Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արտադրական կամ մանկավարժական պրակտիկա անցած ուսանողների հետ հանդիպման հրավեր

 images2018թ. նոյեմբերի 13-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժինը Տնտեսագիտության ֆակուլտետի թիվ 39 (օնլայն) լսարանում կիրականացնի հանդիպում մասնաճյուղի այն ուսանողների հետ, ովքեր նախորդ (2017-18) ուստարում անցել են արտադրական կամ մանկավարժական պրակտիկա։

Հանդիպման նպատակն է քննարկել  ուսանողների բավարարվածությունը պրակտիկայի կազմակերպումից և բովանդակությունից, վերհանել պրակտիկայի ընթացքում առաջացած խնդիրները, հավաքագրել պրակտիկայի իրականացման գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ:

Մասնակիցներին կներկայացվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքները, և կքննարկվի նրանց մասնագիտական ու անձնային որակների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների տված գնահատականների հետ պրակտիկանտ-ուսանողների համաձայնությունը և այլն։

Ակնկալում ենք կրթական ծրագրերի պատասխանատուների, պրակտիկաների ղեկավարների, ուսանողների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներկայությունը և աջակցությունը մասնաճյուղում պրակտիկաների կազմկերպման գործընթացը բարելավելու գործում։

 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին