Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

Տնօր. նիստի նկար. 20.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների ամփոփում:
 2. «Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգ»-ում լրացում կատարելու որոշման կիրարկման մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր.

3.1. Ուսման վարձերի վճարման դինամիկայի մասին:

3.2. Մագիստրատուրայի դասերի կազմակերպման և ընթացքի մասին:

3.3. Մասնաճյուղից ուսանողի հեռացման հարցի մասին:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ նախ, ըստ ֆակուլտետների, զեկուցեցին դեկանները, ապա մասնաճյուղի առաջադիմության ընդհանուր պատկերը ներկայացրեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի 562 ուսանողից դրական գնահատականներ է ստացել 501 ուսանող: Չներկայացած կամ անբավարար է ստացել 61 ուսանող: Ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 89%:

Որոշվեց 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների մասին ֆակուլտետների դեկանների և ՈՒՄՎ պետի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Օրակարգի երկրորդ հարցի մասին հաղորդեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ գիտական խորհրդի՝ 2020թ. նոյեմբերի 19-ի նիստում ներկայացվել է «Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգ»-ում լրացում կատարելու նախագիծը: Տվյալ նախագծով առաջարկվել է կարգը լրացնել նոր՝ «Պրակտիկայի անցկացումը հեռավար (առցանց) եղանակով» բաժնով: Ըստ նոր բաժնի դրույթների՝ որոշակի հանգամանքների (արտակարգ դրության, ռազմական դրության, համաճարակի և այլն) դեպքում ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել հեռավար (առցանց) եղանակով: Նախագծի համաձայն՝ ուսումնական պրակտիկան առցանց անցկացվում է ԵՊՀ դասախոսների կողմից՝ օգտագործելով համապատասխան գործիքակազմ՝ համակարգչային վիրտուալ լաբորատորիաներ, տարբեր թվային հարթակներ, ուսումնական տեսաֆիլմեր, ներկայացումներ և այլն: Մասնագիտական պրակտիկան առցանց անցկացվում է կարգով նախատեսված վայրերում, որին մասնակցում են ֆակուլտետի կողմից նշանակված անմիջական ղեկավարը, ինչպես նաև ընդունող կողմի մասնագետները, իսկ մանկավարժական պրակտիկան առցանց անցկացվում է տվյալ պահին հանրակրթական ուսումնական հաստատության կողմից օգտագործվող հարթակ(ներ)ի միջոցով: ԵՊՀ գիտխորհուրդը հաստատել է առաջարկված փոփոխությունները: 

Ներկայացվեց նաև մի շարք արտասահմանյան (օրինակ՝ Հարվարդի համալսարան, Դերեկ Բոկի կենտրոն) և ՀՀ (օրինակ՝ ՀՊՄՀ) համալսարանների փորձը, երբ մանկավարժական պրակտիկան և այդ պրակտիկայի ժամանակ տարբեր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող դասերը տեսաձայնագրվում են՝ հետագայում քննարկելու, բացթողումները վերհանելու և բարելավելու նպատակով։

Որոշվեց.

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ում պրակտիկաները առցանց կազմակերպելիս առաջնորդվել ԵՊՀ գիտական խորհրդի՝ 2020թ. նոյեմբերի 19-ի նիստի որոշումով հաստատված «Պրակտիկայի անցկացումը հեռավար (առցանց) եղանակով» բաժնի դրույթներով:
 2. Առցանց պրակտիկաները տեսաձայնագրել՝ հետագա մասնագիտական քննարկումների և պրակտիկայի բարելավման նպատակով:
 3. Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել հետևողական լինել, որպեսզի պրակտիկաների ղեկավարները պատշաճ կարգով, ըստ հաստատված ծրագրերի, իրականացնեն պրակտիկաները:

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա ներկայացրեց առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող ուսանողների կողմից վարձավճարների մուծման հետ կապված խնդիրները՝ ըստ ֆակուլտետների: Հանրապետությունում և առանձնապես մարզում ստեղծված ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի պատճառով ուսանողությունը չի կարողանում կատարել իր պայմանագրային պարտականությունները և ժամանակին ու սահմանված չափով վճարել ուսման վարձը:

Ա.Մակարյանը նշեց, որ մասնաճյուղի տնօրենությունը միշտ ընդառաջ է գնացել ուսանողության դիմումներին, թույլատրել է հետաձգել վճարումները, և ոչ մի ուսանող դեռևս չի հեռացվել վարձավճարը չմուծելու պատճառով: Սակայն մասնաճյուղի բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ապահովել դրամական միջոցների որոշակի մինիմալ մուտքեր: Այդ տեսակետից ֆակուլտետների դեկանատները հաշվապահության հետ համատեղ պետք է աշխատեն՝ ցուցաբերելով անհատական մոտեցում ամեն մի ուսանողի նկատմամբ:

Որոշվեց՝ ուսման վարձերի վճարման դինամիկայի մասին Մ.Մխիթարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի մասին զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2020-2021 ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցմամբ  մագիստրատուրա լիցենզիայով սահմանված 25 տեղի համար ս.թ. սեպտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 12-ը դիմել էր մասնաճյուղի տարբեր տարիների և այլ ՀՀ պետական բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում ունեցող 38 շրջանավարտ: Ընդունելությունը կազմակերպվել է երկու փուլով. 2020թ. հոկտեմբերի 23-24-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել են մագիստրատուրայի ընդունելության հարցազրույցը և քննությունը: Մանդատային հանձնաժողովի որոշմամբ՝ հարցազրույց է անցկացվել 7 դիմորդի հետ, ովքեր ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացել են մանկավարժի լրացուցիչ որակավորում, եղել են «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման ձևերի վերջին երեք տարվա շրջանավարտներ կամ ունեցել են առնվազն 5 տարվա մանկավարժական փորձ: «Մանկավարժություն» առարկայից, ըստ նախապես տրամադրված հարցաշարի, քննություն պետք է հանձներ 31 դիմորդ, որից 6-ը, սակայն, չի ներկայացել քննությանը:

Արդեն չորրորդ օրն է՝ ս.թ. նոյեմբերի 16-ից, ինչ առցանց եղանակով՝ միասնական Zoom հարթակում, մեկնարկել են մագիստրատուրայի դասերը: Դասաբաշխումն իրականացվել է այնպես, որ մասնագիտական դասընթացները վարում են բացառապես գիտությունների դոկտորներ։ Դասերն իրականացվում են պատշաճ կարգով, ըստ հաստատված դասացուցակի: 

Որոշվեց՝ մագիստրատուրայի դասերի կազմակերպման և ընթացքի մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց դարձյալ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը ներկայացրել է զեկուցագիր՝ ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանող Խաժակ Սահակի Սարգսյանին մասնաճյուղից հեռացնելու մասին՝ այլ բուհ տեղափոխվելու կապակցությամբ 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին և առաջին ընթացիկ քննություններին չմասնակցելու, կիսամյակի ուսման վարձը սահմանված ժամկետներում չվճարելու պատճառով:  

Որոշվեց, հիմք ընդունելով Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանի զեկուցագիրը, «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանող Խաժակ Սահակի Սարգսյանին հեռացնել մասնաճյուղից:

Կայացավ տնօրենության նիստ

Տնօր. նիստի նկար

2020թ. հոկտեմբերի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում (զեկուցող՝ ՈՒՄՎ ՈՒԳԿ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի նախկին ուսանողի ուսանողական իրավունքները վերականգնելու մասին (զեկուցող՝ ՈՒՄՎ ՈՒԳԿ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյան):
 3. Ընթացիկ հարցեր.
  • Հայաստանում և Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից աջակցության տրամադրման աշխատանքների ընթացքի մասին:
  • ԵՊՀ ԻՄ-ում հակահամաճարակային կանոնները խստորեն պահպանելու մասին:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցելով՝ Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը նշեց, որ քննաշրջանին մասնակցել է 952 ուսանող, որից 371-ը առկա ուսուցման համակարգից է, 581-ը՝ հեռակա:

Քննաշրջանի արդյունքների համաձայն՝ հեռացման է ներկայացվել 16 ուսանող, որից 13-ը ներկայացվել է հեռացման ոչ միայն քննաշրջանի արդյունքում ակադեմիական պարտքեր ունենալու, այլև կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու պատճառով:

29 ուսանող (24-ը՝ հեռակա, 5-ը՝ առկա) կուտակել է մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքեր:

Տարկետման մեջ գտնվող 39 ուսանողից առկա ուսուցման 1 ուսանող երեխայի խնամքի կապակցությամբ երկարաձգել է տարկետման ժամկետը: 36 ուսանող (9-ը՝ առկա, 27-ը՝ հեռակա) ՀՀ զինված ուժերից զորացրվելու կապակցությամբ վերադարձել է տարկետումից: 2 ուսանող էլ (1-ը՝առկա, 1-ը՝ հեռակա) զորացրվել են, բայց չեն ցանկացել վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները: Բարձր կուրսերի 6 ուսանող (3-ը՝ առկա, 3-ը՝ հեռակա) զորակոչվել է ՀՀ ԶՈՒ՝ պարտադիր զինվորական ծառայության:

Որոշվեց, հիմք ընդունելով ՀՀ բուհ-ի ուսանողների հեռացման և վերականգնման կարգի II մասի 3-րդ կետի 1) և 3) ենթակետերը, 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակից հեռակա ուսուցման համակարգի 16 ուսանողի հեռացնել մասնաճյուղից՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանում ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու՝ կիսամյակի արդյունքերով անհրաժեշտ գումարային կրեդիտներ չհավաքելու և կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու պատճառով:

Օրակարգային երկրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցելով՝ Ն.Առուշանյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսի նախկին ուսանող ՀՀ ազգային հերոս Ռուբեն Ռազմիկի Սանամյանը 2015-2016 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակից հեռացվել է մասնաճյուղից (հր. 52 §4, 30.03.2016թ.)՝ տարկետման ժամկետը լրանալու և ուսանողական իրավունքները չվերականգնելու պատճառով: 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում Ռուբեն Սանամյանը դիմել է իր  ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար:

Որոշվեց 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի նախկին ուսանող Ռուբեն Ռազմիկի Սանամյանի ուսանողական իրավունքները «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսում ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆինանսական միջոցների հաշվին՝ ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ:

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ Հայաստանում և Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից աջակցության տրամադրման աշխատանքներն իրականացվում են համակարգված ձևով:  Սեպտեմբերի 29-ին ԵՊՀ ԻՄ-ը «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» խորագրով համազգային դրամահավաքի շրջանակներում հատուկ բացված հաշվեհամարին փոխանցել է 1.000.000 ՀՀ դրամ: Բացի այդ՝ մասնաճյուղը նախաձեռնել է դրամահավաք, որի արդյունքում հավաքված դրամական միջոցները արդյունավետ և նպատակային իրացնելու համար ԵՊՀ ԻՄ-ի համապատասխան ստորաբաժանումները (Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժին, Հաշվապահություն) գնումները կատարում են՝ առաջին անհրաժեշտության իրերի և ապրանքների ցանկը պարտադիր ճշտելով և համաձայնեցնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու շտաբների հետ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից Արցախին աջակցության տրամադրման աշխատանքների ընթացքի մասին զեկուցումն ընդունվեց ի գիտություն:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի կապակցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց հետևողական լինել, որ մասնաճյուղում խստորեն պահպանվեն հակահամաճարակային բոլոր կանոնները:    

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխ. 5DSCN4282

2020թ. սեպտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Տնօրենության նիստում, հաշվի առնելով ստորաբաժանումների ղեկավարների առաջարկությունները, լրամշակվեց և հաստատվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանը:

Քննարկվեցին նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքին, 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների համար աշխատանքային նկարագրերի կազմմանը, վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման կարգի կազմմանը, ըստ ԵՊՀ ԻՄ 2016-2020 զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ ստորաբաժանումների խնդիրներին  վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնակատարները նշեցին, որ պատրաստ են բոլոր դասացուցակները, դրանք տեղադրված են մասնաճյուղի կայքէջում: Դասախոսները ստացել են իրենց վերջնական ծանրաբեռնվածությունները, ZOOM հարթակի  մուտքաբառերը և գաղտնաբառերը: Ուսանողներին նույնպես ուղարկվել են անհրաժեշտ հղումները: Դեկանների պաշտոնակատարների զեկույցների քննարկման հիման վրա նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը տնօրենության կողմից գնահատվեց բավարար:

2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ նշելով, որ 1-ին և 2-րդ լուծարքներն իրականացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի, առցանց եղանակով: Առաջին լուծարքային շրջանը տեղի է ունեցել ս.թ. օգոստոսի 28-ից մինչև սեպտեմբերի 8-ը, իսկ երկրորդը կիրակացվի սեպտեմբերի 14-ից 22-ը:

Որոշվեց 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների համար աշխատանքի նկարագրերի ու վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման կարգի կազմման կապակցությամբ որոշվեց սեղմ ժամկետներում դրանք վերջնական տեսքի բերել և ներկայացնել տնօրենության հաստատմանը:

Ըստ ԵՊՀ ԻՄ-ի 2016-2020 զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ ստորաբաժանումների խնդիրների վերաբերյալ զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը: Նա ներկայացրեց նախապես առանձնացրած այն գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն, հասցվել են ավարտուն տեսքի, ունեն պարբերական բնույթ, որոնք այս իրավիճակում հնարավոր չէ իրականացնել:

Որոշվեց ՌԾ-ի կարճաժամկետ (2020 սեպտեմբեր – դեկտեմբեր) պլանը 5 օրվա ընթացքում վերջնական տարբերակով տրամադրել ստորաբաժանումներին՝ 2020-21 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ՌԾ-ի իրենց գործողությունները պլանավորելու համար:       

Ընթացիկ առաջին հարցը վերաբերում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում ստորաբաժանումների վերաբերյալ ինֆորմացիայի թարմացմանը, որի կապակցությամբ ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց հետևել համապատասխան էջերին և տրամադրել անհրաժեշտ նորացված տեղեկատվություն:

Երկրորդ հարցը վերաբերում էր ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից տրվող «Մոնթե Մելքոնյան» և «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակների հավակնորդների առաջադրմանը և տրամադրմանը, որի կապակցությամբ որոշվեց նշված կրթաթոշակները տրամադրել բարձր առաջադիմություն և ակտիվ հասարակական գործունեություն ունեցող հետևյալ ուսանողներին.

 

 1. Մուրադյան Մանուելա Հարությունի («Անգլերեն լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրս),
 2. Սանթրոսյան Դիանա Արտակի («Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս):

Երրորդ ընթացիկ հարցը վերաբերում էր համավարակի պայմաններում 2020թ. սեպտեմբերի 15-ից ամբողջ ծավալով աշխատանքների իրականացման ընթացքում աշխատակազմի ջերմաչափմանը և գրանցումների կազմակերպմանը: Հաշվի առնելով, որ ավելանալու է աշխատակիցների և ուսանողների հոսքը, որը կուտակումներ կառաջացնի, մասնաճյուղի մուտքի մոտ կկազմակերպվի միայն ջերմաչափումը, իսկ գրանցումները կիրականացվեն 3 տեղ. ուսումնաօժանդակ կազմինը՝ Հումանիտար և Տնտեսագիտության ֆակուլտետներում, վարչականինը՝ վարչական մասնաշենքում: Ըստ այդմ՝ առաջարկվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական, ինժեներատեխնիկական և տնտեսական անձնակազմի 9 ստորաբաժանումների աշխատակիցների հաճախումների համար ներդնել գրանցամատյան, որը թույլ կտա միաժամանակ հետևել աշխատանքային ռեժիմի պահպանմանը: Որոշվեց համավարակի պայմաններում աշխատակիցների ելքն ու մուտքը համակարգելու և նրանց աշխատանքային կարգապահությունը բարձրացնելու նպատակով ներդնել հաճախումների գրանցամատյան:

Ընթացիկ չորրորդ հարցը վերաբերում էր ստորաբաժանումների կողմից Էթիկայի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների թեկնածուների առաջադրմանը, որի կապակցությամբ ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց 7 օրվա ընթացքում ներկայացնել իրենց առաջադրած թեկնածուներին:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական առցանց նիստը

received_3063576813718486

  2020թ. մայիսի 26-ին «Zoom» համակարգի միջոցով անցկացվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական առցանց նիստը, որը նախագահում էր ԱՀՄակարյանը:

Նիստում ամփոփվեց հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առցանց կազմակերպման ընթացքին, առկա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա ավարտական աշխատանքների առցանց պաշտպանության ընթացքին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի վերաբերյալ զեկուցեցին Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը և ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ համաձայն հաստատված ժամանակացույցի` բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի լուծարքային շրջանը սկսվել է 2020թ. մարտի 9-ին, սակայն բոլորին հայտնի պատճառներով հետաձգվել է: Լուծարքային շրջանն իրականացվել է մայիսի 4-23-ը ժամանակահատվածում առցանց՝ «Zoom» հարթակում․ 29 ուսանող կուտակել է մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտք:

Տվյալ կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու, քննաշրջանում ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու և կիսամյակի արդյունքներով անհրաժեշտ գումարային կրեդիտներ չհավաքելու պատճառներով հեռացման է ներկայացվել 6 ուսանող:

Նիստում որոշվեց հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատել բավարար, իսկ վերոնշյալ ուսանողներին հեռացնել մասնաճյուղից:

Առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առցանց կազմակերպման ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆալուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ մինչև 2020թ. մայիսի 20-ը ամբիոնների վարիչները ՈՒՄՎ են ներկայացրել 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում յուրաքանչյուր դասընթացի համար նախատեսված ստուգարքների և քննությունների ձևերը (բանավոր, թեստային, գրավոր)՝ 20 միավորի բաշխվածության մասին դասախոսների հիմնավորումներով: Տվյալ հարցի վերաբերյալ զեկուցողների հաղորդումներն ընդունվեցին ի գիտություն:

Առկա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա ավարտական աշխատանքների առցանց պաշտպանության ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆալուլտետների դեկանները և ՈՒՄՎ պետը: Նրանք նշեցին, որ 2020թ. մայիսի 16-ից 30-ը միասնական Zoom հարթակում իրականացվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը՝ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները: Դրանք անցկացվում են սահմանված կարգով՝ համաձայն հաստատված ժամանակացույցների, թե՛ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովները, թե՛ ուսանողներն ու ղեկավարները ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ: Տվյալ հարցի վերաբերյալ զեկուցողների հաղորդումները ևս ընդունվեցին ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերն էին «1991 ստորաբաժանման» նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և ՀՀ բարձրագույն տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության (ԲՏԱՆ) հայտարարած դասընթացների կազմակերպման մրցույթին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնակցության մասին հարցերը:

«1991 ստորաբաժանման» նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման մասին նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի և FAST հիմնադրամի միջև պայմանավորվածության համաձայն՝ տվյալագիտության և արհեստական բանականության ոլորտների վերաբերյալ 6-ամսյա անվճար դասընթացները կիրականացվեն մասնաճյուղում։ Դրանք կվարեն մեր դասախոսները՝ նախապես վերապատրաստված «1991 ստորաբաժանման» 4 ծրագրային մոդուլներից մեկով կամ մի քանիսով (մաթեմատիկան տվյալագիտության համար, ծրագրավորում տվյալագիտության համար, մեքենայական ուսուցման դասական մեթոդներ, խորը ուսուցում): Ըստ այդմ՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանին հանձնարարվեց իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ դասընթացների համար անհրաժեշտ ռեսուրսների և դասախոսական կազմի ապահովման ուղղությամբ:

ՀՀ ԲՏԱՆ հայտարարած դասընթացների կազմակերպման մրցույթին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնակցության հետ կապված՝ մասնաճյուղի գիտական քարտուղարին հանձնարարվեց համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը՝ մրցույթին դիմելու համար:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության առցանց նիստ

roundtable   2020թ. ապրիլի 30-ին  «Zoom» համակարգի միջոցով անցկացվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության առցանց նիստ՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստում ամփոփվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում առցանց ուսուցման կազմակերպման մեկ ամսվա արդյունքները, ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանը, քննարկվեցին հեռակա ուսուցման դասապրոցեսի վերսկսման նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղում ուսման վարձավճարների հավաքագրման ընթացքին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Տնօրենության նիստը բացեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ երկրում հայտարարված արտակարգ դրությամբ պայմանավորված՝ մասնաճյուղն իր ողջ ներուժն է ներդրել առցանց ուսուցումը պատշաճ իրականացնելու համար: Մարտի 16-31-ը իրականացված ուսուցման գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունների վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ  առցանց դասավանդման համար դասախոսներն օգտագործել են տարբեր առցանց գործիքներ («Zoom», «Moodle», «Edunext», «Microsoft Teams», «Skype», «WattsApp», «Messenger», «Viber» և այլն): Այդ ընթացքում ՏՀՍԶ բաժինը տնօրենության հանձնարարությամբ բոլոր ակադեմիական խմբերի համար ձևավորել է անհրաժեշտ քանակի Zoom հարթակներ, դասախոսների և ուսանողների համար մշակել է համապատասխան ուղեցույցներ և տրամադրել նրանց: Մարտի 31-ից սկսած՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման բոլոր դասերն իրականացվում են միասնական Zoom հարթակում՝ առաջնորդվելով 2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար հաստատված դասացուցակներով:

ԵՊՀ ԻՄ-ում առցանց ուսուցման կազմակերպման մեկ ամսվա արդյունքներն ամփոփեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ Zoom հարթակի կարգավորումներն իրականացնելուց հետո ՈՒՄՎ աշխատակիցներին տրամադրվել են համապատասխան հասցեները: Յուրաքանչյուր աշխատող շաբաթվա կտրվածքով ներկայացրել է հաշվետվություն, որը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել առցանց կրթության թերությունների և առավելությունների մասին: Ա.Դավթյանն ընդգծեց, որ դասերն իրականացվել են ըստ դասացուցակի, տեխնիկական խնդիրների պատճառով եղել են ժամերի որոշակի փոփոխություններ, սակայն դրանք էապես չեն խոչընդոտել դասապրոցեսի իրականացմանը: Եղել են դասախոսներ, ովքեր դասերն իրականացրել են անհատական Zoom հարթակներում, սակայն աշխատակիցները հնարավորություն են ունեցել վերահսկելու գործընթացը: Ուսանողների հաճախելիությունը տարբեր կուրսերում միջինում կազմել է 50-100%:

Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ում առցանց ուսուցման կազմակերպման մեկ ամսվա արդյունքները համարել բավարար, Ուսումնամեթոդական վարչությանը հանձնարարվեց հետևողական լինել դասերի իրականացմանը:

Ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանն իրականացվել է պատշաճ կարգով, նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան: Չներկայացված ուսանողներ չեն եղել, որոշ առարկաներից եղել են լուծարքներ:

Որոշվեց ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին դեկանների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Հեռակա ուսուցման դասապրոցեսի վերսկսման նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեց Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ մայիսի 4-ից հաստատված գրաֆիկով իրականացվելու են Հեռակա ուսուցման բաժնի՝ մարտ ամսվա համար նախատեսված ու բացթողնված դասերը: Վերահաստատված դասացուցակները մինչև մայիսի 2-ը կուղարկվեն դասախոսներին և ուսանողներին: Մ.Զուրաբյանը հավելեց, որ հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսերում ապրիլին արդեն անցկացվել է 2019-20 ուստարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանը, և լրացվել են մարտ ամսին բացթողնված դասերը: Իրականացվել են նաև 5-րդ կուրսերի՝ երկրորդ կիսամյակի համար նախատեսված դասերը: Մայիսի 11-ից սկսվելու է 5-րդ կուրսերի երկրորդ կիսամյակի լուծարքային շրջանը:

Որոշվեց Ուսումնամեթոդական վարչությանը և Հեռակա ուսուցման բաժնին հանձնարարել, մայիսի 4-ից, ըստ կազմված դասացուցակների, վերահսկել հեռակա ուսուցման առցանց դասերը:

Ուսման վարձավճարների հավաքագրման ընթացքի մասին զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ուսանողները, չնայած ստեղծված իրավիճակին, աստիճանաբար սկսել են վճարել ուսման վարձավճարները, և մասնաճյուղի ղեկավարությունը ձեռնարկել է անհրաժեշտ միջոցառումներ աշխատավարձերը ժամանակին և ամբողջական վճարելու համար:

Որոշվեց Մ.Մխիթարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է առաջիկա շաբաթում ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների համար վերապատրաստման առցանց դասընթաց կազմակերպելու հարցը: Մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի մասնագետ Ն.Ղազարյանի և ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանի կողմից մայիսի 1-ից կիրականացվի «Ինչպե՞ս օգտագործել Google forms ձևաչափի հնարավորությունները առցանց քննությունների համար» դասընթացը:

Որոշվեց, որ դասընթացները հաջող ավարտած դասախոսները համապատասխան կրեդիտներ կստանան վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում:

Հաջորդ ընթացիկ հարցը վերաբերում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների առցանց նախապաշտպանություններին. որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը և ֆակուլտետների դեկաններին հաստատված ժամանակացույցներին համապատասխան կազմակերպել նախապաշտպանությունները և վերլուծություն պատրաստել առցանց աշխատակարգի վերաբերյալ վերհանված խնդիրների շուրջ: