Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջան

2014 թ-ի մայիսի 16-ին ԵՊՀ-ն նշելու է հիմնադրման 95-րդ տարին: Այս կապակցությամբ Մայր բուհի ՈՒԳԸ-ն կազմակերպում է  ԵՊՀ 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանը, որը տեղի կունենա 2014 թ-ի ապրիլի 28-30-ը:

Նստաշրջանի ընթացքում ԵՊՀ յուրաքանչյուր ֆակուլտետում գործելու է մասնագիտական բաժանմունք՝ Աշխարհագրություն և երկրաբանություն, Աստվածաբանություն, Արևելագիտություն, Ժուռնալիստիկա, Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, Իրավագիտություն, Կենսաբանություն, Հայ բանասիրություն (մանկավարժություն), Մաթեմատիկա և մեխանիկա, Միջազգային հարաբերություններ, Պատմություն, Ռադիոֆիզիկա, Ռոմանագերմանական բանասիրություն, Ռուս բանասիրություն, Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, Քիմիա, Ֆիզիկա: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտը և մինչև ապրիլի 1-ն այն ուղարկել ՈՒԳԸ էլ. փոստի հասցեին`sss@ysu.am:

Ներկայացվելիք զեկուցման ամբողջական տարբերակն անհրաժեշտ է մինչև ապրիլի 10-ը էլեկտրոնային տարբերակով և համապատասխան  ամբիոնի երաշխավորագրով  ներկայացնել ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահին կամ ուղարկել ՈՒԳԸ էլ. փոստի հասցեին (երաշխավորագրի սքանավորված տարբերակով):

Համապատասխան ֆակուլտետների գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ գիտական նստաշրջանի լավագույն զեկուցումները կտպագրվեն ԵՊՀ ՈՒԳԸ «Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ի հոբելյանական համարներում:

ՈՒԳԸ ժողովածուում տպագրվող գիտական հոդվածի չափորոշիչներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: Այդ չափորոշիչներին ամենևին չհամապատասխանող կամ սահմանված վերջնաժամկետներից հետո ուղարկված զեկուցումները չեն ընդունվելու:
Աղբյուրը` ysu.am