Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ամբիոնների համատեղ նիստ

Հայտնում ենք Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ» և «Գծանկար, գունանկար» ամբիոնների բոլոր դասախոսներին, որ ս.թ. դեկտեմբերի 13-ին` ժամը 14:30-ին,     տեղի կունենա ամբիոնների համատեղ  նիստ:

 ՕՐԱԿԱՐԳ

1.Դասախոսների սոց.հարցումների արդյունքների քննարկում  (զեկ.`  Ռ.Բուղդարյան, Ա.Միրզոյան)

2.Դասալսումների արդյունքների քննարկում    եկ.` Կ.Այվազյան)

3. Ընթացիկ հարցեր