Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր

1. գլխավոր

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի) և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (ի դեմս ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրեն Ա. Ա. Սարգսյանի) միջև կնքվել են համագործակցության հուշագիր և կենտրոնի մագիստրանտների պրակտիկաների կազմակերպման վերաբերյալ պայմանագիր ու համաձայնագիր:

Հուշագրի կնքումը, որի նպատակը Կողմերի միջև կրթական և գիտահետազոտական ոլորտներում գործընկերային հարաբերությունների հաստատումն է, հուշագրով նախատեսված մի շարք ուղղություններով համագործակցության ծրագրերի իրականացումը, նախաձեռնել է ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժինը:

Համագործակցության հիմնական ուղղություններն են.

ա) ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում և ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացվող կրթական ծրագրերի մասին տեղեկությունների տրամադրում, համատեղ կամ կրկնակի որակավորմամբ կրթական ծրագրերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքների քննարկում և կազմակերպում,

բ) ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում և ԵՊՀ ԻՄ-ում մշակված առարկայական ծրագրերի, կրթական ծրագրերի արտաքին փորձագիտական գնահատման աշխատանքների իրականացում,

գ) սովորողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների ակադեմիական շարժունության իրականացում՝ նախապես հաստատելով փոխանակման պայմանները, ֆինանսավորումը,

դ) կրթական ծրագրերի և/կամ առանձին դասընթացների համատեղ մշակում՝ սովորողների համար հնարավորություններ ստեղծելով կրթություն ստանալու նաև հեռաուսուցման միջոցով,

ե) սովորողների և դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստումների, վարպետության դասերի, կլոր սեղանների, թեմատիկ բանավեճերի կազմակերպում,

զ) գիտահետազոտական համատեղ ծրագրերի իրականացում,

է) ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական ամսագրերում ուսումնագիտական համատեղ հետազոտությունների արդյունքների հրատարակում,

ը) Կողմերի ուսանողների գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական, ուսումնական, արտադրական պրակտիկաների փոխադարձ կազմակերպում,

թ) սովորողների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի փոխադարձ ղեկավարում և գրախոսում, գիտակրթական ն մեթոդական գրականության ու մասնագիտական զարգացմանը նպաստող էլեկտրոնային աղբյուրների տրամադրում, գիտական աշխատությունների, դասագրքերի, ուսումնական նյութերի, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում և խմբագրում,

ժ) հանրապետական և միջազգային համատեղ գիտաժողովների կազմակերպում,

ժա) կրթական, գիտական ուղղվածության դրամաշնորհային համատեղ ծրագրերի իրականացում,

ժբ) մյուս Կողմին արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերում որպես գործընկեր ներգրավում,

ժգ) Կողմերի իրականացրած կրթական, գիտական, մշակութային այլ ծրագրերին, կազմակերպած միջոցառումներին մասնակցություն:

Կողմերն իրավունք ունեն հանդես գալու հուշագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման նախաձեռնողի դերում:

Համագործակցության նպատակով, հուշագրի հիման վրա, Կողմերը պարտավորվում են.

ա) ժամանակին միմյանց փոխանցել համապատասխան տեղեկատվություն, որը վերաբերում է հուշագրով նախատեսված համատեղ ծրագրերի ու միջոցառումների անցկացմանը,

բ) անվճար հիմունքներով խորհրդատվություն տրամադրել ծրագրի ու միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման հարցերում,

գ) ապահովել անհրաժեշտ նյութական բազա և պայմաններ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու և միջոցառումներ անցկացնելու համար,

դ) նախօրոք տեղեկացնել միմյանց համագործակցության ընթացքում առաջացող խնդիրների մասին և համատեղ ուժերով ապահովել դրանց լուծումը:

Կողմերի միջև կնքված մեկ այլ փաստաթղթի՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտների պրակտիկայի կազմակերպման մասին պայմանագրի համաձայն՝ կենտրոնի մագիստրանտները հնարավորություն կունենան անցնելու գիտահետազոտական կամ զիտամանկավարժական պրակտիկա ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից կստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ պրակտիկայի ծրագրով նախատեսված հանձնարարությունների իրականացման համար, պրակտիկայի ղեկավարներ կնշանակվեն համապատասխան մասնագիտական հմտություններ ունեցող առաջատար մասնագետները:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Տավուշի թեմի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

Տավուշի թեմ-ԵՊՀ ԻՄ հուշագրի նորութ. նկար

2021թ. ապրիլի 8-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի) և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի (ի դեմս առաջնորդ Տեր Բագրատ  եպիսկոպոս Գալստանյանի) միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

Հուշագրի կնքումը, որի նպատակը երկու կողմերի միջև գործընկերային հարաբերությունների հաստատումն է և համագործակցության ծրագրերի իրականացումը, նախաձեռնել է ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժինը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի համագործակցության հիմնական ուղղություններն են.

 1. Ուսանողական աշխատանքային խմբի ձևավորում՝ Առաջնորդարան-մասնաճյուղ կապ հաստատելու համար,
 2. Ուսանողների և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների միջև պարբերաբար հանդիպումների կազմակերպում,
 3. Ուխտագնացությունների միջոցով գիտաճանաչողական համատեղ արշավների կազմակերպում,
 4. Ազգային երգի և պարի դասընթացների կազմակերպում,
 5. Ուսանողական խորհրդի և Ուսանողական գիտական ընկերության ակումբների նախաձեռնած դասընթացների կազմակերպում Առաջնորդարանում,
 6. Մասնաճյուղի երիտասարդ կամավորական ներուժի օգտագործում,
 7. ՀՀ Տավուշի մարզի միայնակ, առավել խոցելի տարեցների, երեխաների ու երիտասարդների, անհայտ կորածների ընտանիքների, անապահով ընտանիքների, խոցելի համայնքների այցերի իրականացում,
 8. Սույն Հուշագրի շրջանակներում այլ գործողությունների իրականացում:

Կողմերի համագործակցության հիմնական սկզբունքներն են.

 • փոխադարձ վստահություն,
 • պատասխանատվություն,
 • պարտաճանաչություն,
 • որակի վերահսկում,
 • փոխըմբռնում և փոխզիջում,
 • թափանցիկություն,
 • համագործակցություն:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

Վիքիմեդիայի հետ հուշագրի նորութ. նկարը

2021թ. ապրիլի 6-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը (ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի) և «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը (ի դեմս ՀԿ նախագահ Սուսաննա Մկրտչյանի) կնքեցին համագործակցության հուշագիր՝

 • կարևորելով Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության ոլորտում 21-րդ դարի հմտությունների ներդրումն ու տարածումը,
 • խթանելով դասախոսների և ուսանողների շրջանում ազատ և արդի գիտելիքի և դրա ստեղծման հանդեպ հետաքրքրության բարձրացումը,
 • գիտակցելով, որ համագործակցությունը հնարավորություն կընձեռի կրթության ոլորտում ներմուծել ժամանակակից մոտեցումներ և կհարստացնի վիքի հարթակներում որակյալ բովանդակության ստեղծումն ու տարածումը,
 • նպատակ ունենալով ուսանողներին հնարավորություն տալ տեսական գիտելիքներին զուգահեռ ձեռք բերել նաև գործնական հմտություններ:

Կնքված հուշագրով կողմերը պարտավորվեցին՝

 1. համագործակցել Հայաստանում Վիքիմեդիա նախագծերում բովանդակության ստեղծման և զարգացման գործում,
 2. ապահովել Վիքիմեդիա բովանդակությունից օգտվելու և Վիքի գործիքները կրթական գործընթացում ներդնելու գործում:

Համագործակցության շրջանակներում կողմերի պատասխանատվությամբ կիրականացվեն մի շարք աշխատանքներ:

Մասնավորապես ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը պարտավոր է՝      

 1. Աջակցել հայերենով որակյալ բովանդակության ստեղծմանն ու ազատ գիտելիքի տարածմանը համացանցում:
 2. Խրախուսել վիքինախագծերի ներդրումն ուսումնական պրոցեսում և դասախոսների ու ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը Վիքիմեդիա Հայաստանի կողմից իրականացվող ծրագրերին:
 3. Ուսումնական գործընթացի ազդեցության գնահատման մեջ օգտագործել վիքիմեդիա նախագծերում ուսանողների արձանագրած արդյունքների վերաբերյալ Վիքիմեդիա Հայաստանի վիճակագրական տվյալները:
 4. Վիքիպեդիան ու մյուս նախագծերը ուսումնական գործընթացում կիրառելը ներառել դասախոսների գնահատման կարգի մեջ:
 5. Ուսանողների ուսումնական պրակտիկան կազմակերպել նաև Վիքիմեդիա Հայաստան կազմակերպությունում:
 6. Տարածել Վիքիմեդիա Հայաստանի կողմից իրականացվող միջոցառումների մասին տեղեկատվություն համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում:
 7. Վիքիմեդիա Հայաստանի ներկայացուցիչներին հրավիրել մասնակցելու համալսարանի կողմից իրականացվող այն նախաձեռնություններին, որոնք կօգնեն տարածել ագատ գիտելիքի գաղափարն ու Վիքիմեդիա նախագծերում խմբագրելու սկզբունքները:

Վիքիմեդիա Հայաստանը պարտավոր է՝

 1. Պարբերաբար և ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել դասախոսների վերապատրաստում Վիքիմեդիա նախագծերը ուսումնական գործընթացում կիրառելու վերաբերյալ և հընթացս տրամադրել խորհրդատվություն:
 2. Աջակցել դասավանդման գործընթացում Վիքիմեդիա նախագծերի և գործիքների օգնությամբ ուսումնական առաջադրանքների մշակմանը:
 3. Պարբերաբար կազմակերպել ուսանողների՝ վիքիխմբագրման գործիքների վերապատրաստում և, ըստ անհրաժեշտության, տրամադրել մասնագիտական աջակցություն:
 4. Համալսարանի դասախոսների հետ համատեղ կազմել մասնագիտական տարբեր ոլորտներից խմբագրման ենթակա հոդվածների ցանկը:
 5. Համալսարանի կողմից իրականացվող մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներում ներառել Վիքիմեդիա շարժման և վիքիխմբագրման մասին բաղադրիչ և աջակցել դրա ներկայացմանը աշակերտների հետ հանդիպումների ժամանակ:
 6. Համալսարանի ուսանողներին ընձեռել Վիքիմեդիա Հայաստանում վերապատրաստվելու և ուսումնական պրակտիկա անցնելու հնարավորություն:
 7. Համալսարանին տրամադրել Վիքիմեդիա նախագծերում ուսանողների կատարած աշխատանքների ծավալի վերաբերյալ վիճակագրական մանրամասն տվյալներ:

Խորապես ցավակցում ենք…

Ananyan-Garush-Gоurgeni

Խոր վշտով հայտնում ենք, որ 82 տարեկան հասակում՝ 83-ը չբոլորած, կյանքից հեռացավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բազմամյա պատասխանատու և հմուտ աշխատակից Գարուշ Գուրգենի Անանյանը:

Գ.Անանյանը ծնվել է 1938թ. ապրիլի 17-ին Իջևանում՝ արհեստավորների ընտանիքում:

1955թ. ավարտել է Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը:

1959թ. ընդունվել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1964 թ.-ին:

Աշխատել է «Հայրենիքի ձայն» թերթում՝ որպես պատասխանատու քարտուղար:

Այնուհետև եղել է Հայկական ՍՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահի օգնական:

1992 թվականից Գ.Անանյանը աշխատել է Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջ-համալսարանում (1994թ. սեպտեմբերի 19-ի թիվ 440 որոշմամբ այն վերակազմավորվել է որպես Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ)՝ ծավալելով վարչական և դասախոսական գործունեություն:

Մասնավորապես՝ 1992թ. փետրվարից մինչև 2012թ. փետրվարը աշխատել է որպես վարչատնտեսական հարցերի գծով պրոռեկտոր:   

2012թ. փետրվարից մինչև 2013թ. սեպտեմբերը աշխատել է որպես ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի տեղակալ՝ ընդհանուր հարցերի գծով:

2013թ. սեպտեմբերից մինչև 2016թ. սեպտեմբերը եղել է տնօրենի խորհրդական:

2016թ. սեպտեմբերից մինչև 2017թ. մայիսը աշխատել է որպես Վարչատնտեսական վարչության գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի ավագ մասնագետ:

Վարչական աշխատանքին զուգահեռ՝ 1996 թվականից Գ.Անանյանը նաև դասախոսել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում. 1996-2000 թթ. եղել է Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, 2000-2014 թթ.՝ Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ, 2014թ.՝ Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ:

2017թ. մայիսից՝ ԵՊՀ ԻՄ-ում երկար տարիներ աշխատելուց հետո, Գ.Անանյանն անցել է վաստակած հանգստի:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարության և ամբողջ անձնակազմի անունից խորին ցավակցություն ու զորակցություն ենք հայտնում Գարուշ Գուրգենի Անանյանի ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին:

Մասնաճյուղի բազմամյա հմուտ և պատասխանատու աշխատակցի՝ Գ.Անանյանի հիշատակը մշտապես վառ կմնա բոլորիս սրտերում…

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխավոր

2021թ. ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա.Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. Հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 3. Առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների կազմման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 4. Դիմորդների հավաքագրման համար տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Վ.Աղաբաբյան):
 5. Ընթացիկ հարց.
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձերի վճարման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Մ.Մխիթարյան):

Օրակարգի առաջին հարցի մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն իրականացվել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի՝ մարտի 18-30-ը: Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացման է ներկայացվել 23 ուսանող, որոնցից մեկը քննություններին չմասնակցելու, 22 ուսանող՝ ուսման վճարը չմուծելու և քննություններին չմասնակցելու պատճառով: Մինչև 12 կրեդիտ է կուտակել 45 ուսանող՝ 57 առարկայից:

