Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

140 մասնակից 17 երկրից. ԵՊՀ ԻՄ-ն իրականացրեց «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» միջազգային գիտագործնական համաժողովը

1. գլխավոր2022թ. մարտի 15-16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կողմից առկա և առցանց ձևաչափով իրականացված «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» միջազգային երիտասարդական գիտագործնական համաժողովին մասնակցություն ունեցան 17 երկրի շուրջ 140 ներկայացուցիչներ՝ երիտասարդ դասախոսներ և գիտնականներ, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի տարբեր մասնագիտությունների  ուսանողներ:

Համաժողովի լեզուներն էին հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը:

Միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովի նպատակն էր ուսանողական հետազոտությունների խթանումը, ուսանողների, ասպիրանտների ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը, ուսանողների և դասախոսների ներբուհական և միջբուհական համագործակցության զարգացումը, երիտասարդության ուշադրության կենտրոնացումը ժամանակակից մանկավարժական հետազոտությունների կարևորության վրա:

Համաժողովի ուղղություններն էին.

 1. Մասնագիտական-մանկավարժական կրթության զարգացման միտումներն այսօր և վաղը:
 2. Ապագա մանկավարժների մասնագիտական կոմպետենցիաները:
 3. Մանկավարժական գործունեության կազմակերպման նորարարական սկզբունքներն ու մոտեցումները:
 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կրթության մեջ:
 5. Դպրոցում / բուհում կրթական միջավայրի նախագծումն ու ձևավորումը:
 6. Դաստիարակչական աշխատանքը կրթության համակարգում:
 7. Մշակույթի դերը դաստիարակության և կրթության մեջ:
 8. Սիներգետիկա. նոր ուղղություն հոգևոր-բարոյական դաստիարակության համար:
 9. Մանկավարժությունը, հոգեբանությունը, տեղեկատվական-հաղորդակցական միջավայրը որպես նոր հնարավորությունների աղբյուր:
 10. Առողջության սահմանափակ հնարավորություններով սովորողների ուսուցումը և դաստիարակությունը:
 11. Կրթության էկոլոգիական ասպեկտները ժամանակակից պայմաններում:
 12. Գրականության, oտար լեզուների և միջմշակութային հաղորդակցության դասավանդման մեթոդիկան:

Համաժողովի բացման և ողջույնի խոսքով հանդես եկան նախ ԵՊՀ ԻՄ-ի  կազմակերպչական խմբի անդամները՝ խմբի նախագահ, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը,  նախագահի տեղակալ, ԲԳՌԱ պրոֆեսոր, ԵՊՀ ԻՄ-ի օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ, մ.գ.թ. Սվետլանա Մինասյանը (ողջույնի խոսքը՝ այստեղ, ապա միջազգային գործընկերները՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, մանկավարժության և հոգեբանության ինստիտուտի տնօրեն, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր Տատյանա Սախարովան, Մանկավարժական կրթության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի սոցիալական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Սվետլանա Սերյակովան, Ռուսաստանի պետական պրոֆեսիոնալ-մանկավարժական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ալյոնա Եվտյուգինան (այլ մանրամասների կարող եք ծանոթանալ համաժողովի ծրագրում):

Ուսանողների համար հետաքրքիր զեկուցումով հանդես եկավ Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի միջազգային կրթական ծրագրերի ինստիտուտի ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի, տեղեկատվական գիտություններում մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս Անդրեյ Կուզնեցովը:

Երկու օր 4 խմբերով զուգահեռ իրականացված համաժողովը կարելի է անվանել միջազգային երիտասարդական ֆորում, քանի որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆը, Չինաստանը, Ալժիրը, Բելառուսը, Բուլղարիան, Իրաքը, Իտալիան, Հունաստանը, Վրաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Լեհաստանը, Սլովակիան, Ուզբեկստանը և Ուկրաինան ներկայացնում էին ավելի քան 140 մասնակիցներ:

Քննարկման շրջանակը լայն էր. աշխատանքներն ուղղված էին բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերի հիմնախնդիրների որոնմանն ու հետազոտմանը, դիզայնի և տեխնոլոգիաների փոխանցման զարգացման համար անհրաժեշտ հիմնական բաղադրիչների բացահայտմանը: Կարելի է նշել այնպիսի աշխատանքներ, ինչպիսիք են «Թվային ռեսուրսների օգտագործումը օտար լեզուների ուսուցման մեջ», «Լեգոյի կառուցումը որպես մանկավարժական տեսանկյունից նախադպրոցական կրթության ռոբոտաշինության յուրացման սկզբնական փուլ», «Դեռահասների մոտ հուզական ինտելեկտի զարգացման միջոցով քննադատական մտածողության ձևավորումը. օտար լեզվի ուսուցում», «Telegram»-ով դասավանդելը որպես ռուսաց լեզվի ուսուցման մոտիվացիոն գործոն», «Անգլերենի մասնագիտական բառապաշարի ուսուցում՝ հիմնված կորպուսային լեզվաբանության վրա», «Դպրոցականների՝ չափորոշիչների վրա հիմնված գնահատման տեխնոլոգիան խմբային աշխատանքի կազմակերպման և իրականացման գործում», «Արվեստի ազդեցությունը երեխայի զարգացման, դաստիարակության և հոգեբանական վիճակի վրա», «Ու՞մ է պատկանում դասարանը «շրջելու» գաղափարը», «Սինգապուրյան մեթոդիկայի առաջացման պատմությունը» և բազմաթիվ այլ հետազոտություններ:

Կազմակերպիչների հավաստմամբ՝ այս համաժողովը “Project Ijevan Valey Ed Tech” երկարատև ծրագրի առաջին միջոցառումն է: Այն կդառնա պարբերական, և դրա շրջանակներում ձևավորված ազգային և միջազգային համագործակցությամբ Իջևանի մասնաճյուղը կմշակի կրթական ոլորտում հետազոտական տարբեր նախագծեր և կմասնակցի միջազգային ծրագրերի՝ երիտասարդության շրջանում զարգացնելով մանկավարժական մասնագիտությունների հանրահռչակումը, ընդլայնելով գործող մագիստրոսական ծրագիրը՝ հիմնված հետազոտությունների, լաբորատոր աշխատանքների և փորձերի վրա:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ղեկավարության և ողջ անձնակազմի անունից իրականացված մեծածավալ աշխատանքի համար շնորհակալություն ենք հայտնում միջազգային գիտագործնական համաժողովի բոլոր կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, մոդերատոր-համակարգողներին, ովքեր մեկնաբանել են ուսանողների աշխատանքը, տվել մեթոդական ցուցումներ և գնահատել մասնակիցների հետազոտությունները:

Համաժողովի նյութերը հրապարակվել են առանձին էլեկտրոնային ժողովածուով (մասնակիցների գիտական հոդվածների ժողովածուի գրախոսներ՝ Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Հմայակի Պետրոսյան, Մանկավարժական կրթության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի սոցիալական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Սերյակովա Ս. Բ.):

Մասնակիցները նաև կստանան հավաստագրեր:

Հոդվածների ժողովածուն՝ այստեղ:

Միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովի կազմակերպչական խումբ 

 

Մասնաճյուղում կայացավ «Ես վստահում եմ իմ բուհին» խորագրով աշխատաժողովը՝ նվիրված ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակին

1. գլխավոր

 2019թ. դեկտեմբերի 5-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում մասնաճյուղում կայացավ «Ես վստահում եմ իմ բուհին» խորագրով աշխատաժողովը, որը կազմակերպել էր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինը:

Աշխատաժողովին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Որպես բանախոսներ ընդգրկված էին Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ Հ.Մովսեսյանը, Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ Ա.Մարդանյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Գ.Հարությունյանը, գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ:

Բացման խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը և ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը՝ ներկայացնելով աշխատաժողովի հիմնական նպատակը, այն է՝ վերհանել մասնաճյուղի ուսանողների և դասախոսների մոտիվացիային խոչընդոտող գործոնները և առաջարկել նրանց մոտիվացիայի բարձրացման ուղիներ, ուրվագծեցին քննարկվելիք հարցերի շրջանակը, խնդիրները:

Այնուհետև բանախոսները ներկայացրին թեմայի վերաբերյալ իրենց տեսակետները, պատասխանեցին մասնակիցների հարցերին:

Տեղի ունեցան ազատ քննարկումներ և երկու առցանց հարցում, որոնց ընթացքում աշխատաժողովի մասնակիցները փորձեցին գտնել հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 • Ինչու՞ են երիտասարդները ցանկանում սովորել բուհում:
 • Ինչու՞ ուսանողը չի սովորում:
 • Ինչպե՞ս անել, որ նա սովորի:
 • Ինչու՞ է դասախոսը սովորեցնում, և որ՞ն է նրա մոտիվացիան:
 • Ի՞նչ խնդիրներ են ազդում դասախոսի մոտիվացիայի նվազման վրա:
 • Որո՞նք են այն խնդիրները, որոնց բախվում է դասախոսը ուսանողի մոտիվացիայի բացակայության դեպքում:

Ցուցադրվեց մոտիվացիոն փոքրիկ ֆիլմ, որից հետո ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Ա.Հովսեփյանը ներկայացրեց դասախոսների շրջանում, իսկ ուսանողուհի Ս.Միրզոյանը՝ ուսանողների շրջանում իրականացված հետազոտության արդյունքները:

ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Ա.Մարդանյանն էլ ներկայացրեց մասնաճյուղից բավարարվածության հարցման արդյունքները:

Ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը՝ ցանկություն հայտնելով, որ հաճախակի կազմակերպվեն նման քննարկումներ, ինչպիսին էր այդ աշխատաժողովը, որի ընթացքում դիտարկվեցին տարբեր տեսակետներ, վերհանվեցին խնդիրներ, առաջարկվեցին և կանխորոշվեցին դրանց լուծման համար ուղիներ:

Մասնաճյուղում կայացավ ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախաձեռնած «Կրթության և տնտեսության համագործակցությունը մարզերում» թեմայով համաժողովը

1. գլխավոր

 2019թ. հոկտեմբերի 23-ին «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում−համագործակցություն» ծրագրի շրջանակում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը «Բիզնես և կրթությունհամագործակցություն» հիմնադրամի հետ միասին ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացրին «Կրթության և տնտեսության համագործակցությունը մարզերում» թեմայով համաժողով:

Այն նպատակ ուներ նպաստելու մարզերում աշխատաշուկա-մասնագիտական կրթություն համագործակցության ամրապնդմանը,  մասնագիտական և կրթության համակարգի բարելավմանն ուղղված երկխոսության ձևավորմանը:

Համաժողովում հիմնականում ներգրավված էին երեք շահագրգիռ կողմերի (կառավարման մարմին−գործատու−կրթական հաստատություն) ներկայացուցիչներ:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Գրիշա Թամրազյանը, ՀՀ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը, գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ)–
համագործակցություն» ծրագրի ղեկավար Ուտե Ֆոկը, «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում−համագործակցություն» ծրագրի
ղեկավար, «Բիզնես և կրթություն-գործընկերություն» հիմնադրամի (ԲԿԳ)
հիմնադիր Մարինե ժամկոչյանը:

Համաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի, մասնավորապես՝ ՀՀ Տավուշի մարզի աշխատաշուկայի կարիքներն ու պահանջները, ձեռնարկությունների դերը նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության հարցերում, ներկայացվեցին կրթական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում կատարվող աշխատանքները:

Առանձին զեկուցումներով հանդես եկան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության՝ Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյանը, Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում−համագործակցություն» ծրագրի ղեկավար Մարինե ժամկոչյանը, Բերդի պետական բազմագործառութային քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար Աննա Ավալյանը, «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» ծրագրի ներկայացուցիչ, Հայաստանի շահերի պաշտպանության փորձագետ Լիլիթ Չիթչյանը:

Այնուհետև զեկուցողները պատասխանեցին համաժողովի մասնակիցների հարցերին, իրականացվեց խմբերով քննարկում հետևյալ թեմաներով՝ «Տնտեսության և կրթության երկխոսության խնդիրները Տավուշի մարզում», «Գործընկերներ կողմերից յուրաքանչյուրի դերը», «Բիզնես և կրթություն երկխոսության աջակցման ձնաչափերը, գործիքները»:

Վերջում տեղի ունեցավ ամփոփում, ներկայացվեցին համաժողովի արդյունքները:

Համաժողովից հետո Երևանից ժամանած մասնակիցների համար կազմակերպվեցին այցեր Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան, Բերդի պետական բազմագործառութային քոլեջ և «Տավուշ տեքստիլ» ընկերություն:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Անկախության առաջնեկը» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը

20191005_115041

 2019թ. հոկտեմբերի 5-6-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Անկախության առաջնեկը» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը, որին մասնակցեցին 38 ուսանողներ ՀՀ տարբեր բուհերից և մասնաճյուղից:

Առաջին օրը տեղի ունեցավ գիտաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը. պլենար նիստին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տարբեր մասնագիտությունների ուսանողներ, դասախոսներ, ներկա էր Իջևան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Հայկ Ղալումյանը:

Պլենար նիստը բացեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը՝ ողջունելով և շնորհավորելով ներկաներին բուհի հիմնադրման 25-ամյակի առթիվ: Նա համառոտ ակնարկով ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի պատմությունը, ընդգծեց, որ պատահական չի ընտրվել «Անկախության առաջնեկը» խորագիրը. բուհի հիմքերը դրվել են ՀՀ անկախության հռչակումից մեկ ամիս անց:

Ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Հրանտ Ղարագյոզյանը՝ հույս հայտնելով, որ գիտական այս նստաշրջանը կդառնա գիտական տարաբնույթ քննարկումների հարթակ, կստեղծի ամուր կապեր ՀՀ մի շարք համալսարանների միջև: Նա շնորհակալություն հայտնեց պետական և մասնավոր կազմակերպություններին՝ ֆինանսական և նյութական աջակցություն ցուցաբերելու համար, մասնավորապես՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղին, Իջևանի համայնքապետարանին, Մարանի սուպերմարկետին և ՀԷՑ ընկերության «Աղստև» մասնաճյուղին:

Պլենար նիստից հետո գիտաժողովը շարունակվեց մասնագիտական 3 բաժանմունքներում՝ Տնտեսագիտության և բնական գիտությունների բաժանմունք, Պատմաիրավագիտության բաժանմունք, Հասարակական գիտությունների բաժանմունք (հայ և ռուս բանասիրություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, արվեստ):

 

Այնուհետև բաժանմունքների ղեկավարներն իրենց կարծիքներն արտահայտեցին ուսանողների ներկայացրած զեկուցումների վերաբերյալ, տեղի ունեցավ հավաստագրերի հանձնման պաշտոնական արարողությունը:

Այլ բուհերից ժամանած ուսանողների համար կազմակերպվեց շրջայց Իջևան քաղաքում, իսկ վերադարձից հետո՝ ինտելեկտուալ խաղ:

Երկրորդ օրը նվիրված էր գիտաճանաչողական այցերին, որոնց շրջանակներում այլ բուհերի ուսանողները ՈՒԳԸ անդամների ուղեկցությամբ այցելեցին Իջևանի բուսաբանական այգի, Հաղարծնի և Գոշավանքի վանական համալիրներ:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ «Անձի զարգացման համընդհանուր հմտությունները` որպես աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակ լինելու գրավական» խորագրով աշխատաժողով

DSCN9351 2019թ. օգոստոսի 27-ին «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի (2018-2020 թթ.) շրջանակներում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Անձի զարգացման համընդհանուր հմտությունները` որպես աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակ լինելու գրավական» խորագրով աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից՝ «ՕքսԵՋեն» երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի և ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ համագործակցությամբ:

Աշխատաժողովին մասնակցում էին Տավուշի մարզպետարանի, «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական անձնակազմի անդամներ, ուսանողներ, մարզի գործատուներ և երիտասարդներ:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանը, «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի EU4Y ծրագրի համակարգող Զարուհի Տոնոյանը, «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության՝ շահերի պաշտպանության փորձագետ Լիլիթ Չիտչյանը, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի՝ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի ԺՊ Մանե Ղազումյանը:

Կարևորելով նման աշխատաժողովի անցկացումը՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանը մասնավորապես նշեց. «Շատ հաճախ բավականին խելացի, զարգացած, լավ սովորած երիտասարդը անգլերենով ազատ հաղորդակցման հմտությունների բացակայության կամ համակարգչային որոշակի ծրագրերի իմացության բացակայության պատճառով մրցունակ չէ աշխատաշուկայում: Այնինչ նախաձեռնողականությունը, կամավորությունը, ինքնազարգացման մոտիվացիան խնդիրներ են, որոնք կրթության ընթացքում չէ որ միայն պետք է տալ… Շատ կարևորում եմ ձեր դերը, իսկապես շատ կարևոր և անհրաժեշտ գործ եք անում… Այս պահին մասնաճյուղն իրականացնում է առկա ուսուցման 13 կրթական ծրագիր. կարելի է վերցնել թիրախային կոնկրետ մեկ կամ երկու կրթական ծրագիր, փորձել հասկանալ դժվարությունները, խնդիրները և լուծել դրանք…»:

Զարուհի Տոնոյանը շնորհակալություն հայտնեց պարոն Ցուցուլյանին և իր գոհունակությունը հայտնեց, որ աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակությանը վերաբերող խնդիրների մասին խոսում է հենց բուհի ներկայացուցիչը՝ կարևորելով ոչ ֆորմալ կրթության և համընդհանուր հմտությունների դերը:

Ողջունելով նմանատիպ նախաձեռնությունները՝ Մանե Ղազումյանը ևս կարևորեց ոչ ֆորմալ կրթության դերը երիտասարդների՝ հետագա աշխատանք ձեռք բերելու գործում և հույս հայտնեց, որ այդպիսի հանդիպումները նաև հիմք կհանդիսանան, որ իրենք առաջարկություններ ներկայացնեն համապատասխան կառույցներին՝ հետագայում ոչ ֆորմալ կրթության տարրերը կրթության պետական մակարդակում ներդնելու համար:

Աշխատաժողովի ընթացքում բանախոսեցին «Անձի զարգացման համընդհանուր հմտություններ» դասընթացի մասնակիցները և գործատուներ, կատարվեց քննարկում հարց ու պատասխանի ձևով:

Այնուհետև աշխատաժողովի պատասխանատուները, մասնակիցներին բաժանելով երեք խմբի (Խումբ մեկ՝ Կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ-մասնավոր հատված-երիտասարդներ, Խումբ երկու՝ ՔՀԿ ներկայացուցիչներ-մասնավոր հատված-երիտասարդներ, Խումբ երեք՝ պետական հատված-մասնավոր հատված-երիտասարդներ), նրանց հետ իրականացրին թեմատիկ աշխատանքներ (երիտասարդները և աշխատաշուկան. խոչընդոտներ, ձեռքբերումներ):

Վերջում ներկայացվեց քննարկման արդյունքների և հետագա քայլերի մասին: