Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդունվում են ԵՊՀ ԻՄ-ում առկա սովորող ուսանողների ուսման վարձավճարների մասնակի փոխհատուցման մասին դիմումները

Հայտ. նկ. (3) Սիրելի՛ ուսանողներ, ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումները 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի համար ընդունվում են առցանց եղանակով (պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում ստացող ուսանողների դեպքում՝ թղթային տարբերակով) առկա համակարգում սովորող ուսանողների համար մինչև 2023թ սեպտեմբերի 28-ը ներառյալ:

Անհրաժեշտ է դիմումները ներկայացնել ֆակուլտետների դեկանների էլեկտրոնային հասցեներին.

Տնօրենին ներկայացվող դիմումներն անհրաժեշտ է ուղարկել akiaib@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումին կից փաստաթղթերը պետք է ներբեռնված լինեն բացառապես բնօրինակ տարբերակից (գունավոր լուսապատճենված):

Ուսման վարձի փոխհատուցման կարգի դրույթներին և պայմաններին կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգում: