Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուղեցույցներ

1

 

 

 Դասընթացի փաթեթ (ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ) (Մեթոդական ուղեցույց դասավանդողների համար)

 

 

 Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց: Մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար

 

 

 Դասընթացի մշակում և կառավարում ուսումնամեթոդական ուղեցույց

 

 

 Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց

302011082160 копия

 

 

 Ինչպես օգտագործել Google forms ձևաչափի հնարավորությունները առցանց քննությունների համար

 

Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում(դասախոսի ձեռնարկ):

 

 Tuning_Guide-001

 Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում և իրականացում:

 

 glossary-of-quality-assurance-01

 

 Որակավորման տերմինաբանական բառարան

 

182206-01 

 

Բոլոնյան համակարգն ուսանողի աչքերով

 

girq

  

ՀՀ բարձրագյուն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 2016-2020  թթ. իրականացման ռազմավարություն