Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Զարգացող երկրներին բնորոշ տնտեսական խնդիրները» խորագրով միջբուհական գիտաժողով

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը 2013թ. ապրիլի 30-ին կազմակերպում է «Զարգացող երկրներին բնորոշ տնտեսական խնդիրները» խորագրով միջբուհական գիտաժողով:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ապրիլի 27-ը ներկայացնել մասնակցության հայտը և թեզիսը:

Մասնակցության հայտը պետք է ներառի.

  • աշխատանքի ամբողջական վերնագիրը,
  • տեղեկություններ հեղինակի(ների) մասին (ազգանունը, անունը, հայրանունը, ուսումնական հաստատության անվանումը, ֆակուլտետը, մասնագիտությունը, կուրսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը),
  • տեղեկություններ գիտական ղեկավարի մասին (ազգանունը, անունը, հայրանունը, գիտական աստիճանը, կոչումը),
  • երաշխավորագիր ամբիոնի կողմից (գիտական ղեկավարի կարծիքի հետ միասին):

Թեզիսի ծավալը պետք է լինի մեկից մինչև երկու էջ:

Համակարգչային շարվածքը՝ MS Word 2007 ծրագրով: Տեքստի տառատեսակը՝ Sylfaen: Տառաչափը՝ 12 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1,15, էջի ֆորմատը՝ A4, լուսանցքները՝ սահմանված կարգով: Պարբերությունները սկսել TAB-ի կիրառմամբ:

Ներկայացված աշխատանքը իր բովանդակությամբ պետք է արտացոլի հեղինակի(ների) կողմից ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները և պարունակի գիտականորեն ընդունված ձևակերպումներ:

Էլեկտրոնային տարբերակով մասնակցության հայտը և թեզիսը կարող եք ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ-ի աշխատասենյակ (ք. Իջևան, Սպանդարյան 4, 1-ին հարկ), տրամադրել Ձեր ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահին (ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների համար) կամ ուղարկել sssysuib@gmail.com էլ. փոստի հասցեին: