Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջբուհական գիտաժողով

ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի կողմից մարտի 24-ին կազմակերպվելու է միջբուհական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողներ՝ ՀՀ տարբեր բուհերից:

Հոդվածներն անհրաժեշտ է մինչև մարտի 10-ը տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ՈւԳԸ սենյակ կամ ուղղարկել phipsyug@gmail.com հասցեով:

Հոդվածների համար առաջարվող թեմաների շրջանակն է՝

 • Ինտերնետ կախվածություն
 • Ինտերնետային խաղեր
 • Հեռուստատեսությունից կախվածություն
 • Թմրամոլություն, խաղամոլություն
 • Սեռական կախվածություն
 • Հուզական կախվածություն
 • Կախվածություն սոցիալական դերերից, պաշտոններից
 • Կախվածություն ապրանքանիշերից, գնումներից
 • Ներքին դատարկություն, ներքին դատարկությունը լցնող եղանակներ և այլն:

Հոդվածի ներկայացման պահանջները`

 • «ՈւԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ին հոդված կարող է ներկայացնել ՀՀ բուհերից կամ գիտահետազոտական կենտրոններից որևէ մեկում սովորող մինչև 35  տարեկան անհատը: Ներկայացված գիտական հոդվածն իր բովանդակությամբ պետք է  արտացոլի հեղինակ(ներ)ի կողմից ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները և պարունակի գիտականորեն ընդունված ձևակերպումներ:
 • Հոդվածի համակարգչային շարվածքը` «Word-97-2003» ծրագրով:
 • Ծավալը` 3 ամբողջական էջից մինչև 6 էջ:
 • Տեքստի տառատեսակը. հայերեն` Arial Armenian, KDWin` Armenian Phonetic, ռուսերեն` Arial LatRus, KDWin` Russian Phonetic, անգլերեն` Times New Roman, KDWin` US:
 • Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը,
 • ֆակուլտետը, կարգավիճակը (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ևն), կուրսը:
 • Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են գիտական ղեկավարի գիտական աստիճանը, կոչումը, անունն ու ազգանունը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը: Մեկ տող բաց թողնելով` անհրաժեշտ է ներկայացնել հոդվածի հիմնական տեքստը:
 • Հիմնական տեքստի տառաչափը` 10 pt, տողերի հեռավորությունը` 1, էջի ֆորմատը` A4 (210 x 297 մմ), լուսանցքները. ձախից` 30 մմ, վերևից` 20 մմ, աջից` 15 մմ, ներքևից` 20 մմ: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (alignment: Justify):
 • Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից` TAB-ի կիրառմամբ:
 • Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում` 10 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը` 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով` Bold), այնուհետև` աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած ինֆորմացիայի էջը:
 • Ռուսերեն և անգլերեն սեղմագրերը պարտադիր են. հոդվածի տեքստից մեկ տող հետո մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) ռուսերենով գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը,
 • ֆակուլտետը, կարգավիճակը (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ևն), կուրսը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են գիտական ղեկավարի գիտական աստիճանը, կոչումը, անունն ու ազգանունը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:
 • Այնուհետև 5-15 տողի սահմաններում համառոտ ներկայացվում է հոդվածի էությունը:

Ընտրված լավագույն հոդվածները կտպագրվեն: