Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի նիստ

2013թ.  ապրիլի  10-ին`  ժամը  11:00-ին, N12  լսարանում  տեղի  կունենա Ընդհանուր  տնտեսագիտության  ամբիոնի  նիստ:

 Օրակարգ

1. Ավարտական  աշխատանքների  կատարման  ընթացքը  և  ամբիոնի  առաջիկա  խնդիները (չորրորդ  կուրսի  բոլոր  ուսանողների  մասնակցությունը  պարտադիր  է):

Զեկուցողներ`  չորրորդ  կուրսի  ուսանողները  և նրանց գիտական  ղեկավարները

2. Կուրսային  աշխատանքների  կատարման  ընթացքը:

Զեկ.`  Հ.  Մարզպանյան,  կուրսային  աշխատանքների  ղեկավարներ

3. 2013-2014 ուստարվա  ուսումնական  պլանով  նախատեսված  նոր  դասընթացների  ծրագրերի  քննարկում:

Զեկ.  Հ.  Մարզպանյան

4. Երկրորդ  ընթացիկ  քննությունների  թեստերի  քննարկում  և  հաստատում (ըստ  ամբիոնային  առարկաների):

Զեկ.  Հ. Մարզպանյան

Ամբիոնի  վարիչ`   Հ. Մարզպանյան