Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

Մասնաճյուղի հիմնադրման օրից տնտեսագիտական ֆակուլտետում գործել են 3  ամբիոններ` «Տնտեսագիտության տեսություն և  արտադրողական ուժերի  տեղաբաշխում»,  ամբիոնի վարիչ` աշխ. գիտ. թեկն. Վ.Մանասյան, «Մակրոէկոնոմիկա  և  միկրոէկոնոմիկա»,  ամբիոնի  վարիչ` տնտ. դոկտոր Յու.Սուվարյան, «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում», ամբիոնի  վարիչ` տնտ. գիտ. թեկն.  Լ.Բադանյան  /1992թ./:

1996 թ.-ին «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում» ամբիոնը վերանվանվել է ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոն, որը  ղեկավարել է  տնտ.  գիտ.  թեկն., դոցենտ  Ա.Սարդարյանը, իսկ «Տնտեսագիտության  տեսություն  և  արտադրողական  ուժերի  տեղաբաշխում» և «Մակրոէկոնոմիկա  և  միկրոէկոնոմիկա»  ամբիոնները միավորվել են` ձևավորելով  «Տնտեսագիտության  տեսություն  և   ընդհանուր  տնտեսագիտություն» ամբիոնը, որը ղեկավարել է աշխ. գիտ. թեկն. Վ.Մանասյանը, այնուհետև տնտ. գիտ. թեկն. Վ.Հովսեփյանը /2003թ./: 2003 թ.-ին ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոնը վերանվանվել է «Ֆինանսահաշվային» ամբիոն,  որը ղեկավարել է տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Գալստյանը:  2007 թ.-ին  երկու ամբիոնները միավորվել են և ձևավորվել է ընդհանուր տնտեսագիտության  ամբիոնը, որը ղեկավարել է  տնտ.  գիտ.  թեկն., դոցենտ  Վ.Ե.Հովսեփյանը: 2012թ.-2017թ. ամբիոնի վարիչն էր   տ.գ.դ., պրոֆեսոր  Հ.Ա.Մարզպանյանը: 2017-2022թ. ամբիոնի վարիչն էր տ.գ.դ., պրոֆեսոր  Մ. Վ. Միքայելյանը:

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է  մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

2023-2024 ուստարվա աշխատանքային պլան

2023-2024 ուստարվա Դասախոսական  կազմի  զբաղվածության գրաֆիկ`  փոխարինողների  ցուցակով   

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասալսումների գրաֆիկ

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

 

                    Ամբիոնի աշխատակազմը

Սիրոյան  Գարիկ  Աշոտի տ.գ.թ.,  դոցենտ, ամբիոնի վարիչի ժ/պ
Գալստյան  Գագիկ Սերգեյի տ.գ.թ., պրոֆեսոր
Ավետիսյան  Գայանե   Հրաչիկի տնտ,գ,թ.,  դոցենտ
Մարգարյան  Հասմիկ  Գառնիկի տ.գ.թ., դոցենտ 
Պետրոսյան Գևորգ Կամոյի տ.գ.թ.,  դոցենտ
Մուրադյան  Արթուր  Կարենի տ.գ.թ., ասիստենտ 
Աֆյան  Դիանա  Գրիշայի տ.գ.թ., ասիստենտ 
Շիրխանյան Ալեքսանդր Ալբերտի տ.գ.թ., ասիստենտ
Ալեքսանյան Անժելա Գրիտելի ասիստենտ
Սարիբեկյան  Անուշ Աղաջանի ասիստենտ
Օթարյան  Մհեր  Մերուժանի դասախոս
Տիտանյան Շաքե Աշոտի  դասախոս
Մատինյան Անահիտ Հովհաննեսի դասախոս
Եգանյան  Արփինե     Բաբկենի դասախոս
Երանոսյան  Աշոտ  Գրիգորի դասախոս
Մինասյան Լուսինե Պետրիկի դասախոս
Քարտաշյան Հասմիկ Հարությունի դասախոս
Զախարյան  Ալվինա  Կամիսարի ավագ լաբորանտ

 


Հասցե
ՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալեքսանյան Անժելա

Ավետիսյան Գայանե

Գալստյան Գագիկ

Մինասյան Գևորգ

Մուրադյան Արթուր

Սարիբեկյան Անուշ

Եգանյան Արփինե

 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|
 

Էջեր