Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Համամասնաճյուղային ամբիոն

Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի համամասնաճյուղային ամբիոնի գործառույթները.

1. մասնաճյուղի ուսումնական պլաններով նախատեսված ուսումնական պարապմունքների և ստուգարքների անցկացում,

2. ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսումնական ծրագրերի մշակում և հաստատում, ինչպես նաև ամբիոնի ծրագրերի մասին եզրակացությունների նախապատրաստում,

3. ուսումնական պարապմունքների անցկացման ուսումնամեթոդական նյութերի մշակում,

4. ամբիոնի աշխատակիցների, ուսումնական, մեթոդական և այլ աշխատանքների անհատական պլանների քննարկում, լավագույն դասախոսների աշխատանքի փորձի ուսումնասիրում, ամփոփում, տարածում, սկսնակ դասախոսներին մասնագիտական հմտության ձեռք բերման օժանդակություն, արդի տեխնիկական միջոցներն օգտագործելու միջոցառումների մշակում և իրականացում:

5. ֆակուլտետների միջև ուսանողների, աշխատակիցների շրջանում սպորտային և մարմնակրթական միջոցառումների անցկացում,

6. մասնագիտական գիտելիքների տարածում,

7. սպորտային և մարմնակրթական հիմնարկների, կազմակերպությունների հետ կապերի հաստատում, նրանց հետ արտաուսումնական աշխատանքների կոորդինացում:

Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի համամասնաճյուղային ամբիոնի վարիչն է Արթուր Վանեսյանը:

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

Ուսանողական փող. 3

Հեռ.` (+374263) 4-00-35

էլ. հասցեն ysu_ib@ysu.am