Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել են մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման 2013-2014 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի 2014 թ. հունվարի 10-ի № 3 հրամանով հաստատվել են մասնաճյուղի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցերը.


1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսել փետրվարի 3-ից:

2. 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն ավարտել`
ա) բակալավրիատի I և II կուրսերը` մայիսի 24-ին, IV կուրսերը` մարտի 29-ին,
բ) մագիստրատուրայի I կուրսը` մայիսի 24-ին, II կուրսը` մարտի 29-ին:

3. 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի պարտք ունեցող ուսանողներին արգելել մասնակցել ստուգարքներին և քննություններին:

4. Առաջին ընթացիկ ստուգումներն ու քննություններն անցկացնել`
ա) բակալավրիատի I և II կուրսերում` ս/թ մարտի 17-29-ը, IV կուրսերում` փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 1-ը,
բ) մագիստրատուրայի I կուրսում` մարտի 17-29-ը, II կուրսում` փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 1-ը:

5. Երկրորդ ընթացիկ ստուգումներն ու քննություններն անցկացնել`
ա) բակալավրիատի I և II կուրսերում` մայիսի 19-31-ը, IV կուրսերում` մարտի 24-29-ը,
բ) մագիստրատուրայի I կուրսում` մայիսի 19- 31-ը, II կուրսում` մարտի 24-29-ը:

6. Կուրսային աշխատանքների և ստուգարքների հանձնումն իրականացնել`
ա) բակալավրիատի I և II կուրսերը` մայիսի 19-31-ը, IV կուրսերը` մարտի 31-ից մինչև ապրիլի 5-ը,
բ) մագիստրատուրայի I կուրսը` մայիսի 19-31-ը, II կուրսը` մարտի 31-ից մինչև ապրիլի 5-ը:

7. 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանն անցկացնել`
ա) բակալավրիատի I և II կուրսերինը` հունիսի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 20-ը, իսկ IV կուրսերինը` ապրիլի 1-26-ը,
բ) մագիստրատուրայի I կուրս` հունիսի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 20-ը, II կուրս` ապրիլի
1-26-ը:

8. Մնացորդային գիտելիքների ստուգումներն անցկացնել մարտի 3-15-ը:

9. Ամփոփիչ ատեստավորումն ավարտել մինչև ս/թ մայիսի 31-ը:

10. Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում ներկայացնել ուսանողների հաճախումների ամփոփ տվյալները:

11. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ամառային արձակուրդի ժամկետը նախատեսել ս/թ հուլիսի 14-ից մինչև օգոստոսի 23-ը:

 

Հեռակա ուսուցման 2013-2014 ուստարվա երկրորդ
կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ժամանակացույց

1. Հեռակա ուսուցմամբ I-IV կուրսերի 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսել ս.թ. մարտի 3-ից և ավարտել մարտի 29-ին, իսկ V կուրսերինը` մարտի 3-15-ը:

2. Հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի համար ս/թ մայիսի 12-ից մինչև 24-ն անցկացնել ուսումնական կոնսուլտացիաներ և ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություն:

3. 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ ստուգումներն ու քննություններն անցկացնել.
ա) I-IV կուրսերի 1-ին ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունները` ապրիլի 1-12-ը, իսկ V կուրսերինը` մարտի 17-22-ը,
բ) I-IV կուրսերի 2-րդ ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունները` մայիսի 19-31-ը, իսկ V կուրսերինը` ապրիլի 1-5-ը:
I-IV կուրսերի 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանն անցկացնել ս/թ հունիսի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 27-ը, իսկ V կուրսերինը` ապրիլի 7-ից մինչև մայիսի 3-ը:

4. Մինչև ս.թ. հուլիսի 1-ը ներկայացնել շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները: