Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ մասնաճյուղն իրականացնում է հեռավար ուսուցում

a. 14

   2020թ. մարտի 16-ից ապրիլի 14-ը  հանրապետությունում արտակարգ դրություն սահմանելու ՀՀ կառավարության որոշմամբ պայմանավորված՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իրականացնում է առցանց ուսուցում՝ ուսանողների ուսումնառությունը չընդհատելու նպատակով:

Առցանց դասավանդման տարբեր համակարգերի («Zoom.us», «Moodle», «Edunext», «Microsoft Teams», «Skype», «WattsApp», «Messenger», «Viber» և այլն), ինչպես նաև «E-mail»-ի միջոցով ԵՊՀ ԻՄ-ի չորս ֆակուլտետները (Տնտեսագիտության, Հումանիտար գիտությունների, Բնական գիտությունների, Կիրառական արվեստի) և Հեռակա ուսուցման բաժինը կազմակերպում են հեռավար ուսուցում: 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանը հավաստիացրեց, որ ֆակուլտետի դասախոսները, 2-3 օրվա ընթացքում ուսանողներին ապահովելով դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ նյութերով (դասագրքեր, դասախոսություներ, շնորհանդեսներ, առաջադրանքներ/խնդիրներ, ռեֆերատների, ինքնուրույն աշխատանքների թեմաներ, թեստեր և այլն), դասացուցակին համապատասխան սկսեցին իրականացնել դասերը: «Այս գործընթացի իրականացումն այնքան էլ խնդրահարույց չէր, քանի որ ֆակուլտետում դասախոս-ուսանող առցանց համագործակցությունը դարձել է մշակույթ: Այս պահին ուսումնական նյութերի բացակայության խնդիր գրեթե չկա: Ֆակուլտետի երկու մասնագիտությունների գծով էլ դասընթացների գերաշիռ մասը հեռավար դասավանդվում է, և մեր կողմից վերահսկվում է այդ գործընթացը: Ավարտական և կուրսային աշխատանքները ևս  ղեկավարվում են հեռավար տարբերակով», – ընդգծեց Գ.Ավետիսյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը նշեց, որ ուսումնական գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ֆակուլտետի յոթ կրթական ծրագրերով դասընթացները կազմակերպվում են առցանց եղանակով: Դասընթացների յուրահատկություններից ելնելով՝ դասախոսները կիրառում են հեռավար ուսուցման տարբեր միջոցներ: Առցանց ուսուցման գործընթացը հնարավորինս վերահսկվում է ֆակուլտետի դեկանի, ամբիոնների վարիչների, կրթական ծրագրերի պատասխանատուների համագործակցությամբ: Անմիջական կապ է ապահովվում կուրսերի ավագների հետ՝ ուսանողների կարծիքներն ու առաջարկները լսելու, թերացումները շտկելու, ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը ներկայացրեց, որ արտակարգ դրության պայմաններում ֆակուլտետն իրականացնում է հեռավար ուսուցում՝ օգտագործելով հնարավոր առցանց հարթակները: «Արդեն ժամանակի հրամայականն էր դասավանդման դասական մեթոդներից անցնելու հեռավար ուսուցման եղանակին: Առցանց ուսուցման գործընթացում ներգրավված են ֆակուլտետի բոլոր դասախոսները, որոնց հետ մշտական կապի մեջ եմ: Դասախոսները վստահեցնում են, որ ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին սպասվածից բարձր է՝ 75-80%», – շեշտեց Մ.Զաքարյանը: 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա.Մարգարյանը նշեց, որ մարտի 16-ից սկսած՝ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ձեռնամուխ եղավ առցանց ուսուցման հնարավորությունների օգտագործմանը, ինչը որոշակի դժվարությունների առիթ տվեց` կախված մասնագիտությունների առանձնահատկություններից: «Արվեստի բնագավառի ուսումնառությունը ենթադրում է դասավանդողների կողմից ուսումնառողների առաջադրանքների կատարման մշտադիտարկում, ստեղծագործական մոտեցումների քննարկում, խնդիրների լուծման յուրատեսակ տարբերակների ընտրություն և այլն, որոնք, ստեղծված իրավիճակի սահմանափակումներից ելնելով, դժվար է լիրարժեք իրականացնել: Այդուհանդերձ, հեռավար ուսուցումն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով  դասավանդողները ուսանողներին տվել են դասընթացների պահանջներից բխող հանձնարարություններ և առաջադրանքներ, իրականացնում են խորհդատվություն և ստանում արձագանքներ`օգտագործելով ժամանակակից էլեկտրոնային գրեթե բոլոր ձևերը: Որպես ֆակուլտետի դեկան՝ ես հաճախակի կապի մեջ եմ դասախոսների, իսկ երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին՝ ուսանողների հետ՝ նրանց կարծիքները և առաջարկները լսելու, ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար», – ընդգծեց Ա.Մարգարյանը:

Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը ներկայացրեց, որ մարտի 14-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունից հետո հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդող դասախոսներին հրահանգվել է ուսանողների էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ նյութերը, ինքնուրույն աշխատանքների թեմաներ, առաջադրանքներ և այլ հանձնարարություններ: Արդեն 2-րդ շաբաթն է, որ դասախոսները տարբեր միջոցներով ուսանողների հետ իրականացնում են առցանց խորհրդատվություններ, դաս-քննարկումներ, սեմինարներ, ապահովում ուսանողների հետ հետադարձ կապը:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

 

Ընթացքի մեջ են «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների ուսումնական պրակտիկաները

1  2019-2020 ուստարվա II կիսամյակում ուսումնական պլանով նախատեսված ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողները պրակտիկայի ղեկավարներ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտներ Լևոն Լաչիկյանի և Ալինա Ուլիխանյանի ուղեկցությամբ այցելեցին զբոսաշրջային տարբեր  ընկերություններ, բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ:

Ուսումնական պրակտիկան իր սահմանված վերջնարդյունքներով ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ամրապնդել, լրացնել և խորացնել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերված տեսական գիտելիքները՝ դրանք կիրառելով գործնականում:

Պարոն Լաչիկյանի խոսքով՝ պրակտիկայի ծրագրերը կազմելիս որոշ մանրամասներ նախապես քննարկվել են նաև ուսանողների հետ՝ նրանց ցանկություններն ու նախասիրությունները պարզելու նպատակով: «Ուսումնական պրակտիկա-1» և «Ուսումնական պրակտիկա-2» ծրագրերում ներառվել են թե՛ սերվիսային ձեռնարկությունները, և թե՛ բնական ու պատմամշակութային հուշարձանները: Ըստ այդմ էլ ուրվագծվել են համապատասխան երթուղիները: Բացի ՀՀ Տավուշի մարզից՝ դրանք ընդգրկում են ևս 3 մարզ՝ Կոտայքի, Շիրակի և Սյունիքի՝ հնարավորություն տալով ուսանողներն ավելի լավ ճանաչելու հայրենի եզերքն ու մայր բնությունը:

Որքան էլ համատեղ են կազմակերպվում ուսումնական պրակտիկաները, յուրաքանչյուր կուրսի ու մասնակցի առջև դրվում են կոնկրետ խնդիրներ: 1-ին կուրսեցիների այցերն ավելի շատ կրում են իմացական-ճանաչողական բնույթ, մինչդեռ 2-րդ կուրսեցիների համար առաջնայինը քննական-վերլուծական ասպեկտն է: Վերջիններս նաև ողջ ուղևորությունը համեմում են բացատրություն-պարզաբանումներով:

Փետրվարին մեկնարկած պրակտիկան սկսվել է ակնարկային դասախոսությամբ, ժամանակացույցի հետ ծանոթացնելով և համապատասխան օրագրերի բաժանմամբ:

«Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսեցիներն իրենց ղեկավարների գլխավորությամբ արդեն այցելել են Տավուշի տուրիզմի զարգացման ու հետազոտության կենտրոն, Իջևանի «Կամար» հյուրատուն, Ենոքավանի «Ապագա տուր», Ենոքավանի ու Դիլիջանի հյուրանոցներ, ինչպես նաև «Դիլիջան» ազգային պարկ:

Ուշագրավն այն է, որ նշյալ բոլոր հասցեներում պրակտիկանտները հանդիպեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտներին, ովքեր հասցրել են ինքնահաստատվել ու դրսևորվել զբոսաշրջության ոլորտում (Տուրիզմի զարգացման ու հետազոտության կենտրոնի աշխատակից Նարեկ Սարդարյանին, «Կամար»-ի հիմնադիր Խաչատուր Համզյանին, «Ապագա տուր»-ի գլխավոր մենեջեր Նարեկ Չատյանին, «Լաստիվեր ռեզորթ»-ի տնօրեն Անի Դավթյանին):

Նշված այցերից կարելի է առանձնացնել հատկապես «Ապագա տուր» և «Դիլիջան» ազգային պարկ մեր ուսանողների այցելությունները: «Ապագա տուր» այցելությունն ուսանելի էր թե՛ առկա ենթակառուցվածքներին, թե՛ զարգացման հեռանկարներին ծանոթանալու առումներով, իսկ «Դիլիջան» ազգային պարկում մեր ուսանողներին ոչ միայն ներկայացվեց առկա կենսաբազմազանությունը, այլև նրանց համար կազմակերպվեց քայլարշավ դեպի Շշնջացող ջրվեժ: Կարևոր է և այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ այցերի ընթացքում մեր ուսանողները ստացան աշխատանքի գործնական առաջարկներ:

Ավարտվեց «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանողների արտադրական պրակտիկան

1. գլխավոր

 2020թ. փետրվարի 2-ից մարտի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանողները ուսումնական պլանով նախատեսված արտադրական պրակտիկա անցան Տավուշի մարզում գործող մի շարք հաստատություններում:

Ուսանողների պրակտիկան կազմակերպվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում, ՀՀ-ում գործող բանկերի Տավուշի մասնաճյուղերում, Տավուշի մարզպետարանում, Իջևանի և Դիլիջանի համայնքապետարաններում, ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչությունում, Տավուշի տարածաշրջանային քոլեջում և այլ կազմակերպություններում:

Պրակտիկայի նպատակն է խորացնել ուսանողների գործնական հմտությունները տնտեսագիտության, ազգային տնտեսության, հաշվապահական հաշվառման, բանկային գործի ոլորտներում, զարգացնել նրանց կարողությունները տեղեկատվության կուտակման և վերլուծության ասպարեզում:

Ուսանողները հնարավորություն են ունեցել կիրառել տեսական գիտելիքները մասնագիտական պրակտիկ գործունեության մեջ:

Պրակտիկայի վայրերում ուսանողները նաև ձեռք են բերել համապատասխան նյութեր, որոնք կօգտագործեն իրենց ավարտական աշխատանքներն իրականացնելիս:

Արտադրական պրակտիկայի ղեկավար Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ Ա.Ալեքսանյանը պրակտիկանտ-ուսանողների հետ սահմանված կարգով իրականացրել է խորհրդատվություններ, պարզաբանել պրակտիկայի նպատակը, խնդիրները, անցկացման ժամկետները, տրամադրել մեթոդական ցուցումներ:

Մեր ուսանողների լավագույն զեկուցումները հրատարակվել են «Вестник научных конференций» ժողովածուում

1. գլխավոր

  ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի կողմից կազմակերպված՝ մասնաճյուղի 25-ամյակին նվիրված ուսանողական գիտական կոնֆերանսի (2019թ. դեկտեմբերի 10) շրջանակներում և դրանից դուրս 2019-2020 ուստարվա դեկտեմբեր-հունվար ամիսների ընթացքում զեկուցումներով հանդես են եկել առկա և հեռակա ուսուցման տարբեր մասնագիտությունների մի շարք ուսանողներ:

Կոնֆերանսին զեկուցում են կարդացել Գերասիմ Ալավերդյանը («ԻԿՄ» 4-րդ կուրս), Դիանա Ներսիսյանը («ՔԿԳ» 4-րդ կուրս),  Նելլի Դավթյանը («ԱԼԳ» 1-ին կուրս): Հետագայում զեկուցումներ են ներկայացրել Ջավահիր Մնացականյանը («ՔԿԳ» 4-րդ կուրս), Քրիստինե Փաշինյանը («ՔԿԳ» 4-րդ կուրս), Անի Ծատուրյանը («ՔԿԳ» 4-րդ կուրս), Լուսինե Դավթյանը (հեռակա ուսուցման «ԲԲ» 2-րդ կուրս), Մարգարիտա Կարապետյանը (ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի ուսանողուհի), Վիգեն Վանեսյանը (ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտ) և ուրիշներ:

Ներկայացված զեկուցումների շարքից ընտրվել են 9 լավագույն զեկուցումները, թարգմանվել և ներկայացվել «Ucom» հրատարակչության  կողմից 2020 թվականի հունվարի 31-ին կազմակերպված «Գիտության և կրթության տեսական և կիրառական հարցերը» խորագրով միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսին:

Զեկուցումները  հրատարակվել են «Вестник научных конференций» («Գիտական կոնֆերանսների բանբեր») ժողովածուում:

Հոդվածների հրատարակության ծախսերը հոգացել է  «Gayluk.am» ընկերությունը:

Շնորհավո՛ր մարտի 8

1. գլխավոր

   Սիրելի՛ կանայք և աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում ենք Կանանց միջազգային օրվա՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ, մաղթում ձեզ անանց ու անսահման սեր և երջանկություն, գարնանային թարմ ու պայծառ տրամադրություն, նվիրական իղձերի իրականացում, անհուն բերկրանք, ամենայն բարիք…

Գարնան չքնաղ ծաղիկների պես լինեք միշտ քնքուշ ու հմայիչ, թարմ ու զգլխիչ, զեփյուռի պես մեղմ, արևի պես ջերմ, լինեք միշտ սիրող և սիրված…

Տոնի նախապատմությունը

Ամբողջ աշխարհում մարտի 8-ը  նշվում է որպես Կանանց միջազգային օր:

Այդ օրվա հետ կապված առաջին պատմական իրադարձությունը 1857թ. մարտի 8-ն էր, երբ Նյու Յորքի տեքստիլ գործարանների կին աշխատողներն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար քայլերթով անցան քաղաքի փողոցներով:

Տոնի պատմությունն ավանդաբար կապվում է Կլարա Ցետկինի անվան հետ, ով ստեղծել էր կանանցից կազմած հեղափոխական ջոկատ: Որոշվում է ընտրել մի օր, որը կհամարվեր կանանց պրոլետարիատի ծննդյան օրը:

Կես դար անց նյույորքյան սոցիալ–դեմոկրատական կազմակերպության ակտիվիստները, հիշելով 1857թ. տեքստիլագործների բողոքի երթը, 1908թ. մարտի 8-ին կանանց իրավունքների պաշտպանության համար ցույց կազմակերպեցին: 1909թ. Ամերիկայի սոցիալիստական կուսակցությունը փետրվարի վերջին կիրակին հռչակեց Կանանց ազգային օր:

1910թ. Կոպենհագենում կին սոցիալիստների միջազգային երկրորդ խորհրդաժողովում Կլարա Ցետկինն առաջարկեց կանանց տոնը դարձնել ամենամյա, սակայն հստակ օր չմատնանշվեց:

Կանանց միջազգային օրն առաջինը նշվեց 1911թ. մարտի 19-ին չորս երկրում՝ Ավստրիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Շվեյցարիայում:

1914թ. մարտի 8-ին տոնը նշվեց վեց երկրում՝ Ավստրիայում, Դանիայում, Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում, Ռուսաստանում և Շվեյցարիայում, քանի որ այդ օրը կիրակի էր և ոչ աշխատանքային:

1965-ից Խորհրդային Միությունում օրը համարվեց ոչ աշխատանքային: 1975-ին խորհրդային գաղափարախոսներին հաջողվեց հասնել նրան, որ ՄԱԿ–ը 1975-ը ճանաչեց Կանանց միջազգային տարի, որից հետո նույն կառույցը 1977թ. մարտի 8-ն արդեն հայտարարեց Կանանց միջազգային օր:

Հայաստանում փորձեցին մարտի 8-ը հանել տոնացույցից, և որպես այլընտրանք ապրիլի 7-ը հռչակվեց Մայրության և գեղեցկության օր, սակայն մարտի 8-ն այնքան խոր արմատներ էր գցել և դարձել հայերի սիրված տոներից, որ արդեն ձևավորված ավանդույթին հակառակ գնալն անիմաստ էր, և մարտի 8-ը վերականգնվեց: Ավելին՝ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ոչ պաշտոնապես մեզանում համարվում է կանանց միամսյակ:

2. տեքստի ներքևում. գլխավոր նկարի չափով