Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում անցկացվում են 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքները, II ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները