Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

2017թ.  հուլիսի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստ, որին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, տնօրենի խորհրդական Ա. Հ. Մակարյանը, ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամները, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները, ուսանողներ:

Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, ֆակուլտետի՝ 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները, քննարկվեցին մասնագիտության կրթական ծրագրում կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

2016-2017 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակի քննաշրջանի վերաբերյալ  Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան, ֆակուլտետի գիտխորհրդի քարտուղար, ֆ.մ.գ.թ., ասիստենտ Ա.Մարգարյանը նշեց, որ այն անցկացվել է  համաձայն հաստատված գրաֆիկի:

Քննաշրջանը ֆակուլտետում կազմակերպվել է 60 ուսանողների համար:  Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 89,83% (անվճար` 100%, վճարովի` 85,00%): Ըստ կուրսերի պատկերը հետևյալն է` «Կիրառական արվեստ» երկրորդ  կուրս (7 ուսանող` 85,71%), «Դիզայն» առաջին կուրս (7 ուսանող` 100%), «Կիրառական արվեստ» երրորդ կուրս (7 ուսանող` 85,71%), «Կիրառական արվեստ» չորրորդ կուրս (16 ուսանող` 80,00%), մեկ  ուսանող ունի առարկայական պարտք: Չորրորդ կուրսի ուսանողներն ավարտական աշխատանքները և ամփոփիչ քննությունը հանձնել են 100% առաջադիմությամբ: Գնահատականների սպեկտրը լայն է և, որպես կանոն, ավելի բարձր է մասնագիտական բլոկի առարկաներից, ավելի ցածր` հումանիտար  և  ոչ մասնագիտական առարկաներից:

Ֆակուլտետում իրականացված բոլոր ստուգարքները և քննությունները վերահսկվել են ֆակուլտետի ղեկավարության և Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից, իսկ մասնագիտական բոլոր քննությունները ֆակուլտետում կազմված հանձնաժողովի (դեկան, մասնագիտության պատասխանատու, ամբիոնների վարիչներ, հարակից  առարկայի դասախոս) կողմից գնահատվել և քննարկվել են ուսանողների հետ, համապատասխան  բողոք-առաջարկներին արձագանքել են տեղում:

Ֆակուլտետի՝ 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ չորրորդ կուրսի 16 ուսանողներից ամփոփիչ ատեստավորմանը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը մասնակցել է 15 ուսանող (մեկ ուսանող ձևակերպել է ֆիզիոլոգիական արձակուրդ):

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվությունից առանձնացվեց «Արվեստի պատմություն» առարկայից ուսանողների իմացության ոչ այնքան բարձր մակարդակի մասին գրառումը, որը մտահոգության տեղիք է տալիս և պարտադրում իրականացնել հստակ գործողություններ` հաջորդ տարիներին այդ բացթողումը վերացնելու համար: Ավարտական աշխատանքների վերաբերյալ նշվեց, որ դրանց մեծ մասն իրականացված էր կատարողական բարձր վարպետությամբ:

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրում կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններ կատարելու հարցի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկավ «Դիզայն» մասնագիտության կրթական ծրագրի  պատասխանատու Ա. Լ. Չիբուխչյանը: Ներկայացվեցին 2016-2017 ուստարվա ընթացքում ՄԿԾ-ի պատասխանատուի կողմից իրականացված հետևյալ աշխատանքները.

 • Հանդիպում առաջին կուրսեցիների հետ, իրազեկում կրեդիտային համակարգի, գնահատման ձևի մասին, պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում, գործող զեղչային համակարգի ծանոթացում:
 • Ծանոթացում ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների հետ:
 • Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների գրաֆիկների քննարկում:
 • Ընթացիկ հարցաշարերի քննարկում, վերանայում:
 • Ուսումնական պրոցեսի և քննությունների վերահսկում:
 • Առարկայական ծրագրերի և փաթեթների առկայության ու բովանդակության վերահսկում:
 • Դասալսումների իրականացում:
 • Ծանոթացում կամընտրական առարկաների բովանդակության և ընտրման կարգին:
 • Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների հաստատում և ընթացքի հսկողություն:
 • Ամբիոնների վարիչների և դեկանի հետ համատեղ` 2017-2021 ուսումնական պլանի կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխության իրականացում:
 • ԵՊՀ-ի կողմից ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նորմատիվների փոփոխությունների իրազեկում ամբիոնների աշխատակիցներին և համապատասխան փաստաթղթերով դրանց իրականացում:
 • «Դիզայն» կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների մշակում` արդի պահանջներին համապատասխան:

Հաջորդիվ ներկայացվեց ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունների հարցը: Ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին հանձնարարվեց մինչև ս.թ. հուլիսի 10-ը  վերանայել նախկինում կազմված առարկայական ծրագրերը  և անհրաժեշտության  դեպքում կատարել փոփոխություններ` կրթական ծրագրի արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով:

Մյուս հարցի վերաբերյալ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ Ա.Մարգարյանը ներկայացրեց «Դիզայն» և «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրերի` առաջին կուրսի միավորման հարցը, որը ծագել է` ելնելով դասավանդման արդյունավետության մի շարք խնդիրներից: Այդ կապակցությամբ նշվեց, որ առաջիկա մեկ կիսամյակում պետք է լրացվեն  առաջին կուրսում եղած կրթական մոդուլների տարբերությունները: Ամբիոնների վարիչներն առաջարկեցին «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրով առաջին կուրսի ուսանողների համար լրացուցիչ կազմակերպել դասընթացներ` վերոնշյալ տարբերությունները հանձնելու համար:

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

Որոշեցին դիմել Ուսումնամեթոդական վարչությանը` թույլատրություն ստանալու և համապատասխանության դեպքում  պատրաստելու անհրաժեշտ փաթեթ` «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրով ուսանողներին «Դիզայն» տեղափոխելու համար:

Ընթացիկ հարցերից կարևորվեցին արվեստանոցների գույքի խնամքի, տեխնիկական միջոցների տարեվերջյան սպասարկման և գույքագրման հարցերը:

Նիստի վերջում ամփոփիչ ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը՝ հաշվետու ժամանակահատվածում ֆակուլտետում իրականացված աշխատանքները գնահատելով բավարար, անդրադառնալով ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանը վերաբերող մի շարք խնդիրների, դարձյալ շեշտելով ոչ մասնագիտական կուրսերում դասավանդվող առարկաների ծրագրերում թեմատիկ-բովանդակային փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին: