Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երկու գիտաժողով Բնական գիտությունների ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին և 3-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցան ուսանողական գիտաժողովներ:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Առաջին օրը զեկուցումներով հանդես եկան «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ուսանողները.

1. Սիրուշ Ալիփյան, ԿՄ/Ֆ 3-րդ («Աղմուկի վնասակար ազդեցությունը և նվազեցման միջոցները»)

2. Հերմինե Ալիխանյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Էյլերի ինտեգրալներ»),

3. Սրբուհի Փարսադանյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Գազի մոլեկուլների բաշխումը: Մաքսվելի բաշխում»)

4. Սոնա Ղևոնդյան, ԿՄ/Ֆ 1-ին («Ֆունկցիաների ուռուցիկության պայմանը»):

Երկորդ օրը զեկուցումներ կարդացին «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ուսանողները.

1. Մերի Ամիրզյան, Բ/Բ 3-րդ («Միջավայրի գործոնների ազդեցությունը Իջևան քաղաքի Աղստև գետի ափամերձ շրջաններում ծառաբույսերի տեսակային կազմի ձևավորման վրա»),

2. Մալվինա Էվինյան, Բ/Բ 3-րդ («Խմելու ջրի ջրաքիմիական ցուցանիշների որոշումը դեղանյութերի օգնությամբ»),

3. Մերի Ամիրզյան, Բ/Բ 3-րդ («ՀՀ «Կարմի գրքում» գրանցված արժեքավոր և անհետացող ծառաբույսերի առանձին տեսակերի պահպանության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի «Զիկատար» պետական արգելավայրում»),

4.Մալվինա Էվինյան, Բ/Բ 3-րդ  («Սպիտակուցների կառուցվածքը և ֆունկցիաները»):