Որոշվեց՝ ելնելով հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներից՝ 23 ուսանողի հեռացնել մասնաճյուղից:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ավարտական կուրսերի քննաշրջանը և առկա ուսուցման ոչ ավարտական կուրսերի ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն իրականացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի՝ ապրիլի 5-10-ն ընկած ժամանակահատվածում: Քննությունները գլխավորապես իրականացվում են առցանց եղանակով, իսկ որոշ քննություններ, դասախոսների և ուսանողների հետ համաձայնեցված, իրականցվում են առկա տարբերակով՝ պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները: Առկա եղանակով մասնաճյուղում նախատեսված է իրականացնել 17 քննություն. Բնական գիտությունների ֆակուլտետում՝ 12, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝ 1, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում՝ 1, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ 3:

Ուսանողներին նախապես տրամադրվել են առարկայական հարցաշարերը, որոնց հիման վրա կազմվել են տոմսերը և ուղարկվել համապատասխան ամբիոններ: Առցանց տարբերակով իրականացվող քննությունները տեսաձայնագրվում են՝ հետագա խնդիրներից խուսափելու և բացթողումները շտկելու նպատակով: Այս պահին ժամանակացույցի խախտումներ և ուսանողների բողոքներ չեն արձանագրվել: Հեռակա ուսուցմամբ ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն սկսվելու են ապրիլի 12-ից, իսկ մագիստրատուրայի քննությունները՝ ապրիլի 13-ից:

Որոշվեց՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ հարցի կապակցությամբ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ֆակուլտետների դեկանները ՈՒՄՎ են ներկայացրել առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսումնական պլանները՝ մասնագիտությունների ժամանակացույցին համապատասխան: Դրանք Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել և կատարվել են համապատասխան ուղղումներ: Այս պահին արդեն պատրաստ են բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսումնական պլանները: Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը ևս պատրաստ է, առարկայական փոփոխություններ չեն լինելու, որոշակի խնդիր էր առաջացել գործնական ժամերի փոփոխության հարցում, որը գրեթե լուծված է: Այժմ աշխատանքներ են իրականացվում 2021-2022 ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանների կազմման ուղղությամբ:

Որոշվեց՝ առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների կազմման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Չորրորդ հարցի մասին զեկուցող Վ.Աղաբաբյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժինը Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում հանդիպումներ է կազմակերպել 5 ավագ, 45 միջնակարգ դպրոցների և 1 վարժարանի 12-րդ դասարանների աշակերտների հետ:

ՄԿՊԿ բաժնի կազմակերպած հանդիպումները նպատակ են ունեցել մարզի ավագ դասարանների աշակերտներին ծանոթացնելու ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2020-2021 ուստարվա ընդունելության մասնագիտություններին, կրթական ծրագրերին և քննություններին, վերհանելու նրանց կարիքները և նախատրամադրվածությունը:

Հանդի­պումների ընթացքում աշակերտները ստացել են մարզում բարձ­րագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունների և ԵՊՀ ԻՄ-ում իրա­կա­նացվող կրթական ծառայությունների մասին իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ավելի սեր­տացնելու և խորացնելու աշակերտ-ուսուցիչ-դասախոս համագործակցությունը:

Այս հարցի կապակցությամբ արտահայտվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա նշեց, որ դպրոց-համալսարան կապն ամրապնդե­լու, դիմորդներին անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով անհրաժեշտ է պարբերաբար կազմակերպել ճանաչողական այցեր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ինչպես նաև դպրոցում ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների մասնակցությամբ իրականացնել թեմատիկ և ակնարկային դասա­խոսություններ ու քննարկում­ներ: Նման հանդիպումները կարևոր են բուհական քննություններին նախապատրաստվող դպրոցականների համար, օգնում են կողմնորոշվելու մասնագիտությունների ընտրության հարցում, ինչպես նաև նպաստում են դպրոց-բուհ հարաբերությունների սերտացմանը: Սակայն համավարակի պայմաններում փոխադարձ այցեր իրականացնելը մի քիչ բարդ է:

Որոշվեց՝ դիմորդների հավաքագրման համար տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին Վ.Աղաբաբյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Հինգերորդ՝ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա, անդրադառնալով ուսման վճարների մուծման դինամիկային, նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ուսման վարձերը վճարվում են, սակայն առկա ուսուցման 5 ուսանող դեռևս 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակից ունի ուսման վճարների պարտք:

Որոշվեց՝ հանձնարարել դեկաններին հետևողական լինել ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձերի վճարմանը:

2