Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ   

  • ԻԿՄ-3                                                                                                                                   
  • ԻԿՄ 4- ավարտական

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա                                                                                                                                                                                          
  • Բնապահպանություն և բնօգտագործում                                                                                                                                                                                                                                     

______________________________________________________________________

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

Էջեր