Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արհբյուրո

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն գործում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և ԵՊՀ ԻՄ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի

ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի աշխատանքային հիմնական գործառույթներն են.
  • մասնակցել ուսումնական և այլ ծրագրերի մշակմանն ու դրանց կենսագործմանը,
  • գործատուին ներկայացնել առաջարկություններ`աշխատողների աշխատանքի և հանգստի պայմանների բարելավման, նոր տեխնիկայի ներդրման, արտադրական նորմաների վերանայման, աշխատանքի վարձատրության չափի և կարգի վերաբերյալ,
  • համագործակցել ԵՊՀ արհեսակցական կազմակերպության հետ` իրականացնելով համատեղ միջոցառումներ տոնական, հիշատակի և սգո օերին,
  • մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցել սոցիալապես անապահով աշխատակիցների բժշկական օգնության ծախսերը,
  • մասնակի փոխհատուցել աշխատակիցների ընտանիքների անդամների հետ պատահած դժբախտ դեպքերի  ծախսերը,
  • օժանդակել աշխատակիցների ամառային հանգստի կազմակերպմանը,
  • իրականացնել մշակութային, զբոսաշրջային և մարզական միջոցառումներ,
  • ապահովել աշխատանքային հարաբերություններում ծագած տարաձայնությունների արդարացի լուծումը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոն ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հետ իր առաքելությունն իրականացնելու  և կանոնադրական խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար շարունակում է արդեն ավանդույթ դարձած սոցիալական ուղղվածությամբ միջոցառումները: ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի նախաձեռնությամբ, սկսած 2009 թվականից,

ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման համար անցկացվող մրցույթների կազմակերպման գործնթացն առավել թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև աշխատակիցների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները բացառելու նպատակով` ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով ֆակուլտետների մրցութային հանձնաժողովներում ընգրկվել են ֆակուլտետների արհբյուրոների ներկայացուցիչները:
 
ԵՊՀ ԻՄ արհբյուրոյի կազմը
Նախագահ  
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ., Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիսիտենտ, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան
Քարտուղար  
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի բ.գ.թ., Հում. գիտ. ֆակ., Հ. լեզու և գրակ. ամբիոնի ասիստենտ
Անդամներ  
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ
Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի Տնտ. Ֆակ., Տուրիզմի կառավարման և  մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի Բն. գիտ. ֆակ., Ընդհանուր ֆիզիկայի լաբորատորիաների վարիչ
Հովհաննիսյան Սերգեյ Թորգոմի Կիր. արվ. ֆակ, Գծանկարի գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