Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

ՀՀ նախագահի նախաձեռնությամբ արդեն սկսվել է ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ուսանողական վարկերի տրամադրման ծրագիրը:
Ծրագիրը նպատակաուղղված է ուսման վարձերի վարկավորման մատչելիության բարձրացմանը՝ Կառավարության կողմից վարկերի տոկոսների մասնակի սուբսիդավորմամբ: Այն իրականացվելու է «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ-ի վերաֆինանսավորման սխեմայի միջոցով:

Ուսանողական վարկի տրամադրման պայմաններն են.

 • Շահառուները – պետական եւ ոչ պետական հավատարմագրված բուհերի բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի ուսանողները,
 • Արժույթը – ՀՀ դրամ,
 • Ուսանողական վարկի չափը – առավելագույնը 1.800.000 ՀՀ դրամ՝ ուսումնառության ամբողջ ընթացքում առավելագույնը 4 անընդմեջ մասնաբաժիններով: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 450.000 ՀՀ դրամ՝ կախված ուսման վարձի չափից,
 • Վարկի ժամկետները – առավելագույնը 10 տարի, որից ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի եւ տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ,
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը – 12%, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է՝
 • 2 տոկոսային կետ բոլոր շահառուների համար,
 • 3 տոկոսային կետ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար,
 • Վարկի տրամադրման միջնորդավճարը – չի նախատեսվում,
 • Տրամադրման եղանակը – անկանխիկ, վարկի գումարը փոխանցվելու է անմիջապես ուսումնական հաստատություններին,
 • Ապահովությունը – ուսանողների ծնողների կամ խնամակալների երաշխավորություն,
 • Այլ պայմաններ – վարկառուն չպետք է ունենա չաշխատող պարտավորություններ վարկի տրամադրման պահին:

  Վարկի մարման պայմաններն են.

 • Վարկի մարման եղանակը – ամսական անուիտետային վճարներ,
 • Տոկոսների հաշվարկման կարգը – հաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Աղբյուր՝ www.ysu.am