Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտություններ

_________________________________________________________________

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ և ՖԻԶԻԿԱ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________

ՍԵՐՎԻՍ

Ուսումնական պլաններ

_________________________________________________________________