Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԱԿՈՒՆՔ – 1 (10) – 2014

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 Ներբեռնել ժողովածուն

 

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

ՀՀ Բյուրո – Կառավարության և Խորհրդային Ռուսաստանի բանակցությունների առաջին փուլը, էջ 3-14

ՍՈՒՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հայ իրականության և հանրային կյանքի թերություններն ըստ «Արմենիա» պարբերականի, էջ 15-32

ВАЛЕРИ ТУНЯН

Лазаревский формат туркманчайского мира 1828 г., էջ 33-50

ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Մեղքերի թողության երևույթի մի առանձնահատկություն միջնադարյան աղբյուրներում, էջ 51-59

ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Պատարագների փոխհատուցման խնդիրը, էջ 60-64

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎՈՅԱՆ

Պայքար վրացական եկեղեցու ինքնավարության վերականգնման համար (1906-1907թթ.), էջ 65-74

ԱՐՄԱՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

Եվրոպական Միության ծագման գաղափարը, էջ 75-80

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Կիլիկիայի Հայոց կաթողիկոսության խնդիրը 1894-1902թթ., էջ 81-88

ՀԱՅԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Ստեփանոս Սալմաստեցի և Միքայել Սեբաստացի կաթողիկոսների հայեցակարգերը հայ ժողովրդի ազատագրության վերաբերյալ, էջ 89-94

ТАРОН САКОЯН

Из военно – дипломатической истории сeмилетней войны (1756 – 1763), էջ 95-101

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՍՄԻԿ ՎԱՆՅԱՆ

Հայրենիքի իմաստավորումը Ավ. Իսահակյանի չափածո լեգենդներում, էջ 102-110

ՄՈՒՇԵՂ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

Գուրգեն Մահարին և քրիստոնեությունը, էջ 111-118

ԱՐՄԻՆԵ ԱԴԱՄՅԱՆ

Նեոռոմանտիզմի դրսևորումը Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության մեջ, էջ 119-132

ՄԱՐԻՆԵ ԱՆԴՐԱՍՅԱՆ

Ամերիկայի սոցիալական կյանքի խնդիրների դրսևորումը Չիվերի պատմվածքներում , էջ 133-137

ՏԱԹԵՎԻԿ ԱՇՉՅԱՆ

«Անի» ամսագրի հիմնադրման և գրական քաղաքականության կազմակերպման յուրահատկությունները, էջ 138-144

ՎԱՀԱՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

Հայրենական պատերազմի թեման Սերո Խանզադյանի պատմվածքներում, էջ 145-150

ԳԵՎՈՐԳ ԷՄԻՆ-ՏԵՐՅԱՆ

Վահան Տերյանի նամակները` Պողոս Մակինցյանի արխիվում, էջ 151-167

ԱԻԴԱ ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ

Կրկնությունների խորհուրդն ու ոճական արժեքը Համո Սահյանի քնարերգության մեջ, էջ 168-179

МАРАТ ЗУРАБЯН

Игра слов как художественный прием, էջ 180-192

ԿԱՐԻՆԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցությունը Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն Հայոց» երկում, էջ 193-205

ԼՈՒՍԻՆԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

XIX դարի գրական լեզվի հարցերը Ստ. Նազարյանի «Հանդէս նոր հայախօսութեան» աշխատության մեջ, էջ 206-214

SONIK ABRAHAMYAN

Abbreviations and their use in the internet, էջ 215-219

ASTGHIK SIMONYAN

Persuasion in discourse, էջ 220-224

ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՌԱՏՅԱՆ

Մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման ճանաչողական-լեզվական մոտեցումը, էջ 225-231

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԻՐԻ ՃԱՂԱՐՅԱՆ

Ներդրումային ռիսկերի գնահատումը հավանականությունների բաշխման միջոցով, էջ 232-239

ԱԿՍԵԼ ՊՈՏՈՍՅԱՆ, ՀՈՍՍԵԻՆ ՔԻԱՍԱՐԻ

Տարածքի զբոսաշրջային ներուժը և ռեսուրսները. էությունը, բնութագիրը և գնահատումը, էջ 240-248

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԻԳՈՐ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հումանիզմը նոր հազարամյակի հիմնախնդիրների համատեքստում, էջ 249-256

ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

Ընտանիքի ինստիտուտի առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում, էջ 257-262

ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ, ՌՈՒԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Արժեքային կողմնորոշումների դերը անձի զարգացման գործընթացում, էջ 263-268

ՍԱՐԳԻՍ ԲԱԼԲԱԲՅԱՆ

Գագիկ Հովունցի երկու պիեսները կոնտրաբասի և դաշնամուրի համար (1972) , էջ 269-276

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ

Պարտականությունները, որպես անձի իրավական կարգավիճակի հիմնատարր, էջ 277-285

ԱՐՄԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Քաղաքական մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, էջ 286-292

Էջեր