Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով

MyCollages (1)

 2022թ. սեպտեմբերի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց մասնագիտական գրականությամբ:

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրքերի ցանկը, որոնք հիմնականում վերաբերում են մասնագիտական հետևյալ ոլորտներին՝ օտար լեզու և գրականություն (ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն),  հայոց լեզու և գրականություն, տուրիզմ, պատմություն, արվեստի պատմություն. 

 1. Ջուլհակյան Մ.և ուրիշներ, Ֆրանսերենի դասագիրք, Երևան, 2013, 306 էջ (10 օրինակ):
 2. Պոտոսյան Ա.Հ., ՀՀ տնտեսական և սոցալական աշխարհագրություն, Երևան, 2022, 546 էջ (10 օրինակ):
 3. Русская орфография в упражнениях, А.В. Акопян, Д.Ю. Газарова, С.А. Мкртычян-Лалаян, Отв.ред. П.Б. Балаян, Фак. русской филологии, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.(5 օրինակ):
 4. Նորագույն պատմություն, խմբ՝ Գալկին Ի. և ուրիշներ, Երևան, 1983, 664 էջ:
 5. Եվրիպիդես, Ողբերգություններ, Երևան, 2021, 480 էջ:
 6. Աղաբաբյան Ա., Ռեզիդենտը, Երևան, 2021, 472 էջ:
 7. Մովսիսյան Արտակ, Հայաստանի նախապաշտոցյան գրավոր մշակույթի պատմություն, Երևան, 448 էջ:
 8. Քոլլինգվուդ Ռ., Արվեստի հիմունքներ, Երևան, 2007, 423 էջ:
 9. Սարուխանյան Ն., Հայ պատմագիտությունը 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբին, Երևան, 2013, 544 էջ:
 10. Նազարյան Ն., Մայրենին բոլորի համար, Երևան, 2007, 384 էջ:
 11. Ղևոնդ Ալիշան, Հայոց հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնները, Երևան, 2021, 312 էջ:
 12. Սարգսյան Դ., Հոգեբանության պատմություն, Երևան, 2022, 272 էջ:
 13. Ավետիսյան Յու և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 2019, 288 էջ:
 14. Մխիթարյան Լ., Մարաշի ասեղնագործության գաղտնիքները, Երևան, 2020, 200 էջ:
 15. Քյուրքչյան Ա., Խաչերեան Հ., Հայկական զարդատառ, Երևան, 2012, 192 էջ: