դասախոսությունների, թե­մա­տիկ քննարկում­ների միջոցով:

Տնօրենության նախորդ նիստի որոշումների կատարողականին անդրադառնալիս նշվեց, որ դրանք իրականացվել են: Որոշումները վերաբերում էին մասնավորապես դպրոցներից ԵՊՀ ԻՄ դիմորդների հոսքի ավելացման ուղղությամբ  դպրոց-բուհ կապի ամրապնդմանը, իր դիմումի համաձայն՝ ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտի դիպլոմն անվավեր ճանաչելուն և կրկնօրինակը տրամադրելուն. մյուսներում էլ քննարկված հարցերի վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունվել էին ի գիտություն:

Վերջին հարցի մասին նշվեց, որ մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերը 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակում՝ ս.թ. նոյեմբերի 21-27-ը, վերահանձնելու համար դիմել էր 19 ուսանող, որից 2-ը՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից (առկա), 10-ը՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետից (առկա՝ 2, հեռակա՝ 8), 7-ը՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետից (հեռակա): 19 ուսանողից 14-ը ստացել է դրական, իսկ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման չորրորդ կուրսի 8 ուսանողից 5-ը «Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ» դասընթացից ստացել է անբավարար: Ակադեմիական պարտքերը չվերահանձնած 5 ուսանողները 2024 թ. հունվարի 24-31-ը ևս մեկ անգամ վերահանձնելու հնարավորություն ունեն: