Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի հերթական առցանց նիստը

Գիտխ.-ի նիստի նկար

2020թ. դեկտեմբերի 25-ին ZOOM հարթակում կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի տարեվերջյան նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Նիստի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը.

 1. Հաղորդում 2020թ. ընդունելության արդյունքների մասին (զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒՄՎ պետ Ա. Ց. Դավթյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությունը (զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյան):
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին (զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր հաշվապահ Մ. Մ. Մխիթարյան):
 4. Ընթացիկ հարցեր.
  1. 4.1  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում գիտական դրամաշնորհների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին:
  2. 4.2  «Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգը» հաստատելու մասին:

2020թ. ընդունելության արդյունքների մասին հաղորդման մեջ ՈՒՄՎ պետ Ա. Ց. Դավթյանը մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը բակալավրի առկա ուսուցմամբ 2020թ. ընդունելությունն իրականացրել է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված 12 մասնագիտությունների` 13 կրթական ծրագրերով: Ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար դիմում-հայտ է ներկայացրել 266 դիմորդ: Ընդունելության քննությունների արդյունքներով հրամանագրվել է 188 ուսանող:

Բակալավրի հեռակա ուսուցմամբ ընդունելությունն իրականացվել է 7 կրթական ծրագրերով: Ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար դիմում-հայտ է լրացրել 135 դիմորդ: Քննություններին մասնակցել է 113 դիմորդ (22 դիմորդ, ելնելով պատերազմական իրավիճակից, քննությունները հանձնել է պատերազմից հետո): Քննությունների արդյունքով հրամանագրվել է 88 ուսանող:

2020թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հեռակա ուսուցմամբ ընդունելություն է իրականացրել նաև «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մագիստրոսական կրթական ծրագրով: Մասնաճյուղում անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացրել և ընդունելության դիմում-հայտ է լրացրել 38 դիմորդ: Ընդունելության հարցազրույցի և քննության արդյունքներով հրամանագրվել է 25-ը (6 դիմորդ չի ներկայացել, 7 դիմորդ դուրս է մնացել մրցույթից):

2020-2021 ուստարում մասնաճյուղ է դիմել բակալավրի կրթական ծրագրով 434 դիմորդ, մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝ 38 դիմորդ: Արդյունքում մասնաճյուղում հրամանագրվել է բակալավրի կրթական ծրագրով 308 ուսանող, մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝ 32 ուսանող:

Որոշվեց 2020թ. ընդունելության արդյունքների մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Ց. Դավթյանի հաղորդումը ընդունել ի գիտություն:

2019-2020 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության մեջ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանը մասնավորապես նշեց, որ հաշվետու ուստարում մասնաճյուղի գործունեությունն իրականացվել է 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի նպատակներին և նրանց իրականացման պլան-ժամանակացույցին համապատասխան՝ կարևորելով կրթության որակը և նրա շարունակական բարելավումը:

 Ա.Մակարյանը թվական տվյալներ ներկայացրեց 2020-21 ուսումնական տարում բակալավրատի առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ձևով ուսանողների ընդունելության և շարժի վերաբերյալ:

Մասնաճյուղում բարձրորակ և խորը մասնագիտական ուսումնառությունն ապահովում է նրա բարձրակարգ գիտամանկավարժական կազմը: 2019-20 ուսումնական տարում մասնաճյուղում դասավանդել են հիմնական և համատեղությամբ աշխատող 117 դասախոս, այդ թվում՝ 10 պրոֆեսոր (8,6%), 43 դոցենտ (36,8%), որոնցից գիտական աստիճանով՝ 8 դոկտոր և 62 թեկնածու. գիտական աստիճան ունեցող դասախոսների հաշվեկշիռը 59,9% է: Մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում դասավանդում են ՀՀ նկարիչների միության 7 և դիզայներների միության 1 անդամ:

Մասնաճյուղի ղեկավարությունը մշտապես աջակցում ու խրախուսում է իր դասախոսների հետազոտական և մեթոդաբանական գործունեությունը: ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդում 2019թ. դեկտեմբերին հաստատվել է «ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման» կարգը, որի համաձայն՝ 2019թ. սեպտեմբերից մինչև 2020թ. սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների համար աշխատակիցները կստանան շուրջ 500 հազ. դրամ լրավճար:

2019-20 ուսումնական տարում մասնաճյուղում շարունակվել է «Կրեդիտային համակարգով ԵՊՀ դասախոսկան կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի» 2016-21 թթ. շրջափուլի իրականացումը:

Մասնաճյուղն առանձնահատուկ ուշադիր է ուսումնական գործընթացի անխափան և հարմարավետ կազմակերպման նկատմամբ: Հաշվետու ուսումնական տարում վերանորոգվել են լսարանները, լաբորատորիաները և արվեստանոցները, նրանց համար ձեռք է բերվել անհրաժեշտ գույք, տեղադրվել են տեսահսկման սարքեր:

Մասնաճյուղը վարում է կայուն ֆինանսական և ռեսուրսախնայողության քաղաքականություն, աշխատավարձերը վճարվում են առանց ուշացումների, 2-րդ կիսամյակի առցանց ուսումնառությունն իր հերթին ապահովել է որոշակի խնայողություն: Ֆինանսների հոսքեր ապահովվել են նաև 2019 թվականին ներդրված ավանդների գծով՝ դրանք ավելացնելով 270 մլն դրամով:

Սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում մասնաճյուղը 2020թ. մարտին «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական ընկերության հետ կնքել է պայմանագիր, որի համաձայն՝ առաջին անգամ մասնաճյուղի 151 հիմնական աշխատակից մինչև տարեվերջ կունենա առողջության ապահովագրություն:

Մասնաճյուղի արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ 2019-20 ուսումնական տարում իրականացվել են մի շարք համագործակցային ծրագրեր, որոնց նպատակն է եղել ուսանողներին ներգրավել մարզի հիմնախնդիրների, ուսանողների կարիքների, սոցիալական և տնտեսական խնդիրների ուսումնասիրմանը, վերհանմանը և հնարավորության դեպքում դրանց լուծմանը:

Մասնաճյուղի ուսումնագիտական և մարզամշակութային առօրյան ձևավորում են ուսանողական կառույցները՝ Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական գիտական ընկերությունը, որոնք  2019-20 ուստարում իրականացրել են մի շարք միջոցառումներ՝ գիտաժողովներ, ինտելեկտուալ խաղեր, բանավեճեր, գրական-գեղարվեստական միջոցառումներ, մրցույթներ, ցուցահանդեսներ և այլն:

Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն:

Այնուհետև գիտխորհրդի անդամները լսեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին գլխավոր հաշվապահ Մ. Մ. Մխիթարյանի հաղորդումը: Նա մասնավորապես նշեց, որ նախահաշվի հոդվածների ցուցանիշները կազմվել են նախորդ տարվա նախահաշվի կատարողական ցուցանիշների, ինչպես նաև կանխատեսումների և պլանավորման հիման վրա:

2021թ. նախահաշվի եկամուտները և ծախսերը հավասարակշռված են, և դրանք կազմում են 496.100.5 (չորս հարյուր իննսունվեց միլիոն հարյուր հազար հինգ հարյուր դրամ):

Եկամուտների 60%-ը գոյանում է վճարովի ուսուցման ծառայություններից, իսկ ծախսերի ամենամեծ հոդվածը («Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարումների ծախսեր»), որը կազմում է ծախսերի 86%-ը:

Որոշվեց.

 • Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 2021 թվականի եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի նախագիծը՝ համաձայն հավելված 3-ի:
 • Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 2021 թվականի եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվը ներկայացնել Երևանի պետական համալսարան՝ հաստատման:

Ընթացիկ հարցերի կապակցությամբ որոշվեց քվեարկության արդյունքներով հաստատել.

 • «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում գիտական դրամաշնորհների տրամադրման կարգը,
 • Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգը: