Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին. «Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն»

ysu

 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով «Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն» խորագրով:
Գիտաժողովի նպատակը լեզվի, մշակույթի և հաղորդակցության փոխհարաբերության տարբեր խնդիրների քննությունն է գիտական ուսումնասիրությունների արդի միջգիտակարգային հարացույցի համատեքստում:

Գիտաժողովի հիմնական թեմատիկ ուղղություններն են.

  1. հայագիտության արդի խնդիրները
  2. լեզուների ուսումնասիրության լեզվաճանաչողական մոտեցումներ
  3. հասկացույթ և հասկացական դաշտ
  4. միջմշակութային հաղորդակցություն
  5. քաղաքական և բիզնես հաղորդակցությունը
  6. մասնագիտական դիսկուրս. տեսություն և պրակտիկա
  7. լեզուների դասավանդման ժամանակակից զարգացումները
  8. միջլեզվական և ներլեզվական թարգմանություն
  9. գրականության ուսումնասիրության լեզվաճանաչողական հայեցակերպը:

Գիտաժողովի ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել արդի լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության տարաբնույթ խնդիրների ազատ քննարկման և փորձի փոխանակման բաց հարթակ` միավորելով ինչպես գիտական մեծ վաստակ ունեցող գիտնականների, այնպես էլ ասպիրանտների ու մագիստրոսների:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն: Գիտական դասախոսությունների տևողությունը՝ 20 րոպե, զեկուցումների տևողությունը՝ 15 րոպե:
Մասնակցության հայտերն ու զեկուցման դրույթները (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, մինչև 300 նիշ ծավալով, Sylfaen տառատեսակ, 11 տառաչափ) ուղարկել conflcc2019@ysu.am էլ-փոստին մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 1-ը: Կազմկոմիտեի ընտրության արդյունքները Ձեզ կուղարկվեն մինչև 2018 թ. հունվարի  30-ը:
Մասնակցության վճարը՝ 5 հազար դրամ տեղական մասնակիցների համար:  Վճարումը կատարել թեզիսների ընտրությունից հետո մինչև 2019թ. մարտի  30-ը (գիտաժողովի կոնկրետ ամսաթվերի մասին և վճարման մանրամասներին կտեղեկացնենք լրացուցիչ):

Հեռակա մասնակցություն չի նախատեսվում:
Կից ներկայացվում է մասնակցության հայտի ձևը:

ԾՐԱԳՐԻ  ՊԱՏՎԱՎՈՐ  ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐ՝

Ա. Սիմոնյան, ԵՊՀ ռեկտոր, պ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

Ս. Տեր-Մինասովա, ՄՊՀ օտար լեզ. և տարածաշրջան. գիտ. ֆակ.-ի պրեզիդենտ, ՄՊՀ վաստակավոր պրոֆ., բ.գ.դ.


ԾՐԱԳՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Նախագահ՝

Ս. Գասպարյան, ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

Անդամներ՝

Ե. Երզնկյան, ԵՊՀ անգլ. լ. ամբ. վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ.

Շ. Պարոնյան, ԵՊՀ միջ մշ. հաղորդակց. անգլ.-ի ամբ. վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ .

Յու. Գաբրիելյան, ԵՊՀ գերմ.բանաս. ամբ. վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ.

Զ. Հարությունյան, ԵՊՀ ֆրանս. բանաս. ամբ. վարիչ, մ.գ.թ.,դոց.

Հ. Բաղդասարյան, ԵՊՀ ռոմ. բանաս. ամբ. վարիչ, բ.գ.թ., դոց.

Ռ. Ղազարյան, ԵՊՀ թարգմ. տես. և պրակտ. ամբ. վարիչ, բ.գ.թ., դոց.

Ա. Չուբարյան, ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. պրոֆ.,  բ.գ.թ.

Գ. Մուրադյան, ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. դոց.,բ.գ.դ.

ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

Ս. Աբրահամյան,  ԵՊՀ ռոմանագերմ. բանաս. ֆակ.-ի դեկան

Գ. Բարսեղյան,  ԵՊՀ ռոմանագերմ. բանաս. ֆակ.-ի դեկանի տեղակալ

Լ. Կարապետյան,  ԵՊՀ ռոմանագերմ. բանաս. ֆակ.-ի դեկանի տեղակալ

Մ. Ապրեսյան,  ԵՊՀ անգլ. լ. ամբ. վարիչ, բ.գ.թ., պրոֆ.

Կ. Քոչունց,  ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. դոց.,բ.գ.թ.

Տ. Կիրակոսյան, ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. ասիստ.,բ.գ.թ.

Ա. Խաչատրյան,  ԵՊՀ թարգմ. տես. և պրակտ.ամբ. դոց.,բ.գ.թ.

Գ. Գրիգորյան,  ԵՊՀ թարգմ. տես. և պրակտ.ամբ. դոց.

Լ. Կարապետյան, ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. ասիստենտ (գիտաժողովի քարտուղար)

Ն. Ներսիսյան,  ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. դաս.

Ս. Գուլյան,  ԵՊՀ անգլ. բանաս. ամբ. դաս.

Ն. Հարությունյան, ԵՊՀ ֆրանս. բանաս. ամբ. դասախոս

Լ. Հարությունյան, ԵՊՀ ֆրանս. բանաս. ամբ. դասախոս

Ս. Առաքելյան, ԵՊՀ գերմ. բանաս. ամբ. դոց.,բ.գ.թ.

Ն. Խանոյան,  ԵՊՀ գերմ. բանաս. ամբ. դասախոս

Լ. Մադոյան, ԵՊՀ միջմշ. հաղորդակց. անգլ.-ի ամբ.դասախոս

ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
հեռ. +374 60 710 546 (545)

Աղբյուրը՝ ysu.am: