Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մանկավարժության եվ հոգեբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` մանկ. գիտ. թեկն., ասիստենտ  Հարությունյան Լիանա Միքայելի

Ամբիոնի վարիչ` մանկ. գիտ. թեկն., ասիստենտ  Հարությունյան Լիանա Միքայելի“Հոգեբանություն և սոցիոլոգիա” ամբիոնը հիմնադրվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին  վարիչն  էր հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռուբեն Աղուզումցյանը:  1994թ-ին ամբիոնը վերանվանվել է “Մանկավարժություն և հոգեբանություն”, որի վարիչն էր հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մելսիկ  Մկրտումյանը:  2011թ-ից ամբիոնը  ղեկավարել  է հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վլադիմիր Միքայելյանը: 2013 թ. սեպտեմբերից՝  մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վաչիկ Բրուտյանը:
 2016թ.-ից ամբիոնի վարիչը մանկ. գիտ. թեկն., ասիստենտ Լիանա Միքայելի Հարությունյանն է: 
Ամբիոնում ուսուցումը  կազմակերպվում է ինչպես “Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտության ուսանողների համար, այնպես էլ ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր մասնագիտություններին:

Ուսումնակրթական գործընթացը կազմակերպվում է մանկավարժության և հոգեբանության գիտությունների ժամանակակից ուսումնական բակալավրի ծրագրերի շրջանակներում, որոնց միջոցով  լուծվում են կրթության և հասարակության մեջ առկա հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները: Ուսուցումը անցկացվում է դասախոսությունների, սեմինար-գործնական պարապմունքների,  գիտական զեկույցների, շնորհանդեսների մեթոդներով: Պարապմունքների ընթացքում օգտագործվում են դիդակտիկ նյութեր և ժամանակակից համակարգչային տեղեկատվական – հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնային դասագրքեր: Ամբիոնի կողմից հրատարակվել  են  մի շարք մենագրություններ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ:

2011թ. մանկավարժության և հոգեբանության  ամբիոնում ստեղծվել է կիրառական հոգեբանության լաբորատորիա` “Հոգեբանություն” մասնագիտության ուղղությամբ գործնական ծրագրեր մշակելու և պրակտիկայում իրականացնելու, գործնական ուսուցման թրեյնինգային խմբեր ստեղծելու, մարզի բնակչության շրջանում հոգեբանական խորհրդատվություն կազմակերպելու նպատակով:

“Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտության շրջանավարտները, ստանալով  համապատասխան բակալավրի որակավորում, աշխատանքի են անցնում կրթական    համակարգի ոլորտում /սոցիալական բարեգործական կազմակերպություններում, նախադպրոցական  ու դպրոցական, բուհական,  հոգեբանական վերականգնողական կենտրոններում, քրեակատարողական հիմնարկներում և այլն/:

“Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտության բարձր կուրսերի  ուսանողներն իրենց ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներն անց են կացնում  հիմնականում  կրթական հաստատություններում,  հոգեբանական վերականգնողական կենտրոններում, քրեակատարողական հիմնարկներում, բժշկական կենտրոններում, ֆինանսատնտեսական կառույցներում, մանկատներում և այլն:

Ուսումնական աշխատանքներին զուգընթաց ամբիոնը կատարում է գիտահետազոտական աշխատանք, որն ապահովում է շարունակական կրթության սկզբունքը: Ամբիոնը մեծ ուշադրություն է դարձնում դասախոսությունների որակի բարելավմանը, գիտահետազոտական աշխատանքների  արդյունավետության բարձրացմանը և երիտասարդ կադրերի պատրաստմանը: Ամբիոնում  այսօր աշխատում է բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ:

Մասնաճյուղում գործում է նաև “Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտության հեռակա ուսուցում, որը իրականացվում է վերը նշված գործընթացներով:

2016թ.-ից ամբիոնը իրականացնում է “Ընդհանուր մանկավարժություն” մասնագիտության “Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա” կրթական ծրագիրը:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում 2016թ.ին ստեղծվել է Գործնական հոգեբանության ակումբ:

Ակումբի ստեղծման նպատակն է զարգացնել ուսանողների կառուցողական շփման ունակությունները՝ կյանքի զանազան իրավիճակներ քննարկելու, անհատական խորհրդատվություններ տալու, հոգեբանական վարժություններ, թրեյնինգներ, կլոր սեղաններ, հոգեբանական թեմաներով ազատ բանավեճեր կազմակերպելու միջոցով:

Ակումբը հնարավորություն կտա կազմակերպել հանդիպումներ ուսանողների հետ,  որտեղ կլոր սեղանի շուրջ կքննարկվեն կյանքի իրավիճակներ, կիրականացվեն հոգեբանական վարժություններ, կկազմակերպվեն ազատ բանավեճեր հոգեբանական թեմաներով:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

 
 
 
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» ամբիոնի կատարած ուսումնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքների հաշվետվություններ
 

 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հարությունյան Լիանա Միքայելի մանկ. գիտ. թեկն., ասիստենտ, ամբ. վարիչ
Ավագիմյան Հայկ Ռոդիկի հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ
Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ
Կոբելյան Արթուր Թենգիզի հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ
Սարգսյան Վաչագան Պետրոսի բժշկ. գիտ. թեկն., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն Կարոյի հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ
Սարգսյան Դիանա Յուրայի հոգ. գիտ. թեկն., ասիստենտ
Քամալյան Աննա Սերյոժայի հոգ. գիտ. թեկն., ասիստենտ
Հայրապետյան Լուսինե Խաչատուրի մանկ. գիտ. թեկն., ասիստենտ
Հովակիմյան Աննա Գիգուշի ասիստենտ
Բաղդասարյան Շուշան Կառլենի դասախոս
Պոնոմարենկո Իրինա Ռոմանի դասախոս
Մելիքսեթյան Վիկտորյա Գրիշայի դասախոս
Նազինյան Նարինե Գագիկի դասախոս
Սարգսյան Աիդա Գուրգենի դասախոս
Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի դասախոս
Փաշինյան Աշոտ Գուրգենի դասախոս
Ստեփանյան Լիլիթ Ռևիկի Գործավար-օպերատոր

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Հեռ.` (+37493) 26 06 57
Էլ. փոստ` stepanyan.lil@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

___________________________

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|