Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր. IMG_21572022թ. հունիսի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ:

Օրակարգային առաջին հարցի` 2021-2022 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վերլուծության մասին զեկուցեց ԿԲԴՎ բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների ընդհանուր թիվը 29 է (15՝ եզրափակիչ գնահատումով, 14՝ առանց եզրափակիչ գնահատման), իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում դրանց թիվը 18 է, որից 10-ը՝ եզրափակիչ գնահատումով, 8-ը՝ առանց եզրափակիչ գնահատման: Ներկայացվեց, որ Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը պարբերաբար հետևել է հետազոտական աշխատանքների ընթացքին, կազմակերպել է հանդիպումներ հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացները վարող դասախոսների հետ: Այդ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են հետազոտական աշխատանքների թեմաների ընտրության, հաստատման, կատարման ընթացքի և գնահատման չափանիշների վերաբերյալ հարցեր:

Ա.Մակարյանը նշեց, որ ակնկալվում էր՝ հեռակա ուսուցման համակարգում հետազոտական բաղադրիչի ներդնումը կապված կլինի որոշակի խնդիրների հետ, ինչը ցույց է տալիս նաև ներկայացված վերլուծությունը: Անհրաժեշտ է միևնույն մոտեցումները կիրառել և՛ առկա, և՛ հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողների համար բոլոր գործընթացներում, և միայն այդ դեպքում է հնարավոր ունենալ լավ արդյունքներ:

Երկրորդ հարցի` ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների քննարկման կապակցությամբ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:

Ներկայացվեց, որ 2022թ. մայիսի 21-29-ին տեղի է ունեցել է 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը: Մայիսի 21-ին կայացել են «Պատմություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Զբոսաշրջություն» և «Դիզայն», մայիսի 26-ին, 27-ին և 29-ին՝ «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրերով շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները:

Դեկանները ներկայացրին իրենց ֆակուլտետներում ամփոփիչ ատեստավորման ընդհանուր պատկերը, անդրադարձան արդյունքներին, հանձանժողովների նախագահների կարծիքներին, տեսակետներին և առաջարկություններին, որոնք հավաքագրված են Ուսումնամեթոդական վարչության և Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի կողմից, առկա են ֆակուլտետներում և անպայմանորեն հաշվի կառնվեն որակավորման շնորհման գործընթացի կազմակերպման և իրականացման հետագա բարելավման ընթացքում:

Արդյունքների հետ կապված՝ զեկուցող Կ.Պողոսյանը մասնավորապես նշեց, որ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվել է 3 մասնագիտությամբ՝ «Պատմություն», «Օտար լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»: «Պատմություն» մասնագիտության 7 շրջանավարտից 1-ը ստացել է «գերազանց», 6-ը՝ «լավ»: «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 10 շրջանավարտից 6-ը ստացել է «գերազանց», 4-ը՝ «լավ»: «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 19 շրջանավարտից 6-ը ստացել է «գերազանց», 9-ը՝ «լավ», 4-ը՝ «բավարար»:

Զեկուցող Վ.Աղաբաբյանը ներկայացրեց, որ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվել է միայն 1՝ «Դիզայն»  մասնագիտությամբ: 8 շրջանավարտից 7-ը ստացել է «գերազանց», 1-ը՝ «բավարար»:

Զեկուցող Ա.Մարգարյանը նշեց, որ Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվել է 2 մասնագիտությամբ՝ «Զբոսաշրջություն» և «Ֆինանսներ»: «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 6 շրջանավարտից 4-ը ստացել է «գերազանց», 2-ը՝ «լավ»: «Ֆինանսներ» մասնագիտության 10 շրջանավարտից 5-ը ստացել է «գերազանց», 5-ը՝ «լավ»:

Զեկուցող Մ.Զաքարյանը ներկայացրեց, որ Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվել է 1՝ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ: 19 շրջանավարտից 7-ը ստացել է «գերազանց», 2-ը՝ «լավ», 10-ը՝ «բավարար»:

Երրորդ հարցի՝ ուսանողների կրթական և այլ կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայություն­ներից նրանց բավարարվածության գնահատման վերաբերյալ զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը՝ ներկայացնելով 2022թ. փետրվար-մայիս ամիսներին բաժնի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հավաքագրված խնդիրները և ուսանողների առաջարկները: Մասնավորապես անդրադարձ կատարվեց 2022թ. առկա ուսուցման շրջանավարտների՝ մասնաճյուղում ստացած կրթությունից բավարարվածության ուսումնասիրության արդյունքում առանձնացված, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների կարծիքներից վերհանված խնդիրներին, 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների իրականացման և գնահատման հետ կապված խնդիրներին: Նշվեց, որ հետազոտական աշխատանքների իրականացումից և գնահատումից ուսանողների բավարարվածության առցանց հարցումն անցկացվել է 2022թ. մարտին, արդյունքները վերլուծվել են, քննարկվել ամբիոններում:

Մասնաճյուղում ստացած կրթությունից առկա ուսուցման շրջանավարտների բավարարվածության ուսումնասիրությունները ՄԿՈԱ բաժինն իրականացրել է 2022թ. մայիսին և ուսումնասիրության համար ընտրել է 2 մեթոդ՝ հարցում և խմբային քննարկում: Առկա ուսուցման շրջանավարտների՝ մասնաճյուղում ստացած կրթությունից բավարավածության առցանց հարցման արդյունքները բաժնում արդեն վերլուծվում են, դրանք ըստ կրթական ծրագրերի վերջնական խմբագրելուց հետո կներկայացվեն համապատասխան ամբիոններ՝ քննարկման համար, նաև մանրամասն կներկայացվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդում:

Այս հարցի կապակցությամբ տնօրենի կողմից ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց հանգամանորեն ուսումնասիրել ուսանողների կրթական և այլ կարիքները, մատուցվող ծառայություն­ներից նրանց բավարարվածության հարցման արդյունքում վերհանված կարծիք-առաջարկներն ու խնդիրները և ներկայացնել դրանց լուծման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթ:

Տնօրենության նիստում որոշվեց զեկուցողների հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:

 

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր2022թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էր Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը:

Օրակարգային առաջին հարցի՝ ՄԿՈԱ բաժնի գործունեության հաշվետվության (2021թ. սեպտեմբեր-2022թ. փետրվար) և 2022թ. բաժնի պլանների մասին զեկուցեց բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը:

Նշվեց, որ ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի գործունեության համար պլանավորվել էր իրականացնել 11 գործողություն, որոնք ներառում են բաժնի հիմնական գործառույթներից բխող գործընթացներ, այդ թվում՝ փաստաթղթերի մշակում, խորհրդատվություններ, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, նաև նախորդ ռազմավարական ծրագրի ավարտին թերի մնացած մի շարք գործընթացներ: 2021-22 ուստարվա սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների համար պլանավորված 11 գործողություններից 8-ը բաժինն իրականացրել է ամբողջությամբ, 2-ը՝ մասամբ, 1 գործողության շրջանակներում էական գործընթացներ չեն կատարվել:

Բաժնի կողմից իրականացված աշխատանքներից են մասնավորապես՝ ստորաբաժանումների՝ 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի գործունեության աշխատանքային պլանների կազմման և հաստատման գործընթացի համակարգումը, կրթական ծրագրերի մշտադիտարկում իրականացնող աշխատանքային խմբերին աջակցությունը, ԵՊՀ ԻՄ-ի զարգացման՝ 2022-2026 թթ. ՌԾ-ի ցուցանիշների և ԳԱՑ-ի համապատասխանեցման և համալրման փաստաթուղթ-ցանկի մշակումը, ՌԾ-ի կատարողականի գնահատման ընթացակարգի մշակումը, ուսանողների կրթական և այլ կա­րիքների վերհանումը, նրանց խնդիրների և առաջարկությունների փաթեթի կազմումը, ուսումնառությունից ուսանողների բավարարվածության մակարդակի բարձրացմանը, կրթական ծրագրերի, հետազոտական աշխատանքների իրականացման որակի բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի մշակումը և այլն:

Ամփոփելով հաշվետու ժամանակահատվածում ՄԿՈԱ բաժնի գործունեության արդյունքները՝ զեկուցողը նշեց, որ բաժինը պարտավորվում է հատուկ ուշադրություն դարձնել չիրականացված կամ մասնակի իրականացված գործընթացներին, ձեռնարկել քայլեր դրանք ավարտին հասցնելու համար:

 Երկրորդ հարցի՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեց Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը:

Ներկայացվեց, որ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների ընդհանուր թիվը 29 է (15-ը՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ, 14-ը՝ առանց եզրափակիչ գնահատման), իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 18 է, որից 10-ը՝ եզրափակիչ գնահատումով, իսկ 8-ը՝ առանց եզրափակիչ գնահատման:

Այս կիսամյակի առաջին իսկ շաբաթվա ընթացքում բաժնի կողմից հիշեցման կարգով նամակներ են ուղարկվել ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, դեկաններին և գործավարներին, որ ԵՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքների կատարման կարգի 13-րդ կետի համաձայն՝ ամբիոններում երրորդ շաբաթվա ընթացքում պետք է հաստատվեն հետազոտական աշխատանքների թեմաները և ներկայացվեն ուսանողներին:

Չորրորդ շաբաթվա ընթացքում բոլոր ամբիոնները բաժնին են ուղարկել առկա ուսուցման համակարգի հետազոտական աշխատանքների թեմաների և այդ թեմաներն ընտրած ուսանողների ցանկը՝ ամբիոնների համապատասխան նիստի արձանագրության քաղվածքներով: Բաժնի կողմից հավաքագրվել են նաև հեռակա ուսուցման համակարգի հետազոտական աշխատանքներ պարունակող դասընթացների տվյալները, ինչպես նաև ամբիոններից պահանջվել է, որ իրենց համապատասխան նիստերում քննարկվեն հեռակա ուսուցման համակարգի հետազոտական աշխատանքների թեմաները:

ԿԲԴՎ բաժինը 2022թ. մարտի 10-ին կազմակերպել է 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացները վարող դասախոսների հետ առցանց հանդիպում-քննարկումներ, որոնք վարել է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար  Ա.Մակարյանը: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են հետազոտական թեմաների ընտրության, աշխատանքների պատրաստման, դրանց ներկայացման և գնահատման չափանիշները:

 Երրորդ հարցի՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-22 ուստարվա բակալավրի հեռակա ուսուցման լուծարքային շրջանի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները, ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ բակալավրի հեռակա ուսուցման՝ 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի (լուծարքային շրջանը ներառյալ) արդյունքներն ամփոփելով՝ արձանագրվել է, որ մասնաճյուղից հեռացման ենթակա է 45 ուսանող (22 ուսանող՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից, 12-ը՝ Տնտեսագիտության, 11-ը՝ Բնական գիտությունների):

Առարկայական պարտքեր ունեն (կրեդիտներ են կուտակել) 49 ուսանողներ (18 ուսանող՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից, 20-ը՝ Տնտեսագիտության, 11-ը՝ Բնական գիտությունների):

 Չորրորդ հարցի՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-22 ուստարվա բակալավրի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքերի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները, ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը:

Ներկայացվեց, որ ըստ գործող ժամանակացույցի՝ 2021-22 ուստարվա բակալավրի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի քննաշրջանն անցկացվելու է ս.թ. ապրիլի 12-23-ը: Կազմվել են քննաշրջանի գրաֆիկները, հաստատվել և տեղադրվել ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

 Հինգերորդ հարցի՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա ուսուցման 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները, ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը:

Նշվեց, որ ժամանակացույցի համաձայն՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա ուսուցման 1-ին ընթացիկ քննությունները և ստուգումները նախատեսված է իրականացնել ս.թ. ապրիլի 5-9-ը:

Գրաֆիկները դարձյալ հաստատված և տեղադրված են մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում:

Հարցաշարերը, ըստ կարգի, նախապես տրված են ուսանողներին, նախատեսվող ընթացիկ քննությունների տետրերը բաշխված են ֆակուլտետներին:

 Վեցերորդ հարցի՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի փետրվար-մարտ ամիսներին բակալավրի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգում դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության հարցի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:

Ներկայացվեց, որ ի տարբերություն առկա ուսուցման համակարգի՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի փետրվար-մարտ ամիսներին բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգում դասապրոցեսին ուսանողների հաճախումների հարցն այնքան էլ մխիթարող չէ: Ըստ բացակայությունների՝ տրվել են նկատողություններ և՛ դեկանների, և՛ տնօրենի կողմից: 

 Ընթացիկ առաջին հարցի՝ ԵՊՀ-ի հետ համատեղ Տավուշի մարզի դպրոցների ավար­տական դասարանների աշա­կերտ­ների համար հանրակրթական տար­բեր առարկաների գծով ամե­նամյա օլիմպիա­դաների նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեց Վ.Աղաբաբյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ-ի հետ համատեղ անցկացվող 2022թ. օլիմպիադայի 1-ին փուլն իրականացվելու է ս.թ. ապրիլի 2-ին (ժամը 11:00-ից) Իջևանի Սպ. Սարգսյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում:

Մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել մարզի բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ: Մասնակցության հայտ են ներկայացրել 30 դպրոցներ՝ 12-րդ դասարանի շուրջ 300 աշակերտներով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի հրամանի համաձայն՝ ձևավորվել են օլիմպիադայի պատասխանատուների 14 խմբեր, նշանակվել են ղեկավարներ, կցվել ուսանողներ:

 Տնօրենության նիստում զեկուցողների կողմից ներկայացված հաղորդումներն ընդունվեցին ի գիտություն:

 Ընթացիկ երկրորդ հարցի՝ ուսումնական պլաններով (2019-2023 թթ., 2020-2024 թթ., 2021-2025 թթ.) նախատեսված հետազոտական բաղադրիչ պարունակող առարկաների գնահատման ձևի փոփոխման մասին զեկուցեցին տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը, ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը:

Նշվեց, որ որոշ դասընթացների գնահատման կապակցությամբ նկատելով ինչ-ինչ դժվարություններ՝  հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացներ վարող դասախոսների, կրթական ծրագրերի ղեկավարների, համապատասխան ստորաբաժանումների (ԿԲԴՎ, ՄԿՈԱ բաժիններ) կողմից արտահայտվել էին կարծիք-առաջարկություններ հետազոտական բաղադրիչ պարունակող առարկաների գնահատման ձևի փոփոխության վերաբերյալ:

Ելնելով ներկայացված հիմնավորումներից ու կարծիք-առաջարկություններից՝ տնօրենության նիստում որոշվեց.

 1. 60 և ավել ժամ ունեցող դասընթացների գնահատման ձևը փոխել՝ դարձնելով եզրափակիչ գնահատմամբ:
 2. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացները դարձնել առանց եզրափակիչ գնահատման:
 3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների 2-րդ ընթացիկ ստուգման 10 միավորից 5-ը հատկացնել հետազոտական բաղադրիչին, 5-ը՝ առարկայի իմացության ստուգմանը:

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր 2022թ. մարտի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Ուսումնամեթոդական վարչության մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը և ՈՒՄՎ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը:

Օրակարգային առաջին հարցի՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի 2021-2022 ուստարվա բակալավրի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման II կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները, Ա.Դավթյանը և Ա.Մարգարյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի hեռակա ուսուցման բակալավրի ուսումնական պարապմունքները սկսվել են մարտի 1-ից, նախապես կազմվել են դասացուցակները, դրանք վերանայվել են Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից և տեղադրվել ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջում, այդ մասին իրազեկվել են դասախոսները և ուսանողները: Հեռակա ուսուցման առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանը ևս սկսվել է մարտի 1-ից:

2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի բոլոր կրթական մոդուլների բեռնվածությունները վերանայվել են: Թեզերի թեմաները քննարկման փուլում են: Մագիստրատուրայի երկրորդ կիսամյակի դասերը սկսվելու են մարտի 15-ից: Դասացուցակն արդեն պատրաստ է, դասերն իրականացվելու են համակցված (առկա և առցանց) մեթոդով:

Ա.Մակարյանը ՈՒՄՎ-ին հանձնարարեց մեկ անգամ ևս ստուգել ներկայացված դասացուցակները՝ ճշտելու համապատասխանությունը ուսումնական բեռնվածություններին և բացառելու ծածկումները:

Որոշվեց՝ զեկուցողների հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:

Երկրորդ հարցի՝ բակալավրական ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգում ամրագրված ժամկետների համաձայն՝ ուսանողներն ընտրել են ավարտական աշխատանքների թեմաները, դրանց կատարումն ընթացքի մեջ է: Առկա ուսուցման համակարգի ուսանողները հանդիպումներ են ունեցել ավարտական աշխատանքների ղեկավարների հետ, ստացել են գրականության ցանկը և պլանը։ Հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի ուսանողները ստացել են իրենց թեմաները, սակայն ոչ բոլոր ուսանողներն են հանդիպել ղեկավարների հետ՝ ստանալու ցուցումներ, պլան և այլն, այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվել:

Որոշվեց՝ հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հետևողական լինել ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքին՝ առաջնորդվելով ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգով:

Երրորդ հարցի՝ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում իրականացված պրակտիկաների մասին հաշվետվություն ներկայացրեց ՈՒՄՎ մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում, ըստ բակալավրի և մագիստ­րատուրայի աշխատանքային ուսումնական պլանների, նախատեսված է եղել 16 պրակ­տիկա (չորս ուսումնական – 3՝ առկա, 1՝ հեռակա, վեց արտադ­րական (ման­կավարժական) – 4՝ առկա, 2՝ հեռակա, հինգ արտադրական – 1՝ առկա, 4՝ հեռակա, մեկ գիտամանկավարժական – հեռակա)։

Ուսանողների պրակ­­տի­կայի կազմակերպ­ման համար հաշվետու ժամանակահատվածում մաս­նաճյուղը պետական և ոչ պետական տարբեր կազմակեր­պութ­յուն­նե­րի, հիմ­նարկ-ձեռնարկությունների հետ ունեցել է 10 հուշագիր, 1 համա­ձայնա­գիր և 33 պայմանագիր, որոնցից 2 պայմանագիր (Իջևանի Սպ. Սարգսյանի անվան N1 հիմնա­կան դպրոց, Իջևանի Մ.Մարտիրոսյանի անվան N5 հիմնական դպրոց) և 2 հուշագիր (ՀՀ կենտ­րոնական բանկ, «Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիա» հասարակա­կան կազ­մա­կերպություն) ստորա­գրվել են 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կի­սամ­յա­կում:

Պրակտիկաները կազմակերպվել են նախապես բաժին ներկայացված ծրագրերի համաձայն՝ առկա եղանակով, առկա և առցանց ձևերի համադրմամբ:

Ընդհանուր առմամբ 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում պրակտիկա է կազմակերպվել 239 ուսանողի հա­մար (առկա ուսու­ցման 87 ուսանողի համար, հեռակա ուսուցման՝ 152): Ըստ արդյունքների` արտադրական պրակտիկայից մեկ ուսանող ստացել է չստուգված և կարգի համաձայն՝ հեռացվել է մասնաճյուղից, ակադեմիական պարտք է կուտակել  2 ուսանող:

Որոշվեց՝ զեկուցողի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Չորրորդ հարցը վերաբերում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի 2021-22 ուստարվա բակալավրի առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփմանը, հեռակա ուսուցման բակալավրի ու մագիստրատուրայի  քննաշրջանի ամփոփմանը և լուծարքային շրջանի կազմակերպմանը: Զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները, Ա.Դավթյանը և Ն.Առուշանյանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2021-2022 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման քննաշրջաններն անցկացվել են ըստ հաստատված ժամանակացույցների, խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հեռակա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվել է փետրվարի 26-ին, քննաշրջանի արդյունքների համաձայն՝ 597 ուսանողներից պարտք ունի 350-ը, դրական է ստացել 176 ուսանող, առաջադիմությունը կազմում է 29.4%:

ԵՊՀ ԻՄ-ի 2021-22 ուստարվա բակալավրի առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանը ևս ավարտվել է փետրվարի 26-ին։ Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացման է  ներկայացվել 3 և կրեդիտներ է կուտակել 6 ուսանող:

Որոշվեց՝ զեկուցողների հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ առաջին հարցի՝ 2022թ. բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների քննարկման մասին զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա նշեց, որ Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2021-2022 թթ. երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցի համաձայն՝ մինչև մեկ շաբաթը (մարտի 2-9-ը) պետք է ներկայացնել ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներին: Ա.Մակարյանն ընդգծեց, որ այդ հարցում դեկաններն առաջնորդվեն «ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ»-ով: Նրանց ուշադրությունը հրավիրեց կարգի III կետի 7-րդ դրույթի վրա, որի համաձայն՝ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ կարող է լինել համապատասխան ոլորտի (բնագավառի) գործընկեր կազմակերպությունների, գերատեսչությունների, ակադեմիական հաստատությունների գիտական աստիճան և/կամ կոչում ունեցող մասնագետներից, ովքեր տվյալ հաստատության աշխատողներ չեն և նախորդող երեք տարիների ընթացքում չեն եղել ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ:

Որոշվեց՝ հանձնարարել դեկաններին ամբիոններում քննարկել և մեկ շաբաթվա ընթացքում տնօրենությանը ներկայացնել ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները:

Ընթացիկ երկրորդ հարցի՝ մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի ամփոփման մասին զեկուցեց ՈՒԳԿՎ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը: Նա նշեց, որ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում եղել է 12 կրեդիտ կուտակած 30 ուսանող, որոնցից 1-ը առկա ուսուցման համակարգից է, 29-ը՝ հեռակա: Նրանք իրենց դիմումները պետք է ներկայացնեին փետրվարի 15-28-ը ժամանակահատվածում: 30 ուսանողից 12-ը կրեդիտներ է կուտակել նախորդ կիսամյակներից, իսկ 18 ուսանող՝ 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսմայակից, ովքեր դիմել են ակադեմիական պարտքերը մարելու համար: Առկա ուսուցման համակարգի 1 ուսանող դիմել և պարտքերը մարել է։ Հեռակա ուսուցման 4 ուսանող չի մարել ակադեմիական պարտքերը, ստացել է անբավարար, իսկ 3 ուսանող չի ներկայացել քննություններին։

Ակադեմիական անբավարար առաջադիմության և կիսամյակի ուսման վարձը չմուծելու պատճառով առկա համակարգի 3 ուսանող ենթակա է հեռացման:

Որոշվեց՝ ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի II մասի 3 կետի պահանջներին համապատասխան՝ առկա ուսուցման համակարգի 3 ուսանողի հեռացնել ԵՊՀ ԻՄ-ից:

Ընթացիկ երրորդ հարցի՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին դարձյալ զեկուցեց Ն.Առուշանյանը: Նա ներկայացրեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի 6 ուսանող դիմել է ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար:

Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողների ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգին, որի համաձայն՝ նրանց թույլատրվում է վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները:

Որոշվեց՝ ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի III մասի կետերին համապատասխան՝ վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի 6 նախկին ուսանողների ուսանողական իրավունքները:

Փետրվարի 10-ի տնօրենության նիստում

1. գլխավոր2022թ. փետրվարի 10-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ա.Մակարյանը, մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էր Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2 օրակարգային  և 2 ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքի մասին զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը և ֆակուլտետների դեկանները: Մասնավորապես նշվեց, որ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասերը սկսվել են ըստ գործող ժամանակացույցի՝ ս.թ. փետրվարի 8-ից: Ֆակուլտետները ներկայացրել են դասացուցակները, որոնք ստուգվել են Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից և տեղադրվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքում: Ուսումնական գործընթացը տեղի է ունենում ըստ նախատեսված պլանի: Դեկանները ներկայացրին, որ դասացուցակները պատրաստ են, դասերն ընթանում են հաստատված ժամանակացույցի համաձայն:

Որոշվեց՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքի մասին ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանի և ֆակուլտետների դեկանների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

 Երկրորդ հարցի՝ «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի ավարտական կուրսի մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության վերաբերյալ զեկուցեց ծրագրի համակարգող Ա.Մարգարյանը: Նա նշեց, որ ս.թ. փետրվարի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել է «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի ավարտական կուրսի մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը, որին մասնակցել է 23 ուսանող (1 ուսանող չի ներկայացել): Արդյունքները գոհացուցիչ են. 19 ուսանող ստացել է «գերազանց», 4 ուսանող՝ «լավ»:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գոհ էր շրջանավարտների պատրաստվածության աստիճանից: Աշխատանքներն աչքի  էին ընկնում ներկայացման բարձր մակարդակով, նորարարական և հետազոտական տարրերի առկայությամբ, խնդիրների համակողմանի վերլուծությամբ: Մագիստրոսական թեզերի իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ հանձնաժողովի նախագահը կատարել է ուշագրավ դիտարկում-առաջարկություններ, որոնք ամրագրվել են և հաշվի կառնվեն հաջորդիվ:

Որոշվեց՝ «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի ավարտական կուրսի մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության մասին Ա.Մարգարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ առաջին հարցի՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի 2 շրջանավարտների դիպլոմների անվավեր ճանաչման և կրկնօրինակների տրամադրման մասին զեկուցեց ՈՒՄՎ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը: Նա նշեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2 շրջանավարտներ դիմել են իրենց դիպլոմների կրկնօրինակները տրամադրելու համար:

Որոշվեց՝ հիմք ընդունելով «ԵՊՀ-ի կողմից լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման և փաստաթղթերի տրամադրման վարձաչափերի և ժամկետների մասին», ինչպես նաև «ԵՊՀ-ի դիպլոմի կրկնօրինակը տալու կարգը հաստատելու մասին» ԵՊՀ ռեկտորի հրամանները՝

 1. անվավեր ճանաչել ԵՊՀ ԻՄ-ի 2 շրջանավարտների դիպլոմները,
 2. թույլատրել վավերացնել նրանց դիպլոմների կրկնօրինակները:

Ընթացիկ երկրորդ հարցի՝ հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողի ուսանողական իրավունքների վերականգնման կապակցությամբ ՈՒՄՎ ՈՒԳԿՎ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը ներկայացրեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի 1 նախկին ուսանող դիմել է իր ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար: Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողի ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգին, որի համաձայն՝ նրան թույլատրվում է վերականգնել իր ուսանողական իրավունքները:

Որոշվեց՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի III մասի կետերին համապատասխան՝ վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի նախկին ուսանողի ուսանողական իրավունքները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության նիստ

1. գլխավոր2022թ. փետրվարի 4-ին Ա.Մակարյանի նախագահությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը, Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 4 օրակարգային  և 2 ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմվել և տնօրենի հաստատմանն են ներկայացվել 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը: Ֆակուլտետների կողմից կազմվել են դասացուցակները և պետք է ուղարկվեն կայքում տեղադրվելու:

Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից վերանայվել են 2-րդ կիսամյակի ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունները, ստուգվել են ֆակուլտետների դեկանների կողմից ներկայացված 2-րդ կիսամյակում ժամավճարային հիմունքներով դասավանդող դասախոսական կազմի զեկուցագրերը:

Պարոն Դավթյանը հավելեց, որ մասնաճյուղը պատրաստ է ըստ ժամանակացույցի՝ փետրվարի 8-ից, սկսելու երկրորդ կիսամյակի դասապրոցեսը:

Որոշվեց.

 • 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքները գնահատել բավարար:
 • Ուսումնամեթոդական վարչությանը և դեկաններին հանձնարարել հետևողական լինել երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների իրականացման գործում:

Երկրորդ հարցի՝ առկա ուսուցման համակարգում 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ դեկանները ներկայացրին քննաշրջանի արդյունքները՝ ըստ ֆակուլտետների, ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը ներկայացրեց քննաշրջանի արդյունքների ընդհանուր պատկերը: Նշվեց, որ ըստ ժամանակացույցի՝ 2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման առաջին կիսամյակի քննաշրջանը տևել է 2022թ. հունվարի 11-ից մինչև 29-ը: Քննաշրջանի արդյունքները ֆակուլտետների կողմից ամփոփվել և ներկայացվել են Ուսումնամեթոդական վարչություն: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 65.5%: 562 ուսանողից դրական է հանձնել 368-ը, պարտք ունի 194 ուսանող: Կիսամյակը գերազանցությամբ ավարտել է 34 ուսանող: 

Որոշվեց՝ առկա ուսուցման համակարգում 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման մասին ֆակուլտետների դեկանների և ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ հարցի՝ առկա ուսուցման համակարգում 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին նշվեց, որ 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա ուսուցման 1-ին լուծարքային շրջանը նախատեսված է իրականացնել ս.թ. փետրվարի 4-12-ը, 2-րդ լուծարքային շրջանը՝ փետրվարի 18-22-ը: Ա.Դավթյանը նշեց, որ լուծարքային շրջանն իրականացվում է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, տրված են առարկայական հանձնաժողովների հրամանները, կազմված են գրաֆիկները, ընթացքը վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից:

Որոշվեց՝ հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հետևողական լինել լուծարքային շրջանի անցկացման, ՈՒՄՎ-ին՝ վերահսկման գործում, այն պարտադիր իրականացնել հրամանագրված հանձնաժողովներով:

Չորրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցող Ն.Գրիգորյանը ներկայացրեց Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի գործունեության հաշվետվություն (2021թ. սեպտեմբեր – 2022թ. հունվար): Մասնավորապես նշվեց, որ ԿԲԴՎ բաժնի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են աշխատանքներ՝ հետևյալ ուղղություններով.

 • փաստաթղթերի մշակում-վերանայում,
 • վերապատրաստումներ,
 • պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումների կազմակերպում և իրականացում,
 • հանդիպում-քննարկումներ:

Փաստաթղթերից մշակվել և հաստատման են ներկայացվել ԵՊՀ ԻՄ-ում հետազոտական աշխատանքների պատրաստման և գնահատման կարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի փաստաթղթաշրջանառության կարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի ղեկավարների գործունեության կարգը: Մշակվել և կրթական ծրագրերի ղեկավարներին է տրվել Կրթական ծրագրերի ղեկավարների աշխատանքային պլանի օրինակելի ձևը:

Մշակման փուլում են ԵՊՀ ՒՄ-ի վարչական, ինժեներատեխնիկական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի ատեստավորման և ԵՊՀ ԻՄ-ում ինքնուրույն աշխատանքների կատարման կարգերը:

Պատրաստվել և փորձաքննության է ներկայացվել «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» բակալավրի կրթական ծրագիրը:

Ուսումնամեթոդական վարչության հետ համատեղ բաժինը մշակել է Լաբորանտների աշխատանքային պլանի օրինակելի ձև:

Վերապատրաստումների կապակցությամբ նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսները մասնակցել են բաժնի կողմից կազմակերպված 12 վերապատրաստման:

Կարծիք արտահայտվեց, որ մեծ ժամաքանակով և կրեդիտով վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցության համար դասախոսներին տրամադրվի հավաստագիր: 

Իր զեկուցման մեջ Ն.Գրիգորյանը նաև ներկայացրեց, որ ԿԲԴՎ  բաժինը  համակարգել է ԵՊՀ  ԻՄ-ում նոյեմբերի 1-ից 30-ը պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման աշխատանքները: Դասերն  իրականացվել  են  3  խմբերով՝ առկա և հեռավար ձևերով, յուրաքանչյուր խմբի  համար 110 ժամ տևողությամբ: ԵՊՀ  ԻՄ-ում վերապատրաստվել են   Տավուշի, Լոռու  և Գեղարքունիքի  մարզերի  75  ուսուցիչներ (54 դպրոցից), վերապատրաստումներն իրականացրել է 14 դասընթացավար, որոնցից 9-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոս է:

Բաժնի կողմից կազմակերպված հանդիպում-քննարկումներն իրականացվել են հիմնականում հետևյալ ուղղություններով.

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2022-26 զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման հանձնաժողովի շրջանակում առաջին` «Բարձրորակ կրթություն» նպատակի պատրաստման աշխատանքների համակարգում, մյուս երկու խնդիրների ձևակերպման և կազմման աշխատանքներին մասնակցություն:
 • Նույն հանձնաժողովի շրջանակում «Բարձրորակ կրթություն» նպատակի գործողությունների պլան-ժամանակացույցի կազմում:
 • ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդին կից որակի կառավարման մշտական հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգում, որոնց ընթացքում քննարկվել և հավանության են արժանացել մի շարք փաստաթղթեր:
 • ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի ղեկավարների աշխատանքների համակարգում:
 • ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի նպատակով ձևավորված աշխատանքային խմբերի աշխատանքների՝ խորհրդատվությունների, հանդիպումների համակարգում:
 • Առցանց հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացներ վարող դասախոսների հետ:
 • Առցանց հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում ամբիոնների վարիչների և կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ:

Որոշվեց՝ Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի գործունեության (2021թ. սեպտեմբեր – 2022թ. հունվար) մասին Ն.Գրիգորյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ առաջին հարցի՝ հեռակա ուսուցման համակարգում 2021-2022 ուստարվա քննաշրջանի ընթացքի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ քննաշրջանը մեկնարկել է 2022թ. հունվարի 31-ից և կավարտվի փետրվարի 26-ին: Նախապես կազմվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման քննաշրջանի ժամանակացույցները, այդ մասին իրազեկվել են և՛ ուսանողները, և՛ դասախոսները, դրանք, ըստ ֆակուլտետների, նաև տեղադրված են կայքում:   

Որոշվեց՝ հեռակա ուսուցման համակարգում 2021-2022 ուստարվա քննաշրջանի ընթացքի մասին ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանի և ֆակուլտետների դեկանների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ երկրորդ հարցի՝ հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողի ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին զեկուցեց ՈՒՄՎ ՈՒԳԿՎ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը: Նա նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի 1 նախկին ուսանող դիմել է իր ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար: Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողի ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգին, ըստ որի՝ նրան թույլատրվում է վերականգնել իր ուսանողական իրավունքները:

Որոշվեց՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի III մասի կետերին համապատասխան՝ վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի նախկին ուսանողի ուսանողական իրավունքները: