Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք

  • Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք – 2016