Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Որո՞նք են ուսանողների շարժունության իրականացման եղանակները: Նելլի

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Նելլի, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների ակադեմիական շարժունության իրականացման եղանակներից են.

1. կրկնակի աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրերի (երկու ավարտական փաստաթուղթ) շրջանակներում ուսանելը,
2. համատեղ աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրերով (մեկ վկայականով) ուսանելը,
3. միջբուհական համագործակցության, այդ թվում` ակադեմիական փոխանակման ծրագրերի շրջանակներում ուսանելը,
4. վերապատրաստում (այդ թվում` լեզվական) անցնելը,
5. ուսումնական պրակտիկա (հետազոտական, արտադրական) անցնելը:
Հավակնորդների ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով` հաշվի առնելով նաև նրանց ակադեմիական առաջադիմությունը և ընդունող կողմի լեզվի (կամ օտար լեզվի) իմացությունը:

___________________________________________________________________