Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը գործում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բացման օրվանից:

Տարբեր տարիների ֆակուլտետի դեկաններ են եղել Արտաշես Պապոյանը (բ.գ.դ., պրոֆեսոր), Ռուբեն Աղուզումցյանը (հ.գ.թ., դոցենտ), Սամվել Առաքելյանը (պ.գ.թ., դոցենտ), Ռաֆիկ Նահապետյանը (պ.գ.դ., դոցենտ), Վարդան Ալեքսանյանը (պ.գ.թ., դոցենտ):

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում այժմ գործում են 4 ամբիոններ`

  • Հայոց պատմության և հասարակագիտության,
  • Մանկավարժության և հոգեբանության,
  • Հայոց լեզվի և գրականության,
  • Օտար լեզուների:

Ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Հոգեբանություն», «Մանկավարժություն և հոգեբանություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների գծով:

Ֆակուտետում գործում են «Երիտասարդ պատմաբանների», «Երիտասարդ բանասերների», «Երիտասարդ հոգեբանների» ուսանողական մասնագիտական ակումբներ:

 ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ՝ Աշոտ   Արտաշեսի Ներսիսյան – պ.գ. դ., պրոֆեսոր,  հեռ.՝094-56-25-19, էլ. փոստ՝ ashot-nersisyan @mail.ru

ԱՇՈՏ  ԱՐՏԱՇԵՍԻ  ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ամբիոնի վարիչ` պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Ներսիսյան Ծննդյան  թիվը
15/08/1962թ.

Կրթությունը 
1980 – 85թթ. ԵՊՀ  պատմության ֆակուլտետ
1885 – 89թթ. ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեություն
1885 – 89թթ – ՀՀ Թալինի շրջանի Իրինդ և Կաթնաղբյուր գյուղերի միջնակարգ դպրոցների պատմության ուսուցիչ
1990 – 98թթ. – ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս
2002 -2008թթ. Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի դոցենտ
2006 – 2011թթ. ԵՊՀ  Հաոց պատմության ամբոնի  դոցենտ
2011թ. առ այսօր ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի պրեֆեսոր
2006 ի ց առ այսօր ԵՊՀ ԻՄ Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասխոս/նախ`դոցենտ, հետո` պրոֆեսոր/
2011 –ից առ այսօր «Ակունք»  գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Ազգային – ազատագրական պայքարը Տարոնում  1894 -1908թթ.», 1992թ.
Դոկտորական – «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության մարտավարությունը 1908 – 1918թթ.» , 2008թ.
Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց  պատմություն / ընդհանուր դասընթաց/, Հայկական հարցը 1918 – 1923թթ., Արևմտահայ հասարակական – քաղաքական կյանքը 1908 – 1914թթ., Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, Հայկական հարցի և հայոց ցեղասպանության պատմություն/ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հայ ազգային – ազատագրական շարժումների պատմություն, Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականություն, Հայկական Հարցի պատմություն, ազգային  – ազատագրական պայքարի և Հայաստանի առաջին հանրապետության ազդեցիկ գործիչներ կյանքի և գործունեության պատմություն

Մասնագիտական անդամություն

ԵՊՀ  ԻՄ  գիտական խորհրդի անդամ, Երևանի Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ «Կանթեղ» հանդեսի ցիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, մասամբ ֆրանսերեն

Վերջին հրապարակումները

Հոդվածներ

Ա.Ա. Ներսիսյան, Կ. Պոլսի Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատասխանատու մարմնի

ժողովը / 1909թ. ապրիլ/ և նրա որոշումների գնահատականը, ԵՊՀ ԻՄ  գիտական հոդվածների  ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 11 – 17:

Աշոտ Ներսիսյան, Սևրի պայմանագրի ձախողման պատճառները, «Հյուսիսափայլ», Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Հյուսիսային համալսարանի հրատ., Երևան, 2010, թիվ 1, էջ 9 – 26:

Ա. Ա. Ներսիսյան, Առաջին աշխարհամարտում հայ կամավորական շարժման սկզբնավորման պատմության դասավանդման հայեցակարգային հիմքերը, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2011, թիվ 1, էջ 104 – 109:

Աշոտ Ներսիսյան, Ջավահիր Թորոսյան, Բաթումի կոնֆերանսը: Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2012, թիվ 1/5/, էջ 3- 18:

Աշոտ Ներսիսյան, Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը, Կրթական բարեփոխումներ. Ազգային լավագույն ավանդույթները և միջազգային առաջավոր փորձը, գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան,  Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն,2010, էջ 5 – 10:

Աշոտ Ներսիսյան, Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթւոթյան որակի համատեքստում, Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր,  Երևան, Հյուսիսային  համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225:

Աշոտ Ներսիսյան, հողի կորստի ցավի զգացողությամբ, «Բուհերի ակադեմիական աքզտությունների և միջազգային պայմանների ապահովումը բարձրորակ կրթության գրավական», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատ. , 2013, էջ 284 – 288:

Աշոտ Ներսիսյան, Ֆեդիկ Ղազարյան, Կարո Սասունու տեղը հայ ազատագրական պայքարում և հայկական պետականության արարման գործում, ծննդյան 125 – ամյակի կապակցությամբ/, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2013, թիվ 1/7/, էջ 3 – 7:

Գրախոսություններ

Աշոտ Ներսիսյան, Հայկ Ղազարյան, Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան – Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ «Հայագիտության հարցեր» հանդես, թիվ 1, Երևան 2014, ԵՊՀ  հրատ, էջ  181 – 188:

Աշոտ Ներսիսյան, Նիկողայոս Ադոնցի ամբողջական դիմանկարը, գրախոսություն մեծ մտավորականի երկերի վեցհատորյակի հրապարակման առիթով,«Ազգ», Երևան, 11 Յուլիս, 2013, թիվ 117/5200/:

Մենագրություններ

Աշոտ Ներսիսեան,  Մովսէս Տէր Գալուստեան, կեանքը և գործունեութիւնը, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2011, 292 էջ:

Աշոտ Ներսիսեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն/ 1908 – 1918/, հատոր Գ, Բէյրութ, 2013,«Զաւարեան» մատենաշար, 350 էջ:

Աշոտ Ներսիսյան, Զորավար Սեպուհ, , երկրորդ լրամշակված հրատարակություն, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2014, 340 էջ:

 Ընտանեկան  դրությունը

Ամուսնացած է, ունի  երկու  ուստր

 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2016-17 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2016-17 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2014-15 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Խորհրդի կազմը