Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օտար լեզվով դասախոսություններ կարդացին Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոսները

2015թ. նոյեմբերի 18-ին «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսում ռուսերեն լեզվով դասախոսություն կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ. Կ.Հովսեփյանը:

Դասախոսության թեման էր «Վերջավոր և անվերջ չափանի կոմպակտ օպերատորների սահմանումները և հատկությունները»:

Դասի ընթացքում ցույց տրվեց, որ կոմպակտ օպերատորները իդեալ են գծային սահմանափակ օպերատորների բազմությունում:

Օտար լեզվով դասախոսություններ կարդացին Ընդհանուր  մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոսները

Ներկայացվեց կոմպակտ օպերատորների բազմության լրիվությունը: Դասական մաթեմատիկական անալիզի թեորեմները կիրառվեցին միավոր օպերատորների կոմպակտությունը վերջավոր չափանի տարածության մեջ և ոչ կոմպակտությունը անվերջ չափանի տարածության մեջ ցույց տալու համար:

Դասախոսության վերջում տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում:

Նոյեմբերի 19-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսում ռուսերեն լեզվով դասախոսություն կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Վ.Նավոյանը:

Օտար լեզվով դասախոսություններ կարդացին Ընդհանուր  մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոսները

Ներկա էր Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը:

Դասախոսության թեման էր «Անիսկական ինտեգրալների մոտավոր հաշվումը» (“Приближенное вычисление несобственных интегралов”):

Դասի ընթացքում ուսանողներին ներկայացվեց առաջին և երկրորդ սեռի անիսկական ինտեգրալների մոտավոր հաշվումը:

Քննարկվեցին անվերջ սահմաններով անիսկական ինտեգրալների հաշվման մեթոդները, կիրառվեցին քառակուսացման բանաձևերը` ինտեգրալները տրված ճշտությամբ հաշվելու համար:

Երկրորդ սեռի անիսկական ինտեգրալները հաշվելիս շեշտվեց ինտեգրալի գլխավոր արժեքը Կոշիի իմաստով հաշվելու դեպքը: Բերվեց նաև եզակիությունների ադիտիվ անջատման Կանտորովիչի մեթոդը:

Օտար լեզվով դասախոսություններ կարդացին Ընդհանուր  մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոսները

Դասախոսության վերջում ուսանողների մասնակցությամբ ծավալվեց ակտիվ քննարկում: