Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Պատմության ամբիոնը ձևավորվել է 1993 թ.-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր պատմական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1993թ./, այնուհետև պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ Հայթյանը /1994թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1996թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /1999-2004թթ./, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սիմոն Հմայակյանը /2004-2006թ.թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /2008թ.-2015թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը /2015-2016/, պատմ. գիտ. թեկնածու Գևորգ Մելքոնյանը /2016/, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Դավիթ Թինոյանը /2016թ․ – 2023թ․/:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Պատմություն» մասնագիտության  ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին: Ամբիոնի կողմից հրատարակված են մի շարք ձեռնարկներ և մենագրություններ:

Ամբիոնում գիտական հետազոտություններ են կատարվում, հայ ժողովրդի  հին, միջին, նոր  և նորագույն պատմության, ազգագրության բնագավառներում:

2023-2024 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլան

2023-2024 ուստարվա I կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով 

2023-2024 ուստարվա II կիսամյակի ամբիոնի վարիչի դասալսումների գրաֆիկ

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի դեկանի դասալսումների գրաֆիկ 

2023-2024 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Ալեքսանյան Վարդան Արամայիսի պ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Կարեն Յուրիկի պ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի պ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Լիլիթ Հրաչիկի պ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Արթուր Սևոյի պ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Արտաշես Սոսի պ.գ.թ., դոցենտ
Մինասյան  Նելլի Արտաշես պ.գ.թ., դոցենտ
Ազատյան Արա Կամոյի պ.գ.թ., ասիստենտ
Գրիգորյան Ավետիս Լորիսի պ.գ.թ., ասիստենտ
Նալբանդյան Գևորգ Ռուբենի աստված. թեկնածու, ասիստ.
Մարտիրոսյան Ռուբիկ Անդրանիկի ասիստենտ
Բաբլումյան Գայանե Սաշիկի դասախոս
Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի դասախոս
Մկրտումայն Աշխեն Սերյոժայի դասախոս
Պողոսյան Վլադիմիր Արմենի դասախոս
Սարգսյան Դավիթ Վարուժանի դասախոս
Ճաղարյան Նինա Արմենի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3,  ԵՊՀ ԻՄ, Հայոց պատմության և  հասարակագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374) 077-13-08-80

Էլ. փոստ`  davidtinoyan@gmail.com

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2021-2022 ուստարի

2020-2021 ուստարի 

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի 

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Հովհաննիսյան Լիլիթ

Ալեքսանյան Վարդան 

Ազատյան Արա

Գրիգորյան Նաթելլա 

Թինոյան Դավիթ

Ղազարյան Արտաշես

Նահապետյան Ռաֆիկ

Հովհաննիսյան Արամ

Մինասյան Նելլի

Նալբանդյան Գևորգ

Ստեփանյան Խաչատուր

Պողոսյան Վլադիմիր

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր