Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2014թ. մարտի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի  բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցումներ կարդացին «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հերմինե Ալիխանյանը և «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Ալվինա Գևորգյանը:

Ներկա էին Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ Մ.Զաքարյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցումների թեմաները («π թիվը» և «Ածանցյալի կիրառությամբ ապացուցվող անհավասարություններ») հետաքրքիր էին և արդիական:

Ծավալվեց ակտիվ քննարկում: