Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

 

  • 2018 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

  – Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  

–  Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

 

 

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

  – Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  

 
  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

 – Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

 

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`