Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դասացուցակ

 

         ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  2022-23 ուստարի, I  կիսամյակ                                          

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  2021-22 ուստարի, II  կիսամյակ