Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Փետրվարի 1-ի տնօրենության նիստում

2014թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, տնօրենությանը կից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով խորհրդական Մ.Ճաղարյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Վ.Բրուտյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը:

Քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների, մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման ծրագիր իրականացնելու մասին մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ նշվեց, որ այս կիսամյակի դասատախտակները կազմված, կնքված են և տեղադրված մասնաճյուղի պաշտոնական էլ.կայքում: Դասախոսական կազմի մեջ կատարվել են որոշակի փոփոխություններ:

Ուսումնամեթոդական վարչությանը հանձնարարվեց մշտական հսկողություն իրականացնել դասախոսական մուտքերի ապահովման գործում:

Վ.Բրուտյանին հանձնարարվեց մշակել և ներկայացնել «Մանկավարժական վարպետություն և էթիկա» առարկայի առարկայական ծրագիրը, իսկ Վ.Աղաբաբյանին` մասնաճյուղի աշխատակիցների համար մշակել վարվեցողության ընդհանուր նորմեր: