Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն առկա ուսուցման 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների

 

writeԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կուրսերի ուսանողներին տեղեկացնում ենք, որ ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից օգտվելու դիմումները մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 29-ը ներկայացնեն իրենց ֆակուլտետի դեկանատ:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի մանդատային հանձնաժողով