Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՈՒսումնամեթոդական վարչություն

ՈՒսումնամեթոդական վարչությունը (ՈՒՄՎ) հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում, որի հիմնական խնդիրներն են.

  • բակալավրիատում ուսումնական գործընթացի պլանավորում, կազմակերպում և վերահսկում,
  • ուսումնական գործընթացին մասնակցող ԵՊՀ ԻՄ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքի կոորդինացում:

ՈՒՄՎ -ի գործառույթներն են`

  1. բակալավրիատի ուսումնական պլանների ու առարկայական ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպում և կատարման վերահսկում,
  2. «Կրթության որակի կառավարման» հանձնաժողովի հետ համատեղ, կրթության որակի դիտարկում (մոնիտորինգ) և կառավարման համակարգի մշակում ու ներդրում,
  3. ավտոմատացված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով բակալավրատի առկա և հեռակա ուսումնական և աշխատանքային պլանների, ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունների, քննական և ստուգարքային տեղեկագրերի տվյալների մուտքագրման, մշակման և կատարման վերահսկում,
  4. ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների ձևակերպում և հաշվառում,
  5. բակալավրիատի դասատախտակների ստուգում և ուսումնական գործընթացը լսարանային ֆոնդով ապահովում,
  6. ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի և դասատախտակների օպտիմալացում,
  7. դասերի կայացման վերահսկում,
  8. ուսանողների ավարտական փաստաթղթերի նախապատրաստում և հաշվառում,
  9. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպում,
  10. ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների անցկացման վերահսկում,
  11. ուսումնական գործընթացի փաստաթղթային գործավարության ապահովում և վերահսկում,
  12. ուսումնական,արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների կազմակերպման համակարգում և վերահսկում,
  13. բակալավրիատի ընդունելության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում,
  14. ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգման կազմակերպում.
  15. ուսանողական շարժի հետ կապված (ընդունելության, հեռացման, ուսանողական իրավունքների վերականգնման, տեղափոխության, տարկետման և այլն) հրամանների նախապատրաստում և հաշվառում,
  16. վճարովի կրթական ծառայությունների կազմակերպում,
  17. բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորողների համար տեղեկագրքերի հրատարակում,
  18. ուսումնառության հարցով ԵՊՀ ԻՄ ընթացիկ և տարեկան հաշվետվությունների նախապատրաստում,
  19. ԵՊՀ և ԿԳ նախարարության համար ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվավիճակագրական տվյալների նախապատրաստում,
  20. ուսանողների տվյալների հենքի ստեղծում և պահպանում,
  21. երկրորդ մասնագիտություն ստացողների համար ընդունելության կազմակերպում,
  22. դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների կազմակերպում:

ՈՒսումնամեթոդական վարչության պետն է Արկադի Դավթյանը: ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան ՈՒսանողական փող. 3 Հեռ.` (0263) 4-00-35 (*1-05), Էլ. հասցեն` davtyan-arkadi@mail.ru

ԵՊՀ ԻՄ ուսումնամեթոդական վարչության 2017 -2018 ուստարվա աշխատանքային  պլան