Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

2018թ. փետրվարի 8-ից հունիսի 7-ը ընթանում է ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան:

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան
Ծրագրով նախատեսված է մանկավարժական պրակտիկան իրականացնել շարունակականության և հաջորդականության սկզբունքներով, մասնագիտական կոմպետենտության աստիճանական զարգացման մեխանիզմով, երեք շրջափուլերով (տեսակներով).
• 1-ին փուլ՝ «Ուսումնաճանաչողական կամ հոգեբանամանկավարժական պրակտիկա»,
• 2-րդ փուլ` «Մանկավարժական (աջակցող) փորձի (կիրառական-վերլուծական) պրակտիկա»,
• 3-րդ փուլ` «Ամփոփիչ-գնահատող պրակտիկա»:

Այն իրականացվում է բակալավրի կրթական ծրագրի մանկավարժական բոլոր մասնագիտությունների գծով: Պրակտիկայի նպատակը ուսումնաճանաչողական է և կրում է հոգեբանամանկավարժական բնույթ:

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի ընթացքում ուսանողը պետք է`

 կազմի պրակտիկայի հանձնարարությունների անհատական օրացուցային պլան,

 մտապահի և գրանցի պրակտիկայի ընթացքում իր կողմից դիտարկված փաստերը,

 ծանոթանա ուսումնական հաստատությանը, դրա կառուցվածքին, գործունեության պայմաններին և համապատասխանությանը ներառական կրթության պահանջներին, գործառույթներին, աշխատանքային ռեժիմին, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և միջոցառումների համալիր և հեռանկարային պլաններին, տարբեր ստորաբաժանումների գործառույթներին ու աշխատանքային ծրագրերին, պլաններին, ուսուցման գործընթացի կազմակերպման սկզբունքներին, ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացման ընթացակարգերին, դպրոցի փաստաթղթավարման և մատենավարության հիմունքներին,

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

 իրականացնի մանկավարժական գործընթացների տարբեր տեսակների, մանկավարժների և աշակերտների գործունեության, աշակերտների անատոմիական և ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների, հոգեկան և մտավոր զարգացման գործընթացների, վարքի, դասարանի և դպրոցի հոգեբանական մթնոլորտների, ուսուցման գործընթացի պայմանների դիտումներ,

 իրականացնի առանձին աշակերտների անձի, դասարանների հոգեբանական մթնոլորտի շուրջ հոգեբանամանկավարժական տվյալների նախնական հավաքագրում,

 պլանավորի և իրականացնի աշակերտների հետ նպատակաուղղված ման-կավարժական հաղորդակցում,

 ճանաչի, վեր հանի և մեկնաբանի հոգեբանամանկավարժական տեղեկությունները,

 ուսումնասիրությունների արդյունքներով կազմի առանձին աշակերտների անձի, դասարանների հոգեբանական մթնոլորտի հոգեբանամանկավարժական բնուԸնթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

 իրականացնի դասավանդման և դաստիարակչական գործընթացների կազմակերպման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների, աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացման և դրդապատճառների շուրջ հոգեբանամանկավարժական տվյալների հավաքագրում,

 համագործակցի դասղեկի, ֆիզղեկի և ռազմագիտության գծով պատասխանատուի առարկայական ուսուցչների հետ արտադպրոցական, արտադասարանական միջոցառումների և էքսկուրսիաների կազմակերպման ու անցկացման ժամանակ,

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

 վարի պրակտիկայի ուսանողական թղթապանակ, կատարի ընդհանրացումներ պրակտիկայի այս փուլի համար և ձևակերպի արդյունքները,

 ներկայացնի հաշվետվություն՝ կցելով մեկ աշակերտի, դասարանի հոգեբանական մթնոլորտի հոգեբանամանկավարժական բնութագրեր` որակապես արժևորված հոգեբան-մանկավարժի, իր կողմից իրականացված արտադասարանական կամ արտադպրոցական աշխատանքի պլան` որակապես արժևորված պրակտիկայի խմբի ղեկավար-մեթոդիստի կողմից:

«ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի պրակտիկան իրականացվում է Իջևանի №1 հիմնական դպրոցում՝ պրակտիկայի ղեկավար և պատասխանատու, Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս Է.Սիմոնյանի վերահսկողությամբ:

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

Նախքան դպրոց գնալը հանդիպումներ են տեղի ունեցել պրակտիկայի ղեկավար, պատասխանատու Է.Սիմոնյանի և ուսանողների միջև՝ կապված պրակտիկայի նպատակների, հետագա անելիքների, ինչպես նաև դպրոցում կարգուկանոնի, վարվեցողության նորմերի պահպանման հետ:
Ուսանողներն իրականացրել են նախնական գնահատում (վերլուծություն):
Հետագայում հանդիպումներ են կայացել դպրոցի տնօրեն Ա.Փաշինյանի, ապա Ուսումնական գծով փոխտնօրեն Ա.Պետրոսյանի հետ, ով ուսանողներին ծանոթացրել է դպրոցի կարգուկանոնին, մատենավարությանը, դպրոցում գործող խորհուրդներին, աշխատակազմին և նրանց գործառույթներին:

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

Ուսանողները դպրոցի աշխատակիցների ուղեկցությամբ շրջայց են կատարել դպրոցի ողջ տարածքով, ուսումնասիրել դասարանները (կահավորանքը), համակարգչային սրահը, գրադարանը, հատուկ կարիքով երեխաների համար նախատեսված դասասենյակը, մարզադահլիճը, ճաշարանը և այլն:
Հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև դպրոցի դասվարների հետ, ովքեր իրենց բազմամյա փորձով կիսվել են ուսանողների հետ:

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան

Վերջում ուսանողները կպատրաստեն անհատական փաթեթներ, որոնց մեջ ներառված կլինի պրակտիկայի ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքը, որի հիման վրա էլ կիրականացվի գնահատում:

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» 2-րդ կուրսի անընդհատ (շարունակական) պրակտիկան