Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Առաքելությունը եվ զարգացման ռազմավարական նպատակները

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գործունեության ռազմավարական պլանավորումը գործընթաց է` նախանշելու, թե ինչ է ցանկանում անել բուհն իր առաքելությունը և հիմնական նպատակները հեռանկարում արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար: Ապագա միջավայրը առավել նպաստավոր և կանխատեսելի դարձնելու նպատակով մասնաճյուղը մշակել է իր ռազմավարությունը` նպատակների, խնդիրների և առանձին գործողությունների ամբողջությունը, որը պետք է ապահովի նրա առաջընթացը նախանշված ուղղություններով:

2016-20թթ. ԵՊՀ ԻՄ ռազմավարական զարգացման ծրագիրն ընդունվել է Գիտական խորհրդի 19.02.2016թ. նիստում և հավանության արժանացել ԵՊՀ Գիտական խորհրդի կողմից: Ռազմավարական ծրագրի անբաժանելի մասն է կազմում նրա իրականացման ժամանակացույց-պլանը` գործողությունների, պատասխանատուների և համապատասխան ռեսուրսների կազմով: Ծրագիրը ենթակա է մշտադիտարկման ու առաջընթացի պարբերական գնահատման և կարող է վերանայվել նոր իրողություններին համապատասխան: Ռազմավարական ծրագիրը գնահատվում է ամեն տարվա վերջում` հենվելով ԵՊՀ ԻՄ տարեկան հաշվետվության, գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) և այլ վերլուծությունների վրա` ձեռքբերումները ամրագրելու, թերացումները վեր հանելու և բարեփոխումները պլանավորելու նպատակով: Ռազմավարական ծրագրում փոփոխությունները կատարվում են մասնաճյուղի Գիտական խորհրդի որոշմամբ: Մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագրի ելակետը, որպես գլխավոր փաստաթուղթ, Երևանի պետական համալսարանի` 2016-2020 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագիրն է։

 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

 «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղն ազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, առավելապես փոխանցումը և տարածումն է հայագիտության, մշակույթի, հումանիտար, սոցիալտնտեսական և բնական գիտությունների ուղղություններով: Իրականացնելով աշխատաշուկայում պահանջված բակալավրական ու մագիստրոսական մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր, ստեղծելով ուսանողակենտրոն միջավայր, կիրառելով ուսուցման ժամանակակից եղանակներ և որակի ապահովման կառուցակարգեր` մասնաճյուղը նպաստում է տարածաշրջանը անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելուն և մշակութային կյանքի զարգացմանը:

 «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը (ԵՊՀ ԻՄ կամ Մասնաճյուղ) ձգտում է տրամադրել որակյալ կրթական ծրագրեր, իրականացնելու նորարարական ուսանողամետ ուսուցում, խրախուսում է կատարելության սկզբունքները սովորողների և աշխատողների շրջանում: ԵՊՀ ԻՄ-ը ձգտում է դառնալու այնպիսի հաստատություն, որը՝

– ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական ծրագրեր` խարսխված հետազոտության, ստեղծագործ աշխատանքի ու նորարարության վրա և համահունչ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի հիմնարար սկզբունքներին,

– ապահովում է ուսանողների` բարոյական, ազգային և համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակումը,

– մատչելի է և ընտրության լայն հնարավորություններ է ընձեռում հասարակության ամենատարբեր շերտերին,

– ուսանողներին և աշխատողներին տրամադրում է բարձրորակ կրթություն և հետազոտություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և բարենպաստ միջավայր,

– իր գործունեության բոլոր բնագավառներում ապահովում է որակի անընդհատ բարելավում` բուհի գործուն և արդյունավետ վարչարարության և կառավարման միջոցով,

– տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության և մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ հանրային պահանջարկին համապատասխան:

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

I. ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տրամադրել աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ բարձրորակ կրթական ծրա­գ­րեր` միտված շրջանավարտների աշխատանքային գոր­ծու­նակության բարելավմանը, բարձրացնել ուսանողների բավարարվածության մակարդակը ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից։

Խնդիր 1.1.  Իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում` որակավորումների ազգային շրջա­նակին և աշ­խա­­տա­­շուկայի արդի պահանջներին համահունչ։

Խնդիր 1.2. Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործ­ընթացները։

Խնդիր  1.3. Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի կա­ռույց­ների գործունեության արդյունավետությունը։

Խնդիր  1.4. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդ­լայնված և արդյունա­վետ օգտագործումը կրթական գործընթացում։

II. ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդլայնել դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավումը հետա­զո­տա­կան աշխատանքներում, նպաստել ակադեմիական համա­գոր­ծակ­ցության ընդլայմանը և հետազոտական աշխատանքների միջազ­գայ­նաց­մանը։

Խնդիր 2.1.  Նպաստել հե­տա­զո­տու­թյուն­­ների ծավալի մեծացմանը և հե­տա­զո­տա­կան նախագծերում դասախո­սական կազմի և սովորող­նե­րի ներ­գրավվածության ընդլայնմանը։

Խնդիր 2.2.  Զարգացնել հետազոտական համագործակցությունը հան­րա­պե­տու­թյան գիտահետազոտական ինստիտուտների, բուհերի և ձեռնար­կու­թյունների հետ։

Խնդիր 2.3 Խթանել Մասնաճյուղի հետազոտական գործունեության մի­ջազ­գայնացումը:

III. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Զարգացնել հանրային ներգրավման և ծառայությունների համակարգը, խթանել հասարակայնության հետ կապերն ու սոցիալական պատասխանատվությունը:

Խնդիր 3.1. Ապահովել հասարակայնության հետ կապերի հետագա զարգացումը և հան­րային պատասխանատվության բարձրացումը:

Խնդիր 3.2. Զարգացնել  լրացուցիչ  կրթության  միասնական համակարգը՝  ապահովելով հանրային պահանջարկի և  համալսարանական  առաջարկի միջև փոխկապակցությունը:

IV. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՈՐԱԿՅԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Զարգացնել դասախոսական կազմի ներուժը, մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը և բարձրացնել աշխատողների  բարեկեցության  մակարդակը:

Խնդիր   4.1. Զարգացնել դասախոսական կազմի ներուժը:

Խնդիր   4.2.  Ներդնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ համա­կարգ:

Խնդիր  4.3. Բարձրացնել աշխատողների բարեկեցության մակարդակը, բազմազանեցնել իրականացվող սոցիալական ծրագրերը:

V. ՈՐԱԿՅԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Խնդիր  5.1.  Զարգացնել ուսումնագիտական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ լսարանային, լաբորատոր պայմանները, արդիականացնել մասնաճյուղի ենթակառուցվածքները:

Խնդիր  5.2.  Զարգացնել ուսումնագիտական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերն ու գրադարանային ենթակառուցվածքները:

VI. ՈՐԱԿՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Զարգացնել ուսանողական օժանդակ ծառայությունները,  խթանել  ուսանո­ղական կազմակերպությունների աշխատանքները:

Խնդիր  6.1.  Զարգացնել ուսանողական օժանդակ ծառայությունները՝ խթանող կրթա­կան միջավայր ապահովելու նպա­տակով:

Խնդիր  6.2.  Զարգացնել մասնաճյուղի ուսանողական կազմակերպությունների կարողություններն ու խթանել ուսանողական ինքնակառավարումը:

VII. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆԵՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Զարգացնել մասնաճյուղի ընդունելության մարքեթինգային գործըն­թացները, oպտիմալացնել ընդունելությունը և այն համապա­տասխանեցնել երկրի զարգացման կարիքներին, հանրության և աշխատաշուկայի պահանջներին: Ընդլայնել օտարերկրյա ուսանողների համակազմը:

Խնդիր   7.1. Զարգացնել ընդունելության մարքեթինգային գործըն­թացները՝ դիմորդների հոսքի պահպանման և մեծաց­ման նպատակով:

Խնդիր  7.2.  Օպտիմալացնել մասնաճյուղի ընդունելության կառուց­վածքը և չա­փա­քանակները՝ դրանք համապատաս­խա­նեցնելով աշխա­տաշու­կայի և հանրության պահանջներին, կատարելագործել ընդու­նե­լության ընթացակարգերը և աշխա­տակարգերը:

Խնդիր 7.3. Մեծացնել օտարերկրյա ուսանողների համակազմը մասնաճյուղի կրթական բոլոր աստիճաններում՝ իրականացնելով հավա­քագրման և ուսուցման կազմակերպման համալիր միջոցառումներ:

 

VIII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ապահովել մասնաճյուղի ֆինանսական կայուն և բազ­մա­զանեցված  հոսքերը և բար­ձ­րաց­նել դրանց կառավարման արդյունավետութ­յունը: Բարելավել մասնաճյուղի կառա­վար­ման համակարգը և նպաստել դրա արդյունավետութ­յան և թափանցիկության բար­ձրացմանը՝ նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը:

Խնդիր   8.1.  Ապահովել Մասնաճյուղի ֆինանսական միջոցների անհրա­ժեշտ   ներհոսքը` բազմազանեցնելով դրանց աղբյուրները և մեծացնելով ծավալները:

Խնդիր   8.2.  Զարգացնել մասնաճյուղի ֆինանսական պլանավորման հա­մա­կարգը, բարձրացնել ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների կա­ռա­վարման արդյունավետությունը:

Խնդիր   8.3. Կատարելագործել մասնաճյուղի իրավական դաշտը և կառավարման համակարգը:

Խնդիր   8.4. Ապահովել համալսարանական գործընթացների թափանցիկութ­յունը՝ նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը:

 IX. ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Խթանել միջազգայնացման  շարունակական  գործընթացները  ինստիտուցիոնալ  և ծրագրային մակարդակներում:

Խնդիր 9.1.  Մշակել և իրականացնել մասնաճյուղի միջազգայնացմանը  նպաստող  քաղաքա­կանություն:

Խնդիր 9.2. Զարգացնել միջազգայնացման գործընթացները կրթական ոլորտում: